Gebal (Edom)

Uit Christipedia

Gebal ('gebergte') is een landstreek in Edom. Het is de naam van het noordelijk gedeelte van het Edomitische gebergte.

Gebal is de Arabische naam van het noordelijke gedeelte van het Edomitische gebergte tussen de Wadi el-Achsa en de Wadi el Ghuweir. Deze streek heet in het Oude Testament ook Teman.

In Psalm 83 worden de Gebalieten met de Edomieten en meer andere volkeren vermeld. In deze Psalm behoren zij tot de vijanden die Israël willen uitroeien.
Ps 83:4 (83-5) Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde. Ps 83:5 (83-6) Want zij hebben in het hart te zamen beraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt; Ps 83:6 (83-7) De tenten van Edom en der Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen; Ps 83:7 (83-8) Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus. Ps 83:8 (83-9) Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela. (SV)
Zuidoostelijk van de Dode Zee lag Gabalis (of Gobolis, Gobolitis), dat herinnert aan Gebal.

Ook de Joodse geschiedschrijver Josephus noemt ze met Edomieten en Amalekieten (Ant. 9, 9, 1), waar de Heilige Schrift alleen van Edomieten en kinderen van Seir spreekt (2 Kon. 14: 7; 2 Kron. 25: 11). In een andere plaats (Ant. 2, 1, 2) brengt Josephus Gobolitis en Amalekitis tot Idumea (= Edom). De kerkhistoricus Eusebius schrijft niet "Gebal" maar "Gebalene" en verstaat er onder het gehele Edomitische gebergte, en evenzo schrijven verscheidene Targoems (o. a. die van Jonathan en de Jeruzalemse) en de Samaritaanse vertaling zetting van de boeken van Mozes dikwijls "Gebala" voor gebergte Seir. Nog tot in de 19e eeuw heette de streek Dsjebal[1].

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Gebal. Enige tekst van dit lemma is op 26 dec. 2016 verwerkt.

Voetnoot

  1. Zo Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Gebal. E. Robinson (Biblical Researches, II [1856], 154) vond de naam Dsjebal nog in gebruik voor deze streek. Naar de bevinding van Robinson verwijst Bromiley, Geoffrey W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, S. 2:421