Harp

Uit Christipedia
Egyptische harpspeler, ca. 1069 - 664 vóór Chr.
Een harp is een driehoekig staand tokkelinstrument[1]. In de hemel zullen de heiligen musiceren met 'harpen van God'.
Harp der Hebreeën.

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is κιθαρα, kithara (klemtoon op de twee lettergreep), waarvan ons woord 'gitaar' en 'citer' (van Lat. cithara) komt. Het Strongnummer is 2788. Het woord komt 4x voor: 1 Cor. 14:7; Opb. 5:8; 14:2: 15:2. De betekenis is: een citer of een harp. De meeste Nederlandse vertalingen hebben "citer" als vertaling van "kithara". De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt 1x door "citer"en 3x door "lier". De lier is de voorloper van de harp. De TELOS-vertaling vertaalt alle keren door "harp".

"Harp van koning David" bij de ingang van de stad Davids in Jeruzalem. Het is eigenlijk een kinnor, een lierachtig tokkelinstrument. De kinnor wordt veelvuldig in het Oude testament genoemd.

De oudste harpen en lieren zijn gevonden in Soemerië en Egypte en dateren grofweg 3000 vóór Chr.

Assyrische harpist. Hij slaat de tijd met zijn voet.
Nadat Saul door Samuël tot koning was gezalfd, ontmoette hem een groep profeten die onder meer op harpen speelden.
1Sa 10:5 Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. En het zal gebeuren, als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen, die van de hoogte afkomt. Zij hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich, en zijn aan het profeteren. (HSV)

David speelde niet op een harp, maar op een citer.

De herstelde muur van Jeruzalem werd in de dagen van Nehemia ingewijd muziek van cymbalen, luiten harpen.
Ne 12:27 Bij de inwijding van de muur van Jeruzalem zochten zij de Levieten uit al hun woonplaatsen om hen naar Jeruzalem te brengen, om met blijdschap de inwijding te verrichten, met dankzegging en met gezang, met cimbalen, luiten en harpen. (HSV)
Vrouwelijke musicus op Romeins fresco in Pompeï. In haar rechterhand heeft zij een kleine harp en in haar linkerhand een citer.

De apostel Paulus noemt de harp in zijn eerste brief aan de gemeente te Corinthe.

1Co 14:7 Zelfs de onbezielde dingen die geluid geven, hetzij fluit, hetzij harp, als zij geen onderscheid in de tonen geven, hoe zal men weten wat op de fluit of wat op de harp gespeeld wordt? (TELOS)

Toekomst

In de grote stad Babylon zullen harpspelers zijn. maar hun geluid zal verdwijnen:
Opb 18:22 En geluid van harpspelers, toonkunstenaars, fluitspelers en bazuinblazers zal geenszins meer in u gehoord worden, en geen enkele beoefenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden, en geluid van een molen zal geenszins meer in u gehoord worden, (TELOS)
De 24 ouderlingen, die Johannes rondom de troon van God ziet, hebben elk een harp. Daarmee maken zij muziek en zingen zij de lof van God. Deze harpen zijn 'harpen van God' (vgl. Opb. 15:2).
Opb 5:8 En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. Opb 5:9 En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, Opb 5:10 en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren. (TELOS)
Opb 14:2 En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een zware donderslag. En de stem die ik hoorde, was als van harpspelers die op hun harpen spelen. (TELOS)
Opb 15:2 En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en hen die de overwinning behaald hadden over het beest en over zijn beeld en over het getal van zijn naam, op de glazen zee staan met harpen van God. (TELOS)

Het lied "Gouden harpen ruisen" uit de zangbundel van Johannes de Heer verwijst naar het feit dat er in de hemel harpspel zal zijn, zoals in Opb. 5:8-9.


Voetnoot

  1. Woordenboek Nederlands. Haarlem: Dutchbook, 2006.