Geld

Uit Christipedia
Eurobankbiljeten

Geld is het algemene ruilmiddel van metaal of papier, dan wel giraal, voor de betaling van goederen en diensten en de terugbetaling van schulden. Contant geld wijkt al meer voor electronisch (giraal) geld.

Euromunten

De tastbare bankbiljetten en munten vormen chartaal geld. Giraal geld bestaat in de balans in direct opvraagbare tegoeden op betaal- en spaarrekeningen. Giraal geld is niet tastbaar en bestaat alleen in de vorm van verschillende bankrecords. Giraal geld wordt algemeen als een vorm van betaling aanvaard.

De geldhoeveelheid van een land bestaat uit chartaal geld en giraal geld. De girale tegoeden zijn bijna altijd veel groter dan de hoeveelheid chartaal geld. Ondanks het feit dat giraal geld niet tastbaar is, voert het nog steeds de basisfuncties van geld uit.

Cryptogeld zoals bitcoin en complementaire geldsystemen (zoals LETS) zijn (anno 2020) niet door enige overheid aangeduid als wettig betaalmiddel. De verwachting is dat cryptogeld een wettig betaalmiddel wordt.[1]

Geldzucht

1Ti 6:10  Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. (Telos)

Heb 13:5  Laat uw wandel zonder geldzucht zijn en weest tevreden met wat u hebt; want Hijzelf heeft gezegd: ‘Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten’, (Telos)

Geld en verleiding

Plankje met tekst in een woonkamer.

Door geld kan men verleid worden tot overtreding. Een kerkvoogd had in een gemeente in de provincie Utrecht 164.500 euro naar zijn eigen rekening verduisterd. De zaak kwam in 2021 aan het licht. In ditzelfde jaar werd bericht dat de tienden van kerkgangers van een kerk in New York door voorgangers werd aangewend voor maaltijden in dure restaurants, handverzorging en merkkleding, dus voor een luxe levensstijl, terwijl zij in dure gebouwen wonen[2].

Om dergelijke misstanden te voorkomen, zijn controles nodig. Het vervoer van giften, liefdegaven vertrouwde Paulus alleen toe aan beproefde broeders.

1Co 16:3  En wanneer ik aankom, zal ik hen die u beproefd acht, met brieven zenden om uw liefdegave naar Jeruzalem over te brengen; (Telos)

2Co 8:22  En wij hebben met hen onze broeder meegezonden, die wij in vele dingen dikwijls beproefd hebben, dat hij bereidwillig is, en die nu nog veel bereidwilliger is door zijn grote vertrouwen in u. (Telos)

Verlies van geld

Verlies van geld, bijvoorbeeld door diefstal, kelderende beleggingen, misleiding, plotselinge geldontwaarding, is heel vervelend. Onder de twaalf discipelen van de Heer was een dief, die waarschijnlijk uit de kas stal.

Joh 12:6  ... omdat hij een dief was en als degene die de beurs had, droeg wat erin werd gedaan. (Telos)

Joh 10:10  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven; Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben. (Telos)

Houd, als een christen, uw hoofd op te midden van financiële tegenspoeden. Vijftigduizend gulden afgetrokken van een volgeling van Jezus..., hoeveel houdt hij over? Dit: eer, oprechtheid, geloof in God, moedige hoop en een koninkrijk van onsterfelijke heerlijkheid, waarover hij regeren zal eeuwig en altoos. Als een miljonair een euro verliest uit zijn zak, zal hij dan het hoofd laten hangen? En zal een man, die eeuwige schatten bezit, zich wanhopig gevoelen als hij zijn aardse rijkdom verliest? U hebt alleen datgene verloren, waarin honderd ellendige woekeraars u overtreffen; en u hebt overgehouden, wat de keizers, de farao's, de Alexanders[3] zich nimmer verwierven.[4]

Mt 4:8  Opnieuw nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg en toonde Hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid Mt 4:9  en zei tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, als U neervalt en mij aanbidt. Mt 4:10  Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven’: De Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen’. (Telos)

Toekomst

Verwacht wordt dat er steeds minder met contant geld betaald zal worden en dat cryptogeld een wettig betaalmiddel wordt. Dit past in de voortgaande digitalisering van gegevens en processen.

Het toekomstige merkteken van het Beest wordt een vereiste voor het kopen en verkopen. Het is op de een of andere wijze verbonden met het betalingsverkeer.

Meer informatie

Geld, nl.wikipedia.org.

Bron

Geld, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 28 jan. 2021.

Voetnoten

  1. Zie ook Bill Salus: Cryptocurrencies and the Mark of the Beast, Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 nov. 2020. Duur: 28 min. 30 sec.
  2. https://www.christianpost.com/news/hillsong-pastors-splurged-tithes-on-luxury-ex-members-say.html. Bericht van 27 jan. 2021.
  3. Alexander de Grote veroverde in de 4e eeuw v.C. een zeer groot deel van het Midden-Oosten en stichtte een wereldrijk.
  4. Naar een woord van de Amerikaanse predikant Thomas De Witt Talmage, in: Talmage, Spranken (Utrecht: C.H.E. Breijer, 1892), blz. 18.