God, goden

Uit Christipedia

Een god is een machtig meestal bovenmenselijk en bovennatuurlijk wezen of de afbeelding van daarvan. Een vrouwelijke god is een godin. Er is in werkelijkheid maar één ware GodSatan is echter de god van deze wereld. Mensen maken zich allerlei goden. Het woord 'god' wordt in figuurlijke zin gebruikt voor belangrijke figuren in de maatschappij.

Kleine beginletter. Ter onderscheiding van de enige God worden andere goden door 'god' (met een kleine letter 'g' geschreven) aangeduid. Godloochenaars (atheïsten) en ongelovigen echter bedienen zich van het woord 'god' (geschreven met een kleine letter g) om naar God te verwijzen, bijv. “de god der christenen”. Want voor atheisten zijn alle goden (JahwehBaälAstarte, enz.) menselijke bedenksels.

Godinnen. In de Bijbel worden ook godinnen genoemd, zoals Astarte en Artemis.

Godenbeeld. Ook beelden van een godheid, door mensenhanden gemaakt, worden 'goden' genoemd. Paulus overtuigde mensen dat zulke beelden geen werkelijke goden zijn.
Hnd 19:26 en u ziet en hoort, dat deze Paulus een aanzienlijke menigte, niet alleen van Efeze maar bijna van heel Asia, heeft overreed en afkerig gemaakt door te zeggen dat goden die met handen worden gemaakt, geen goden zijn. (TELOS)
Godsbegrippen. Het geloof aan één enige God wordt monotheïsme genoemd, het geloof aan meerdere goden heet polytheïsme, de ontkenning van God en goden is atheïsme. Omdat de vroege christenen alle goden van de Romeinen (Jupiter, Mars etc) loochenden en weigerden hun goden te vereren, werden zij van atheisme beschuldigd.

De ware God. De God van onze Heer Jezus, de God van Abraham, Izak en Jakob, is de enig ware onder de goden.

Ps 96:4 Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Ps 96:5 Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt. (HSV)
1Co 8:4 wat dan het eten van de afgodenoffers betreft, wij weten dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen God is dan Eén. 1Co 8:5 Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), 1Co 8:6 dan is er toch voor ons maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en een Heer, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem. (TELOS)
De God van Israël en van Jezus Christus, in wie Hij zich geopenbaard heeft, is de enige waarachtige God.

Een toets voor beweringen dat deze of gene god de ware God is, is de tijd[1]. Goden werden vereerd, onder meer omdat zij zouden kunnen redden. Met het vergaan van volkeren of hun rijken vergaan dan ook hun goden. De goden bleken niet in staat het volk of het rijk te redden van de ondergang. Bijvoorbeeld de scheppergod Amon[2] is vergaan met het Egyptische rijk, waarin hij werd aanbeden. Zie Goden van Egypte. De god Dagon is vergaan, met de Filistijnen die hem vereerden. Datzelfde geldt voor de god Mardoek en de Babylonïers. De Griekse oppergod Zeus is vergaan, evenals het Griekse rijk dat hem vereerde. De Romeinse oppergod Jupiter is vergaan, evenals het Romeinse rijk dat hem vereerde (en vereenzelvigde met de Griekse Zeus). Maar de God van Israël, wiens naam is 'Ik ben', bestaat nog altijd - en tot in eeuwigheid. Hij is de God die redt. De naam Jezus betekent "Jahweh redt".

Werk van mensenhanden. De beelden van de andere zogenaamde goden zijn werk van mensenhanden. Zelfs de Assyriërs hebben, wellicht op grond van hun overwinningen over vele volken en hun goden, erkend dat veel goden (de goden van ander volken) werk van mensenhanden zijn. Tegenover de inwoners van Jeruzalem:
2Kr 32:19 Zij spraken over de God van Jeruzalem als over de goden van de volken van de aarde, een werk van mensenhanden. (HSV)
Hun honen van de God van Jeruzalem bleek een misrekening te zijn. God zond een engel die het Assyrische leger een vernietigende slag toebracht.

Vergode mensen. Een mens kan door zijn omgeving tot god worden verheven. Dat is gebeurd met Romeinse keizers, die als god en heer (Gr. kurios) werden vereerd. Waarschijnlijk verwijst Paulus naar dezulken:

1Co 8:4 wat dan het eten van de afgodenoffers betreft, wij weten dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen God is dan Een. 1Co 8:5 Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), 1Co 8:6 dan is er toch voor ons maar een God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en een Heer, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem. (TELOS)

Verbod op godenbeelden. God, de Onzichtbare, de Hemelse, verbood zijn volk Israël het maken van godenbeelden. Het mocht geen afbeeldsels maken die met Hem verbonden werden of aan Hem gelijk werden gesteld.

Exodus 20:23 Gij zult nevens Mij niet maken zilveren goden, en gouden goden zult gij u niet maken. Exodus 20:24 Maakt Mij een altaar van aarde, en offert daarop uw brandofferen, en uw dankofferen, uw schapen, en uw runderen; aan alle plaats, waar Ik Mijns Naams gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen, en zal u zegenen. (SV)

Het ware beeld van God. Er is maar één waarachtig beeld van God, de Heer Jezus, die het beeld van God wordt genoemd. Dit Beeld van God is niet door mensenhanden gemaakt, maar is een openbaring van God in een menselijk lichaam. God is mens geworden in Christus Jezus en Deze is het Beeld van de waarachtige God.

Meer informatie

Zie art. Afgod

Bron

De oude Egyptenaren, Schooltv.nl. Video, duur 15 minuten. Bevat informatie onder over goden en godsdienst in het oude Egypte.

Voetnoten

  1. 20161030 The Oldest Yahweh Inscription 2 Kings Joel Kramer. Youtube.com: Lighthouse Church - Twin Falls, 30 okt. 2016. Duur: 54 min. 1 sec. Voordracht door archeoloog Joel Kramer over de Soreb-inscriptie en over de tijd als toets voor het werkelijk bestaan van goden.
  2. of, na de fusie met de zonnegod Ra: Amon-Ra.