Galatië

Uit Christipedia

Galatië (Gr., Lat., Eng. Galatia; Du. Galatien; Fr. Galatie) was een Romeinse provincie in het centrum van Klein-Azië (het huidige Turkije), waar door de zendingsarbeid van de apostel Paulus verscheidene gemeenten ontstonden. De apostel schreef een brief aan de gelovige Galaten.

Rood gearceerd is de Romeinse provincie Galatia.

Galatië, in het Latijn Galatia, was een door de Romeinse keizer bestuurde provincie.

De naam Galatië is afgeleid van de Galliërs en betekent ‘land van de Galliërs’. Het landschap werd bewoond door een gemengde bevolking, waarvan Galliërs de meerderheid vormden. Deze hadden ca. 300 v. Chr. hun eigen land (het huidige Frankrijk) verlaten, en na een succesvolle militaire campagne zich hier gevestigd. Deze emigranten waren onrustig en oorlogszuchtig en een gesel over hun buren. Toen ze beteugeld waren, verhuurden ze zichzelf als soldaten. Ze werden onder de macht van Rome gebracht en uiteindelijk werd Galatië een Romeinse provincie. Ze werden de Galli of Galliërs van het Oosten genoemd. De apostel Paulus noemde ze ‘Galaten’ (Grieks: Galatai), Gal. 3:1.

In de Galatië lagen onder andere de steden Antiochië (in Pisidië), Ikonium, Lystra en Derbe.

Paulus reisde twee keer door Galatië (Hand 16:6; 18:23). Met Silas en Timotheüs doorreisde hij de provincie tijdens zijn tweede zendingsreis.

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Ook op zijn derde zendingsreis kwam de apostel in Galatië.
Hnd 18:23 En nadat hij daar enige tijd had doorgebracht, ging hij weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatie en Frygie en versterkte alle discipelen. (TELOS)
Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

Er ontstonden gemeenten van Christus, onder andere te Antiochië, Iconium, Lystre en Derbe.
1Co 16:1  Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook u zoals ik verordend heb aan de gemeenten van Galatie. (TELOS)
Aan de Galaten was Paulus gelijknamige brief gericht (Gal. 1:2).
Ga 1:2 En al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatië: (TELOS)
Het is niet bekend in welke plaatsen deze gemeenten vergaderden.

Hoewel de bewoners van Galatië in meerderheid heidenen waren, blijkt uit 1 Petrus 1:1 dat er ook Joden waren ook.

Vandaag de dag nog is het opvallend daar een bevolkingsgroep aan te treffen met blond haar en blauwe ogen, identiek aan de bevolkingsgroepen van West-Frankrijk.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Galatia. Hieruit is op 28 dec. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.