Gezin

Uit Christipedia

Een gezin is een eenheid van samenleving bestaande, in de meeste gevallen, uit ouders en kinderen.

Gezin Nate Johnston.jpg

Terminologie. Het woord gezin heeft drie betekenissen[1]:

 1. de gemeenschap van man en/of vrouw en eventuele kinderen. "In die wijk wonen 500 gezinnen." Een kinderloos gezin is een gezin van man en vrouw die geen kinderen hebben gekregen.
 2. de gemeenschap van man en vrouw en hun kind(eren). Kinderen zijn in deze betekenis van 'gezin' dan inbegrepen. "Dat is een leuk gezin". "Dat gezin gaat zondags naar de kerk".
 3. de gemeenschap van man, vrouw, hun kinderen en hun personeel. Deze betekenis van 'gezin' is verouderd. In de Statenvertaling van de Bijbel sluit de uitdrukking 'huis' vaak het personeel in en is dan gelijk in betekenis.

Een gezin hebben wil zeggen een echtgeno(o)t(e) met kinderen hebben. "Zij heeft een leuk gezin." "Hij gaat met zijn gezin op reis." Een onvolledig gezin is een gezin met slechts één ouder, meestal doordat de ouders zijn gescheiden. Synoniem: eenoudergezin. Een echtpaar zonder kinderen is geen 'onvolledig' gezin[2]. Een gebroken gezin is er een waarvan de ouders gescheiden zijn[3]. Een samengesteld gezin is een gezin met ook kinderen uit een of meer vorige relaties[3].

Stichting. Een gezin wordt gesticht door een huwelijkssluiting en de samenleving die daarop volgt.

Instelling van de Schepper. Het gezin van een man en vrouw, die getrouwd zijn en samenleven, met eventuele kinderen, is een instelling van God.

Hemelse parallel. Het aardse gezin komt overeen met een hemelse werkelijkheid. Zoals Paulus zegt:
Efe 3:14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieen voor de Vader (Grieks: pater) van onze Heer Jezus Christus, Efe 3:15 naar Wie elke familie (Grieks: patria) in hemelen en op aarde wordt genoemd, (TELOS)
God is onze hemelse Vader en elk aards gezin met kinderen heeft een aardse vader. Het is niet zo dat we God Vader noemen, omdát we een aardse vader hebben. God de Vader is geen projectie van een aardse vader. Gods Vaderschap is ouder dan menselijk vaderschap. De engelen zijn 'zonen van God' en ze bestonden al vóór de eerste man geschapen werd en een kind kreeg en hiermee vader werd. Gods Vaderschap is oorspronkelijk, menselijk vaderschap is een afgeleide en van later tijd. Paulus stelt dat elke 'patria' (familie, geslacht) genoemd wordt naar de hemelse Pater (=Vader). Dit is geen woordenspel, het heeft een diepere betekenis.
Een ziek kind. Schilderij door Joseph Clark.

Nut van het gezin. Het traditionele gezin van man, vrouw en hun eventuele (biologische) kinderen is de hoeksteen van de maatschappij, het is de pijler waarop iedere gezonde samenleving rust. Dat sommige mensen ongehuwd blijven wegens roeping of geaardheid, doet niets af aan de bijzondere waarde van het gezin. Het gezin met vader en moeder is de beste plek voor een kind om geboren te worden en volwassen te worden. Familierelaties behoren tot de meest hechte relaties die wij kennen. De verbondenheid van een gezin biedt ruimte en veiligheid om te groeien. 

„Het gezin is de belangrijkste instelling ter wereld. Als er geen thuis meer is, is dat de ondergang van een natie.” (Billy Graham). 
Hoofd van het gezin. In een gezin met vader en moeder is de vader het hoofd, de leider van het gezin. In éénoudergezin is de ouder het hoofd van het gezin. Het hoofdschap van de man wordt geleerd in de Schrift (→ Hoofdschap) en bevestigd door een gebeurtenis als deze:
Mt 2:13  ... zie, een engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en wees daar totdat ik het u zeg; want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Mt 2:14  En hij stond op, nam het kind en zijn moeder ‘s nachts mee en vertrok naar Egypte. (Telos)
De engel verscheen niet aan Maria, de biologische moeder, maar aan Jozef, haar man en de adoptief-vader. Later verscheen de engel opnieuw in een droom aan Jozef:
Mt 2:19  Toen nu Herodes was gestorven, zie, een engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef in Egypte  Mt 2:20  en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en ga naar het land Israël; want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven.  Mt 2:21  En hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en kwam in het land Israël. (Telos)
Tot drie keer toe komt een Goddelijke aanwijzing tot hem.
Mt 2:22  Toen hij echter hoorde dat Archelaüs koning over Judea was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bang daarheen te gaan; en toen hij een Goddelijke aanwijzing in een droom ontvangen had, vertrok hij naar de streken van Galilea,  Mt 2:23  en kwam en woonde in een stad, Nazareth geheten; opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeten dat Hij Nazoreeer zou worden genoemd. (Telos)
Ouderschap. Ouders brengen offers ten behoeve van hun kinderen, de volgende generatie die uit hen voortkomt. Ouderschap vergt grote offers van geld, aandacht, tijd en emotionele energie.

Huishouding. Nederlandse vrouwen besteden (anno 2001) gemiddeld twintig uur in de week aan de huishouding, terwijl mannen hun aandeel in de huishouding in zeven uur doen. Elk nieuw kind kost de Nederlandse moeder vier uur extra aan huishoudelijk werk[4].

Grootte

Hoe godsdienstiger de gemeenschap (christelijk, joods of islamitisch), des te groter het gemiddelde gezin.

Het aantal kinderrijke gezinnen in Nederland neemt sterk af. In 1998 jaar geleden waren er nog bijna 2300 gezinnen met acht of meer thuiswonende kinderen, in 2008 is dat aantal bijna gehalveerd. Ook het aantal gezinnen met vier of meer thuiswonende kinderen neemt af. Vooral onder allochtonen komen minder grote gezinnen voor. De zeer grote gezinnen wonen voornamelijk in het gebied tussen Zeeland en het noorden van Overijssel. In dit gebied wonen veel traditionele protestanten.

Gezin in gevaar

Gezinnen staan in de westerse cultuur onder druk.

Minder tijd voor het gezin. Buiten kantooruren werken, zoals 's avonds of in het weekend, wat steeds meer gebeurt, is slechter voor het gezin. Gezinnen waarin buiten kantooruren wordt gewerkt hebben (anno 2004, 2008) een ruim tweeënhalf keer grotere kans om stuk te lopen. Werken in de avonduren of in het weekend gaat ten koste van de gezamenlijke gezinsbezigheden zoals etentjes en uitstapjes. Man en vrouw zien elkaar hierdoor minder en zijn niet zo tevreden met hun verhouding[5].

In meer dan de helft van de gezinnen in Nederland heeft - anno 2000 - zowel de man als de vrouw een betaalde baan. In de meeste gevallen werkt de man meer dan de vrouw[6]. Mannen en vrouwen van jonge gezinnen worden, ten einde hun woonlasten te betalen en in hun onderhoud te voorzien, bijna of helemaal genoodzaakt wordt om allebei te werken. Dit gaat ten koste van zorgtaken voor het gezin. 

In de emancipatienota van de Nederlandse minister van Emancipatie staat dat vrouwen met een deeltijdbaan meer uur moeten gaan werken, zodat ze minimaal het minimumloon verdienen en financieel onafhankelijk zijn[7]. Zij wil daarbij het vaderschapsverlof uitbreiden.

Echtscheiding. Echtscheiding heeft epidemische proporties aangenomen en leidt dikwijls, waar gezinnen met kinderen worden getroffen, tot gebroken gezinnen.

Bevordering verkeerde gezinsvormen. De Nederlandse minister van Emancipatie (van de politieke partij D66) gaf in 2018 te kennen dat volgens haar een gezin ook uit twee mannen en twee vrouwen kan bestaan[7]. Een samenleving van twee homoseksuele mannen is volgens haar een gezinsvorm die gelijkwaardig is aan die van een vader, moeder en kinderen. De minister wil af van het 'stereotype' (standaardbeeld) van het gezin als bestaande uit man, vrouw en kinderen. Zij wil niet af van het traditionele gezin, maar wil andere samenlevingsvormen (ook die gebaseerd zijn op verkeerde seksuele verhoudingen) daaraan gelijkwaardig maken.

"Waarom moeten we altijd het traditionele gezin zien? (...) We moeten af van het stereotype dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is. Een gezin kan ook uit twee mannen of twee vrouwen bestaan, of een eenoudergezin zijn. Het maakt mij boos, omdat ik mee kan voelen met de pijn die dat teweeg brengt in gezinnen met een andere samenstelling. Voor de wet zijn ze gelijk, maar sommige groepen vinden dat niet. Ik vind dat ik daar als minister van Emancipatie dan ook mijn vinger over moet opsteken.”[7]

Als een verkeerde samenlevingsvorm als een gelijkwaardige gezinsvorm wordt voorgesteld en bevorderd, dan neemt die vorm ook toe, ten koste van het standaard gezin. Alleen de samenleving van een man en een vrouw is vruchtbaar en leidt tot een gezin.

De voorstelling van samenwonende homoseksuelen als een gelijkwaardige variant van het 'gezin' wordt bevorderd door het woord 'gezin' daarop toe te passen, zoals in 'regenbooggezin'. Iets dergelijks is gebeurd met de woord 'trouwen' en 'huwelijk', die zijn toegepast op homoseksuelen die een voor de wet duurzame samenleving aangingen. Een andere wijze van bevorderen is het onderwijs. Daarvoor moeten schoolboeken worden aangepast.

Gebroken gezin

Een gebroken gezin is gebroken door echtscheiding of door het overlijden van een der echtgenoten. In gezinnen die gebroken zijn door echtscheiding zijn meer problemen dan in gezinnen waarin kinderen met beide ouders opgroeien: slechtere schoolprestaties, meer armoede, meer buitenechtelijke geboorten, meer misdaad, lagere levensverwachting, enz[8].

Meer weten

H. Wilts, Gezin naar Gods plan; studies over huwelijken en gezinnen in de Bijbel. Vaassen H. Medema, z.j. Pagina's: 187

Gezinsplatform.nl is een samenwerkingsverband van organisaties en instellingen die de belangen van het gezin, bepaaldelijk vanuit het oogpunt van kinderen, behartigen.

De geestelijke strijd in onze samenleving rondom het Bijbels gezinsleven.Youtube.com: Christelijke Apologeet, 20 aug. 2021. Duur: 6 min. 25 sec. Chris Verhagen wijst op de tegenwoordige ondermijning van het creatuurlijke verschil tussen man en vrouw, van het huwelijk en van het gezin.

Gezinsgids; www.Gezinsgids.nl. Orthodox-christelijk magazine voor het gezin. Online staan artikelen over allerlei.

Ruth Institute. In 2008 opgericht Amerikaans instituut ter verdediging van het traditionele gezin. Website: RuthInstitute.org. Youtube.com: https://www.youtube.com/c/RuthInstitute/about.

Voetnoten

 1. Vergelijk: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
 2. Vergelijk: https://www.digibron.nl/search/detail/012e95d94ba3f7b207796a66/kinderloos-gezin-is-in-bijbel-niet-onvolledig
 3. 3,0 3,1 Online woordenboek van Van Dale, s.v. Gezin. Geraadpleegd 6 aug. 2018.
 4. Aldus TNO Arbeid in het Trendrapport Arbeid 2002
 5. Linda van Putten, Buiten kantooruren werken is slecht voor het gezin, interview met promovenda Kadri Täht van de Vrije Universiteit. Deze deed onderzoek naar het gezinsleven en de invloed van werken buiten kantooruren. 
 6. Aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in 2000 in een rapport over de taakverdeling tussen partners. 
 7. 7,0 7,1 7,2 Zie het interview van 30 maart 2018 op https://www.ad.nl/politiek/emancipatie-is-langer-werken~a160af59/
 8. Charlie Butts, Without marriage, 'everything else is weakened', OneNewsNow.com, 21 nov. 2011.