Herodianen

Uit Christipedia

De Herodianen waren een van de Joodse partijen ten tijde van Jezus. Ze vormden een staatkundige partij, die de afstammelingen van Herodes de Grote steunden tegen de gouverneur van Rome, maar met de Romeinen in vriendschap leefden. Ze waren bij de Farizeeën ten hoogste gehaat, maar werkten met hen samen met het doel Jezus uit te schakelen. Over hen lezen wij in Mt 22:16; Mr 3:6; 12:13.

Naam. De naam Herodianen is afgeleid van ‘Herodes’.

Standpunt. Hun scepticisme deelden zij met de Sadduceeën. Zij kantten zich tegen de Farizeeën.

Herodes Antipas trachtte het volk tot heidense praktijken te verleiden. Het is deze verkeerde Griekse en Romeinse zeden en losbandigheid die waarschijnlijk wordt aangeduid door de uitdrukking ‘het zuurdeeg van Herodes’, Mr 8:15. Ook drong hij aan op volledige onderwerping aan de Romeinen en het betalen van de belastingen. Deze twee punten werden bestreden door de Farizeeën.

Tegen Jezus van Nazareth. Het valt te begrijpen dat beide Joodse partijen, de politieke groepering der Herodianen en godsdienstige groepering der Farizeeën, geïnteresseerd waren in het antwoord van de Heer Jezus op de vraag of het geoorloofd is de Romeinse keizer belasting te betalen of niet.

'De Farizeeën en de Herodianen zweren samen tegen Jezus'. Schilderij van James Tissot (1836-1902).

Herodianen en Farizeeën werkten samen om Jezus uit te schakelen. Ondanks hun onderlinge tegenkanting verenigden beide partijen zich bij hun streven om de Heer te vangen op een woord of daad, opdat ze hem konden aanklagen en (doen) ombrengen, Mt. 22:16; Mr. 3: 2, 6; 12:13.

Mr 3:6 En de farizeeen gingen terstond naar buiten met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen. (TELOS)

Mr 12:13  En zij zonden tot Hem enigen van de farizeeen en de herodianen, opdat zij Hem op een woord zouden vangen. Mr 12:14 En zij kwamen en zeiden tot Hem: Meester, wij weten dat U waarachtig bent en U om niemand bekommert, want U kijkt mensen niet naar de ogen, maar in waarheid leert U de weg van God. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen? Mr 12:15 Daar Hij echter hun huichelarij kende, zei Hij tot hen: Waarom verzoekt u Mij? Brengt Mij een denaar opdat Ik die zie. Mr 12:16 Zij nu brachten die. En Hij zei tot hen: Van wie is dit beeld en dit opschrift? Zij nu zeiden tot Hem: Van de keizer. Mr 12:17 Jezus nu zei tot hen: Geeft aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over Hem. (TELOS)

Bronnen

TELOS-vertaling.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Herodians.