Grootheid van God

Uit Christipedia
God groot, onvergelijkbaar groot.
2Sa 7:22  Daarom zijt Gij groot, HEERE God! Want er is niemand gelijk Gij, en er is geen God dan alleen Gij, naar alles, wat wij met onze oren gehoord hebben. (SV)
Ps 77:13  (77-14) O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God? (SV)
Zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Job 36:26  Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet; er is ook geen onderzoeking van het getal Zijner jaren. (SV)
Ps 145:3  [Gimel]. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. (SV)
Hij is een groot en vrees- en ontzagwekkend God.
De 7:21  Ontzet u niet voor hunlieder aangezicht; want de HEERE, uw God, is in het midden van u, een groot en vreselijk God. (SV)
Hij is groter dan de goden.
1Kr 16:25  Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen, en Hij is vreselijk boven alle goden. (SV)
Ps 135:5  Want ik weet, dat de HEERE groot is, en dat onze Heere boven alle goden is. (SV)
Gods heerlijkheid is groot.
Ps 138:5  En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot. (SV)
God is groot van kracht.
Job 37:23  Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden; Hij is groot van kracht; doch [door] gericht en grote gerechtigheid verdrukt Hij niet. (SV)
Ps 147:5  Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal. (SV)
Jer 10:6  Omdat niemand U gelijk is, o HEERE! zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid. (SV)
Gods werken zijn groot.
Ps 86:10  Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God. (SV)
Ps 92:5  (92-6) O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten. (SV)
Ps 104:24  Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen. (SV)
Ps 111:2  [Gimel]. De werken des HEEREN zijn groot; [Daleth]. zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben. (SV)
Jes 28:29  Zulks komt ook voort van den HEERE der heirscharen; Hij is wonderlijk van raad, Hij is groot van daad. (SV)
Opb 15:3  En zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het Lam en zeggen: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de naties! (Telos)
Gods woord is groot.
Ps 138:2  Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt. (SV)
God is een groot koning.
Ps 47:2  (47-3) Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde. (SV)
Ps 104:1  Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. (SV)
God is groot van goedertierenheid.
Ps 57:10  (57-11) Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken. (SV)
Ps 145:8  [Cheth]. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. (SV)
Ps 86:13  Want Uw goedertierenheid is groot over mij; en Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. (SV)
Joe 2:13  En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. (SV)
Gods barmhartigheden zijn groot.
Da 9:18  Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn. (SV)
God is groot van trouw.
Kla 3:23  [Cheth]. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot. (SV)
God is groot van weldadigheid.
Ne 9:17  En zij hebben geweigerd te horen, en niet gedacht aan Uw wonderen, die Gij bij hen gedaan hadt, en hebben hun nek verhard, en in hun wederspannigheid een hoofd gesteld, om weder te keren tot hun dienstbaarheid. Doch Gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. (SV)
Gods naam worde groot gemaakt tot in eeuwigheid (2 Sam. 7:26, 1 Kron. 17:24).
Ps 48:1  Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach. (48-2) De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, [op] den berg Zijner heiligheid. (SV)
2Sa 7:26  En Uw Naam worde groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zegge: De HEERE der heirscharen is God over Israël; en het huis van Uw knecht David zal bestendig zijn voor Uw aangezicht. (SV)
Ps 40:16  (40-17) Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: De HEERE zij groot gemaakt! (SV)
Ps 34:3  (34-4) [Gimel]. Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen. (SV)
Mal 1:5  En uw ogen zullen het zien, en gijlieden zult zeggen: De HEERE zij groot gemaakt, van de landpale Israëls af! (SV)
Gods naam zal groot zijn onder de volken.
Mal 1:11  Maar van den opgang der zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen. (SV)

Lied 'Behold our God'

Het volgende lied bezingt iets van Gods grootheid en wekt op tot aanbidding van Hem. In Christus heeft deze grote God zichzelf vernederd tot het graf, maar Jezus, de Heiland, is verrezen!

Who has held the oceans in His hands?
  Wie heeft de oceanen in Zijn hand gehouden?
Who has numbered every grain of sand?
  Wie heeft elke zandkorrel geteld?
Kings and nations tremble at His voice
  Koningen en naties beven voor Zijn stem
All creation rises to rejoice
  Alle schepsel rijst op tot verheuging

Refrein:
Behold our God seated on His throne
  Aanschouw onze God gezeten op Zijn troon
Come, let us adore Him
  Kom, laat ons Hem aanbidden
Behold our King! Nothing can compare
  Aanschouw onze Koning! Onvergelijkbaar
Come let us adore Him!
  Kom, laat ons Hem aanbidden!

Who has given counsel to the Lord?
  Wie heeft de Heer raad gegeven?
Who can question any of His Words?
  Wie kan zijn woorden in twijfel trekken?
Who can teach the One Who knows all things?
  Wie kan Degene onderwijzen Die alle dingen weet?
Who can fathom all His wondrous deeds?
  Wie kan al Zijn wondre daden doorgronden?

Refrein

Who has felt the nails upon His hands,
  Wie heeft de spijkers op Zijn handen gevoeld,
Bearing all the guilt of sinful man?
  Dragende al de schuld van de zondige mens?
God eternal humbled to the grave
  De eeuwige God vernederd tot het graf
Jesus, Savior risen now to reign!
  Jezus, Heiland verrezen nu om te regeren!

Refrein

You will reign forever
  U zult voor altijd regeren
Let Your glory fill the earth
  Laat uw heerlijkheid de aarde vervullen

Refrein

(Tekst en muziek van Jonathan Baird, Meghan Baird, Ryan Baird en Stephen Altrogge. Nederlandse vertaling: Christipedia: Kees Langeveld)


Behold Our God (w/ Choir and Orchestra). Youtube.com: Bellevue Baptist Church, 9 apr. 2018. Duur: 5 min. 18 sec.[1]

Voetnoot

  1. Een andere mooie vertolking is die door het koor en orkest van de California Baptisch University: "Behold Our God" - Performed by the CBU University Choir and Orchestra. Youtube.com: CBU Music, 30 nov. 2015. Duur: 4 min. 56 sec.