Genesis/Hoofdstuk 40

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Genesis:


Hoofdstuk 40 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In het kort: Jozef verklaart de dromen van Farao’s schenker en bakker. — De opperschenker en de opperbakker van Farao zondigen tegen hem en belanden in de gevangenis (1-4). Ze worden ontsteld door hun dromen. Jozef legt hun dromen uit (5-19). Zijn uitleggingen worden bewaarheid (20-22). De schenker, wien Jozef herstel in diens ere-ambt aangekondigd had, vergeet hem (23).

15

15 Want ik ben weggeroofd uit het land der Hebreeën; en ook heb ik hier niets gedaan, dat zij mij in deze kuil gezet hebben. (CP[1]) 

Weggeroofd. Of: gestolen. Zijn vader, zijn ouderlijk huis, zijn land was hij ontstolen door zijn broers; weggeroofd, ontstolen, want hij was door hen verkocht, terwijl zij geen recht hadden, hem te verkopen. Een Romeins spreekwoord zegt: „Die een vrije verkoopt, is een mensendief".[2]

Geheel in overeenstemming ermee is Jozefs woord, later tot zijn broeders gesproken:
Ge 45:5  Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet [in toorn] ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van [jullie] leven. (HSV)

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de aantekening bij deze vertaling is onder wijziging verwerkt op 23 dec. 2020.

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. J.N. Voorhoeve, Onvereffenbare tegenstrijdigheden des Bijbels? ('s-Gravenhage: J.N. Voorhoeve, 2e druk, 1907), blz. 14. Latijn: "Qui hominem liberum vendit plagiarius est".