Handelingen van de Apostelen/Commentaar/Hoofdstuk 2

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Handelingen van de Apostelen:


Hoofdstuk 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Hand. 2:3

Hnd 2:3  En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. (Telos)

Tongen als van vuur. Dat doet denken aan de nederdaling van God op de berg Sinaï: Hij "kwam neer in vuur".

Ex 19:16 En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was. Ex 19:17  En Mozes leidde het volk uit het leger, Gode tegemoet; en zij stonden aan het onderste des bergs.         Ex 19:18  En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de HEERE op denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer. (SV)

De Engel des HEEREN was eerder aan Mozes verschenen "in een vuurvlam".

Ex 3:2  En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. (Telos)

Onze God is een verterend vuur. Een heilig Wezen nam zijn intrek in de leerlingen. Zij werden niet verteerd, doordat zij gerechtvaardigd waren door het geloof en geheiligd door Jezus' bloed.

Hand. 2:14

Hnd 2:14  Petrus echter stond op met de elf, verhief zijn stem en sprak hen toe: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend en leent het oor aan mijn woorden. (Telos)

Petrus echter stond op ..., verhef zijn stem en sprak hen toe. Moed en vrijmoedigheid heeft hij nu om te getuigen van de opgestane Messias. Welk een tegenstelling met zijn bangheid in de voorhof van de hogepriester, toen hij Jezus verloochende. Ook in Hand 4:8v. spreekt Petrus vrijmoedig en onbeschroomd.

Hand. 2:41

Hnd 2:41  Zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. (Telos)

Drieduizend zielen toegevoegd. Dit is een wonderbare figuurlijke visvangst. Na de wonderbare letterlijke visvangst bij de roeping van Simon en zijn metgezellen Jakobus en Johannes, had de Heer tot Simon gezegd: "Wees niet bang, van nu aan zul je mensen vangen." (Luk. 5:10)