Halleluja

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Hallelujah)

Halleluja (= looft Jah), ook geschreven Halleluja of Alléluía[1], is een uitroep die in de Psalmen, bovenal aan het slot, zeer vaak voorkomt.

Ps 117:1 Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natien; Ps 117:2 want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. (NBG51)

De uitroep betekent 'looft Jah'. 'Jah' is een verkorting van 'Jahweh', de naam van Israëls God.

Vindplaatsen. De uitdrukking wordt in de Bijbel alleen gevonden in de Psalmen (Ps. 104: 35; 135: 1; 146: 1; 150: 6 enz.) en in hoofdstuk 19 van het boek Openbaring van Johannes.

Daar het welbehagen en de verheerlijking van God het einddoel is, waartoe alle schepselen zijn geschapen en daar God niet moe wordt om goed te doen, zo moet het, naar het voorbeeld van alle heiligen, ons leven, onze hoogste vreugde zijn, Hem te prijzen voor al de wonderen van Zijn genade, wijsheid en vermogen. In de hemel wordt het halleluja over de grote daden van God door de menigten van de voleindigd rechtvaardigen en van de heilige engelen, door de 24 oudsten, de vier levende wezens en alle dienstknechten van God aangeheven (Openb. 19 : 1-6). Zij antwoorden elkaar in koorgezangen.

Hallel. De Joden noemen zes psalmen tezamen het grote Hallel of de lofzang, die bij de paasmaaltijden en het Loofhuttenfeest werd gezongen (Matth. 26 : 30. Wijsheid 18 : 9). Het waren de Psalmen 113-118; twee werden vóór, vier na de maaltijd gezongen. In de laatste avond van zijn leven heeft Jezus, die wist wat over hem zou komen, maar die ook zag op de vreugde en de heerlijkheid daarna, deze lofzang met zijn leerlingen gezongen.

Enkele liederen met 'Hallelujah'


Uitvoering van het Hallelujah chorus uit Messiah door een flashmob in een eetgelegenheid in 2010
Liedtekst

Hallelujah!
   Halleluja!
For the Lord God Omnipotent reigneth.
   Want de Heer God Almachtig regeert.
Hallelujah!
   Halleluja!
The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord and of His Christ;
   Het koninkrijk van deze wereld is geworden het Koninkrijk van onze Heer en van Zijn Christus
and He shall reign for ever and ever,
   en Hij zal regeren voor altoos en immer,
King of Kings and Lord of Lords!
   Koning der koningen en Heer der Heren!
And He shall reign for ever and ever. Hallelujah!
   En Hij regeren voor altoos en immer. Halleluja!

Voor een concertuitvoering van het Hallelujah chorus uit Messiah van G.F. Händel door The Choir of King's College (Cambridge, 1994), zie video.


Sing Hallelujah tot de Lord, door Simon Khorolskiy. Gepubliceerd op Youtube 31 dec. 2016. Deels in het Engels, deels in het Russisch.
Liedtekst

Sing hallelujah to the Lord,
Sing hallelujah,
Sing hallelujah to the Lord!

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Hallelúja. Tekst hiervan is op 19 juni 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. "Alléluía" heeft de Naardense Bijbelvertaling