Gedurig offer

Uit Christipedia
Het gedurig offer, ook genoemd voortdurend offer of dagelijks offer, is het brandoffer van twee lammeren dat dagelijks door de priester op het brandofferaltaar aan God gebracht werd. Zie Ex. 29:38-46.
Ex 29:38 Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden: elke dag twee lammeren van een jaar oud, [en dat] voortdurend. (HSV)
Bij de eredienst van Israël moesten elke dag twee lammeren ten brandoffer geofferd worden. De lammeren moesten elk een jaar oud zijn.

De lammeren moesten voortdurend, d.i. dagelijks, geofferd worden. Het ene lam ’s morgens, het andere lam tegen de avond (Ex. 29: 38-46).

Elk lam moest worden bereid met een spijsoffer van een tiende efa meelbloem, gemengd met een kwart hin uit olijven gestoten olie (Ex. 29:40). Daarbij hoorde een plengoffer (drankoffer) van een kwart hin wijn.

Het dagelijks offer werd op het brandofferaltaar verbrand. Van dit vuuroffer steeg een voor God aangename geur op.
Ex 29:41 … een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de HEERE. (HSV)
Dit brandoffer moest dag aan dag, al de generaties door, gebracht worden en wel bij de ingang van de tent der samenkomst, de plaats waar God met de Israëlieten samenkwam en met hen sprak.
Ex 29:42 Het moet een voortdurend brandoffer zijn, [al] uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de HEERE. Daar zal Ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Ex 29:43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. (HSV)
Het is alsof God in zinnebeeld aanduidt dat de omgang met Hem, Zijn wonen in het midden van de Israelieten (Ex. 38:45-46) berust op het voortdurend brandoffer voor Zijn aangezicht.

Onze Heiland werd op het uur van het morgenoffer, het eerste deel van het dagelijks brandoffer, om 9 uur ’s morgens (onze tijdrekening; 3 uur ’s morgens naar Hebreeuwse tijdrekening) gekruisigd. En op het uur van het avondoffer, het tweede deel van het dagelijks offer, om 15.00 uur ’s middags (9 uur ’s middags naar Hebreeuwse tijdrekening) gaf Hij de geest. De tijden van het dagelijks brandoffer markeren de begintijd en de eindtijd van het offer van Christus op Golgotha.

Op grond van het offer van Christus kunnen wij omgang met God hebben en kan hij wonen te midden van zijn kinderen.

Het gedurig offer weggenomen

Da 12:11 En van dien tijd af, dat het gedurig [offer] zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen. (SV)
De Seulicidische vorst Antiochus IV Epifanes (175-163 v.C.) staakte de offerdienst, inclusief het dagelijks brandoffer. Op het brandofferaltaar liet deze Syrische vorst een heidens altaar plaatsen. Dit was een gruwel van verwoesting, d.w.z. een gruwel die verwoesting zou brengen (zie Dn. 11: 31). Dit was de vóórvervulling van Daniëls profetie.

De eindvervulling, waarvan Dan. 12:11 spreekt, zal geschieden in de tijd van de toekomstige grote verdrukking. Op die eindvervulling heeft ook het woord van de Heer Jezus over de ‘gruwel der verwoesting’ (Mt. 24: 15) betrekking. In de toekomst zal de Joodse offerdienst hersteld worden. Er zal een valse messias (anti-christ) opstaan die het dagelijks offer zal doen ophouden en een antigoddelijke eredienst instellen. 

Meer informatie

Over het offer, zie artikel Offer.