Het getal 12 in de bijbel en de 144000

Uit Christipedia

Het getal twaalf is een getal dat we vaak tegenkomen 12 uur een dag het dubbel 24 uur.

12 maanden.

In de bijbel hebben getallen vaak een betekenis en zo het getal 12

Maar welke betekenis heeft het getal 12 in de Bijbel?

Als je naar getal 12 bekijkt in de bijbel, gaat dit dikwijls over de volheid compleet, perfectie.

enkele voorbeelden uit de Bijbel.

Jakob krijgt 12 zonen

de natie Israël had twaalf stammen, met een ongekend aantal Israëlieten.

Vlak nadat Gods volk uit Egypte is vertrokken komen ze te Elim een plaats tegen met 12 waterbronnen Uiteindelijk zouden de Israëlieten ontelbaar worden als de zandkorrels van de zee!

Mattheüs 14:20

‭Alle mensen aten tot ze genoeg hadden. Toen haalden ze de stukken op die waren overgebleven: twaalf manden vol.

matth19:28

28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.

matth 10:1

En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen.

matt26:53

Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen  engelen bijzetten?

luk 2:42

En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag

hand7:8

En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op den achtsten dag; en Izak gewon Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen.

Openbaring 21:12

En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls.

Openbaring 12:1

En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

Openbaring 21:14

En de muur der stad had twaalf fundamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams.

‭Openbaring 21:16

En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met den rietstok op twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve waren even gelijk.

12 breedt en de lengte is 12 De oppervlakte 12*12 is terug 144

Openbaring 21:21

En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een parel; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.

Openbaring 22:2

In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des boom waren tot genezing der heidenen.

Numeri 7:84-87

‭Dit was het geschenk van de leiders van Israël, toen het altaar plechtig in gebruik zou worden genomen en het gezalfd werd: twaalf zilveren schalen, twaalf zilveren offerschalen,‭

‭twaalf gouden schalen, waarbij elke zilveren schaal 130 sikkels ‭(1½ kilo)‭ woog en elke zilveren offerschaal 70 sikkels ‭(770 gram)‭ woog. Al het zilver van de schalen woog bij elkaar 2400 sikkels ‭(26 kilo)‭, gemeten met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt.

‭Voor het brand–offer waren er twaalf jonge stieren, twaalf mannetjes–schapen, twaalf vrouwtjes–schapen van één jaar, met de meel–offers die daarbij horen. Verder twaalf mannetjes–geiten als vergeving–offer.‭

Lukas 22:30

‭Want Ik wil dat jullie in mijn Koninkrijk bij Mij aan tafel eten en drinken. En jullie zullen op twaalf tronen zitten om over de twaalf stammen van Israël te oordelen."‭

1Koningen 7:25

‭De schaal stond op twaalf ossen die met hun staarten naar elkaar toe stonden. Drie ossen stonden met hun kop naar het noorden, drie naar het westen, drie naar het zuiden en drie naar het oosten.‭

Mattheüs 27:45

‭Om ongeveer twaalf uur werd het helemaal donker in het hele land. Dat duurde tot ongeveer drie uur ‘s middags.‭

David organiseerde 24 priesterafdelingen, die in de later door Salomo gebouwde tempel bij toerbeurt dienst zouden verrichten (1Kr 24:1-18).

Mattheüs 26:53

‭Of denken jullie dat Ik mijn Vader niet om hulp kan vragen? Dan zou Hij Mij onmiddellijk wel twaalf legers engelen sturen om Mij te helpen.‭‭

Openbaring 14:1-4

‭{‭De mensen die door de Heer zijn gered}‭

‭Ik zag het Lam op de berg Sion staan, samen met 144.000 mensen. Op hun voorhoofd stond de naam van het Lam en de naam van zijn Vader.‭

12 stammen x 12000 is 144000

‭En ik hoorde een geluid uit de hemel komen. Het leek op het geluid van de zee, of van de donder, of alsof er heel veel harpspelers op hun harp speelden.

‭En ze zongen een nieuw lied vóór de troon, de vier wezens en de 24 (terug twee maal twaalf) gemeenteleiders. Alleen de 144.000 mensen konden dat lied leren. Verder niemand. Zij zijn de mensen van de aarde die door de Heer zijn vrijgekocht.‭

Ze zijn vrijgekocht met het bloed van het lam, de personen die in het nieuwe verbond zijn opgenomen.

Het is duidelijk dat de bijbel veel over het getal 12 spreekt.

Aangezien het getal 12 op een door goddelijk evenwicht gekenmerkte volmaakte organisatie duidt, verdubbelt — of versterkt — het getal 24 zo’n regeling, 144000 is een enorme versterking van het getal 12

Dat 12 een aanduiding is voor volmaaktheid en het getal wordt gekwadrateerd en met 1.000 vermenigvuldigd voor extra nadruk.

Over deze 144.000 personen zegt Openbaring 7:4 dat ze zijn "verzegeld uit elke stam van de zonen van Israël", 12.000 uit elk van de 12 stammen. Bovendien kloppen de stammen niet met de 12 letterlijke stammen, twee stammen wijken af!

De stammen Dan en Efraïm ontbreken in openbaring 7:1-8, daarvoor zijn de stam Jozef en Levi in de plaats gekomen

De 12 "stammen" worden eveneens bezien als figuurlijke stammen.

De logica gebiedt dan ook dat het aantal van 12.000 uit elk van die "figuurlijke" stammen niet letterlijk is, maar figuurlijk. Het wordt nu eenmaal moeilijk om 12.000 letterlijke personen te verzegelen uit een "figuurlijke" stam.

Als deze 12.000 verzegelden figuurlijk bedoeld zijn, hoe kan dan de optelling van al die figuurlijke aantallen (12x12.000) uitkomen op een letterlijk aantal van 144.000 ?

Ligt het niet voor de hand dat de uitkomst (144.000) ook figuurlijk is?

In Openbaring worden vele exacte aantallen genoemd, zoals:

- 7 geesten (1:4),

- 7 sterren (1:16),

- 10 dagen (2:10),

- 24 tronen, 24 oudere mannen, en 7 lampen (4:4,5),

- 4 levende schepselen (4:6,7),

- 7 hoorns en 7 ogen (5:6),

- het vierde deel van de aarde (6:8),

- 4 engelen, 4 winden, 4 hoeken van de aarde (7:1),

- een derde deel van de bomen, een derde deel van de zee, een derde deel van

 de schepselen in de zee, en een derde deel van de boten, (8:7-12).

De grote schare en de 144000 wie zijn ze?

Als we de uitspraken over deze twee groepen naast elkaar leggen ontstaat er een interessant beeld.

Over beide groepen wordt namelijk precies hetzelfde gezegd.

de grote schare

Openb.7:9

Na deze dingen zag ik, en zie! een grote schare.

144000

...Openb.19:1

Na deze dingen hoorde ik iets dat was als een luide stem van een grote schare in de hemel....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

de grote schare

Openb.7:9

...uit alle natiën en stammen en volken en talen…

144000

.Openb.5:9

...uit elke stam en taal en elk volk en elke natie...  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de grote schare

Openb.7:9 staande voor de troon....

144000

Openb.14:1,3

...144.000....zingen als het ware een nieuw lied vóór de troon...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de grote schare

Openb.7:9...en voor het Lam....

144000

Openb.5:8...de vierentwintig oudere personen [vielen] voor het Lam neer....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de grote schare

Openb.7:9...gehuld in lange witte gewaden…

144000

Openb.6:11

En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven...  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de grote schare

Openb.7:10

En zij blijven met een luide stem roepen en zeggen: "Redding [hebben wij te danken] aan onze God....en aan het Lam."

144000

Openb.19:1

...een grote schare in de hemel...zeiden: "Looft Jah!  De redding en heerlijkheid en de kracht behoren aan onze God...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

de grote schare

Openb.7:14

Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen…

144000

2 Thess.1:7..maar aan u die verdrukking lijdt, verlichting tezamen met ons bij de openbaring van van de Heer Jezus vanuit de hemel... [tijdens de grote verdrukking dus]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

de grote schare

Openb.7:14...zij hebben hun lange gewaden gewassen en hebben ze wit gemaakt in het bloed van het Lam.

144000

Openb.22:14

Gelukkig zijn zij die hun lange gewaden wassen, opdat...zij ingang in de stad mogen verkrijgen [het Nieuwe Jeruzalem]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over beide groepen wordt precies hetzelfde gezegd. Ze komen uit de grote verdrukking.

Wanneer krijgen christenen een hemelse opstanding? Bij Jezus terugkomst. Tijdens de grote verdrukking, daarom kan er gezegd worden dat ze allemaal uit de grote verdrukking komen.

De grote schare en de 144000 zijn dezelfde groep! één kudde één herder, verzameld in de ene schaapskooi.

Daarna hoorde ik een grote menigte (de grote schare). Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. ‘Prijs God,’ zeiden zij. ‘De Here, onze Almachtige God, regeert! Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar.

Openbaring 19:6‭-‬7

Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen.

1 Korinthiërs 15:51‭-‬52 HTB

1Thessalonicen 4:15

‭De Heer zegt hierover het volgende. De mensen die leven op het moment dat Jezus terugkomt, zullen niet eerder naar de Heer gaan dan de mensen die al zijn gestorven.

1Thessalonicen 4:17

‭Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.

2Thessalonicen 2:1

‭{‭Wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt}‭

‭Nu willen we jullie iets schrijven over de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat zal het moment zijn dat we weer samen met Hem zullen zijn, broeders en zusters.