Gelovige

Uit Christipedia

Onder gelovige verstaan we hier de mens die persoonlijk zijn of haar vertrouwen op Jezus als Heer en Heiland heeft gesteld.

Ieder die in de Heer Jezus gelooft ontvangt verlossing en vergeving van zonden.
Col 1:12 terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht; Col 1:13 die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, Col 1: 14 in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. (TELOS)
Nieuw leven. Ook ontvangt hij in de wedergeboorte (Joh 1:13) een geheel nieuw leven. Door de geboorte uit God ontvangt de gelovige een goddelijk leven, de Goddelijke natuur. Hij is een deelgenoot van de goddelijke natuur (2 Pe 1:4). De mens die de Heer Jezus heeft aangenomen, ontvangt van God Diens Zoon als zijn nieuwe leven. De gelovige is begenadigd in de Geliefde.
Efe 1:6 tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, (TELOS)

Vergeven, gerechtvaardigd, nieuw leven, een kind van God.

Kinderen van God. We zijn kinderen van God.
1Jo 3:1  Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend. (TELOS)

We staan voor God in al de aangenaamheid van Hem die God de Geliefde noemt.

In het Koninkrijk. We zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde.
Col 1:12 terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht; Col 1:13 die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, Col 1: 14 in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. (TELOS)

In Christus zijn

De gelovige is in Christus Jezus.
Ro 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn; (TELOS)
In Christus Jezus is 'de Geest van het leven' (Ron. 8:2).

Verstand om God te kennen

De gelovige ontvangt een nieuw kenvermogen, het verstand om God te kennen. De natuurlijke mens kent God uit de schepping, maar deze kennis is beperkt en vaak ten onder gehouden. De gelovige echter krijgt het verstand om God meer te kennen. Hij krijgt dat verstand van de Heer Jezus.
1Jo 5:20 En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. (TELOS)
Joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard. (TELOS)
1Co 1:30 Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing; (TELOS)
Col 2:3 in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. (TELOS)

Vereenzelvigd met de Heer Jezus

We worden vereenzelvigd met de Heer Jezus. De wereld kent Hem niet en daarom ook ons niet.
1Jo 3:1  Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend. (TELOS)
Zoals Hij is (in de hemel) moeten wij zijn in de wereld.
1Jo 4:17  Hierin is de liefde bij ons volmaakt (opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel), dat zoals Hij is, ook wij zijn in deze wereld. (TELOS)
We zullen Hem gelijk zijn.
1Jo 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (TELOS)

Gemeenschap met God

1Jo 1:3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. (TELOS)
Verhinderingen voor de gemeenschap met God zijn door de Heer Jezus uit de weg geruimd. Bovendien heeft Hij ons in staat gesteld om gemeenschap met God te hebben (nieuwe natuur, nieuw verstand). De gemeenschap met God houdt dat Hij en wij gemeenschappelijke gedachten en gevoelens hebben. 

De gemeenschap houdt ook in dat God en wij daarover communiceren. "God opent Zijn hart voor ons en spreekt tot ons over dat wat Zijn hart bezighoudt en vult. En wij kunnen Zijn woorden begrijpen en deel hebben aan Zijn gevoelens." (H.L. Heijkoop) 

De gemeenschap met de Vader en de Zoon onttrekt zich aan een beschrijving. Zij kan slechts worden aangeduid.

Wij hebben gemeenschap met de Vader. Wat het hart van de Vader bezighoudt is de persoon en het werk van de Zoon. De Vader zegt: 'Deze is Mijn geliefde Zoon'.
Mt 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk, die zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, hoort Hem. (TELOS)
Deze Zoon kennen wij ook (een beetje). Wij antwoorden: 'Deze is onze geliefde Vriend en Heiland.'  De Heer Jezus heeft uit liefde voor de Vader het lijden op Golgotha verdragen en het werk volbracht. De Vader kan ons door de Heilige Geest daarop wijzen.
Ex 21:5 Maar indien de knecht ronduit zeggen zal: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan; Ex 21:6 Zo zal hem zijn heer tot de goden brengen, daarna zal hij hem aan de deur, of aan den post brengen; en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren, en hij zal hem eeuwiglijk dienen. (SV)
Ons antwoord kan zijn dat Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven.
Efe 5:2 ... zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. (TELOS)
En persoonlijk kan de gelovige zeggen: 'Hij heeft mij liefgehad en Zichzelf voor mij overgegeven.'
Ga 2:20 ... de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (TELOS)
"Dezelfde heerlijke Persoon, die het hart van de Vader vult, vult ook mijn hart. De Vader toont ons de heerlijkheid van de Zoon. En wij spreken tot de Vader over alles wat wij in de Zoon gevonden hebben. Dat is gemeenschap. Gemeenschappelijke gevoelens, gemeenschappelijke interesses. Dezelfde Persoon Die het hart met welbehagen en vreugde vult." (H.L. Heijkoop)

Wij hebben gemeenschap met de Zoon. Hij heeft ons de Vader geopenbaard (Joh 1:18). Hij sprak: 'Abba, Vader' (Mark 14:36). En wij zeggen ook 'Abba, Vader (Rom 8:15). Wij hebben dezelfde Vader.

De kennis van en de gemeenschap met God is het hoogste goed.
Joh 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die U hebt gezonden. (TELOS)
"Is dit niet het hoogste van alles? God te begrijpen, ja te kennen, Niet alleen van de zegeningen, van de Goddelijke dingen te genieten maar God Zelf te genieten! En daarin gemeenschap te hebben met God de Vader en God de Zoon! Iets hogers er is niet. Dit te verwerkelijken maakt ons hart volkomen gelukkig, nu al op aarde." (H.L. Heijkoop)
1Jo 1:3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 1Jo 1:4 En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. (TELOS)

Meer weten

Jan van Buren, Schatrijk in Christus; mijn identiteit in Hem. Stichting Heartcry en Oude Sporen online uitgeverij, 2018. Pagina's: 170. Over de rijke stand (positie) die een gelovige in Christus verkregen heeft.