Genesis/Hoofdstuk 5

Uit Christipedia
Genesis > Hoofdstuk 5
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Genesis:


Hoofdstuk 5 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Gen. 5:32

Ge 5:32  En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth. (SV)

Sommigen[1] menen dat Noach een drieling kreeg. Vergelijk:

Ge 6:10  En Noach gewon drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. (SV)

Voetnoot

  1. Michael Samuel Smith, in: De opname in het Oude Testament en de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Youtube.com: Tekenen der tijden, 31 jan. 2020. Vanaf 10 min 50 sec.