Genesis/Hoofdstuk 40

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Genesis:


Hoofdstuk 40 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

In het kort: Jozef verklaart de dromen van Farao’s schenker en bakker. — De opperschenker en de opperbakker van Farao zondigen tegen hem en belanden in de gevangenis (1-4). Ze worden ontsteld door hun dromen. Jozef legt hun dromen uit (5-19). Zijn uitleggingen worden bewaarheid (20-22). De schenker, wien Jozef herstel in diens ere-ambt aangekondigd had, vergeet hem (23).

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de aantekening bij deze vertaling is onder wijziging verwerkt op 23 dec. 2020.