Gallio

Uit Christipedia

Gallio, voluit Lucius Junius Gallio Annaeanus en oorspronkelijk Junius Annaeus Novatus geheten, was proconsul (stadhouder) van Achaje (51 - 52 n.C.). Hij zetelde in Korinthe, de hoofdstad van Achaje. Paulus werd voor de rechterstoel van deze gouverneur gebracht (Hand. 18:12-17).

Junius Annaeus Novatus was de zoon van een uit Spanje afkomstige rhetor en een oudere broer van de bekende filosoof-literator Annaeus Lucius Seneca, dichter en opvoeder van keizer Nero. Door adoptie werd hij in de familie van de rhetor Gallio opgenomen en met diens familienaam genoemd. Gallio was een geestig en zeer geprezen man.

Gallio op zijn rechtersteoel. Vóór hem wordt Sosthenes (2e van rechts) geslagen.

Uit een in Delfi (stad in Achaje) gevonden inschrift (inscriptie) blijkt dat Gallio in 52 na Chr. proconsul over Achaje was. Zijn ambtstijd moet gedateerd worden van de zomer van het jaar 51 tot het voorjaar van 52.

Toen Gallio stadhouder (proconsul) van Achaje was stonden de Joden te Korinthe eendrachtig tegen de apostel Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel van Gallio:
Hnd 18:12 Toen echter Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich eendrachtig tegen Paulus, brachten hem voor de rechterstoel en zeiden: Hnd 18:13 Deze overreedt de mensen om God te vereren in strijd met de wet. Hnd 18:14 Toen nu Paulus op het punt stond zijn mond te openen, zei Gallio tot de Joden: Als er sprake was van enig misdrijf of een schurkenstreek, Joden, zou ik u met reden verdragen; Hnd 18:15 maar als er twistvragen zijn over een woord en namen en de wet die u hebt, dan is dat uw zaak; ik wil over deze dingen geen rechter zijn. Hnd 18:16 En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Hnd 18:17 Allen grepen echter Sosthenes, de overste van de synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel; en Gallio trok zich er niets van aan. (TELOS)

Bronnen

  • Dächsel, Van Lingen, Van Griethuijsen (Online Bible), commentaar bij Hand 18:2.
  • Tekst voor Tekst, commentaar bij Hand. 18:2.