Gomer

Uit Christipedia

Gomer verwijst in de Bijbel naar: 1. een inhoudsmaat, 2. een zoon van Jafeth, 3. diens nageslacht, 4. de vrouw van de profeet Hoséa.

Inhoudsmaat

Een Gomer is een maat voor droge waren, het tiende gedeelte van een efa. Zie Gomer (inhoudsmaat) voor het hoofdartikel.

Zoon van Jafeth

Gomer was de oudste zoon van Jafeth en daarmee een kleinzoon van Noach. Gen. 10:2-3, 1 Kron. 1:5-6, Ez. 38:6.
Ge 10:2 De zonen van Jafeth [zijn]: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Thiras. (SV)
De zonen van Gomer waren ‘Askenaz, Rifat, en Togarma’ (Genesis 10:3). De afstammelingen van Gomer worden Gomerieten genoemd.

Gomerieten

De afstammelingen van Gomer worden Gomerieten genoemd.

Cimmerïers. De Gomerieten zijn waarschijnlijk gelijk aan de Cimmeriërs (ook geschreven Kimmeriërs), een vroeg-Europees ruitervolk in de Pontisch-Kaspische Steppe van Zuid-Rusland en Oekraïne in de 8e en 7e eeuw voor Christus.[1] In spijkerschriftteksten worden zij Gimirrai genoemd. Akkadisch: Gimmiraya; Grieks Kimmerioi. Zij worden reeds door de Griekse dichter Homerus (ca. 800 - ca. 750) vermeld. Zij woonden in de vroegste tijden ten noorden van de Zwarte Zee. Zij hebben de naam gegeven aan het schiereiland De Krim, dat in het noorden van de Zwarte Zee ligt. Later woonden zij ten zuiden van de Zwarte Zee, in Cappadocië.

Plaatsing van het nageslacht van Gomer ten noorden van de Zwarte Zee.
Plaatsing van de Gomerieten in Turkije, ten zuiden van de Zwarte Zee.

De Kimmeriërs brachten het Klein-Aziatische rijk Lydië ten onder. Gyges, koning van Lydië 685 — 652 of 644 v.C., sneuvelde tegen hen. Hij was een tijdgenoot van Assoerbanipal. Gyges werd door de Assyriërs Goegoe genoemd. Sommigen zijn van mening dat de naam Gog afkomstig is van de Assyrische naam Goegoe.

Turkije. In het huidige Turkije is een landstreek die ten tijde van het Nieuwe Testament Galatië werd genoemd. Haar bewoners waren de Galaten of Galliërs. Vroeger werden zij volgens de Joodse historicus Flavius Josephus Gomerieten genoemd.

Frankrijk, Spanje. De Gomerieten of Galaten migreerden westwaarts naar wat nu Frankrijk en Spanje heet. Gedurende vele eeuwen werd Frankrijk aangeduid met de naam Gallië (Gaul), afgeleid van de afstammelingen van Gomer. Het noordwesten van Spanje heet nog steeds Galicia.

Duitsland. Sommigen menen dat Duitsland ('Germania') het historische thuisland van Gomer is[2][3]. Gomer in Turkije is een kolonie van het Duitse Gomer[3].

Wales. Een aantal Gomerieten migreerde nog verder naar wat nu Wales heet. De historicus en Welshman Davis heeft het traditionele geloof van de Welshman vastgelegd. Hij stelt dat de nakomelingen van Gomer vanuit Frankrijk aankwamen op het Britse eiland, ongeveer 300 jaar na de zondvloed. De taal van de Welsh wordt ook wel Gomeraeg genoemd.

Armenië. Weer andere Gomerieten vestigden zich onderweg, onder andere in Armenië. De Armeniërs beweren traditioneel af te stammen van Togarma en Askenaz, beiden zonen van Gomer. Het gebied van het oude Armenië reikte tot in het huidige Turkije. De naam Turkije komt waarschijnlijk van Togarma. Andere Gomerieten migreerden naar Duitsland (Germanië). Askenaz is het Hebreeuwse woord voor Duitsland.

Toekomst

Gomer en zijn krijgsbenden zijn met Gog, als deze Israël binnenvalt.
Eze 38:6  Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u. (SV).
Waar 'Gomer en al zijn benden' naar verwijst, is onduidelijk. Er zijn verschillende antwoorden gegeven, als: 1. Turkije[4], 2. Duitsland (vgl. 'Germania')[2][3].

Vrouw van Hosea

Gomer heette de vrouw van de profeet Hosea. Zij was de dochter van Diblaïm. Op bevel van God nam de profeet Hosea haar tot vrouw (Hos. 1:3)

Bronnen

Harold Hunt, De zestien kleinzonen van Noach, ScheppingOfEvolutie.nl, 17 juni 2005.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gomer' is op 4 feb. 2020 onder wijziging verwerkt.

F.W. Grosheide (hoofdred.) e.a., Bijbelse Encyclopaedie. Kampen: J.H. Kok, 1950.

Zie ook

Voetnoten

  1. Cimmerïërs, nl.wikipedia.nl
  2. 2,0 2,1 Aldus Ken Johnson in: Russia and the Roman Empire. Youtube.com: Ken Johnson, 4 okt. 2022. Duur: 1 uur 11 min. 54 sec.
  3. 3,0 3,1 3,2 My Favorite Rapture Sign. Youtube.com: Soothkeep, 14 okt. 2022. Duur: 21 min. 42 sec. Lee Brainard spreekt zijn verwachting uit over tegenwoordige trends die verband houden met de komende verdrukking en indirect iets zeggen over de opname. Gomer, een lid van de Russische coalitie die Israël zal binnenvallen, is Duitsland.
  4. Dit is de mening van Joel Rosenberg, zie Russia, Israel & Bible Prophecy: Ezekiel’s War of Gog & Magog Taking Shape? | Watchman Newscast, Youtube.com: The Watchman with Erick Stakelbeck, 18 mrt. 2022. Vanaf 6 min. 40 sec.