Hosanna

Uit Christipedia

Hosanna (Grieks: osanna) is een woord van Hebreeuwse oorsprong en betekent "Verlos ons, alstublief!"[1] of "help toch!", 'red toch!”, “verlos nu!”, “geef heil!”. Het is een verzoek of smeking om verlossing.

Het is geen uitroep van vreugde, geen jubelkreet[2], maar een verzoek of smeking. Hosanna (evenals de naam Jezus) is een samenstelling van twee Hebreeuwse woorden. Het eerste deel is afgeleid van het werkwoord yasha, dat “verlossen, redden” betekent. Het tweede deel, 'na', betekent "alstublieft"[1].

De uitroep “Hosanna” komt voor in Ps. 118:25

Ps 118:17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen. Ps 118:18 De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. (…) Ps 118:21 Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt. Ps 118:22 De steen, [dien] de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Ps 118:23 Dit is van den HEERE geschied, [en] het is wonderlijk in onze ogen. Ps 118:24 Dit is de dag, [dien] de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn. Ps 118:25 Och HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed. Ps 118:26 Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN. (SV)

"Geef nu heil" zegt de Statenvertaling. Een andere mogelijke vertaling is: "Geef heil, alstublieft!"[1].

“Hosanna” werd de Heer Jezus als heilwens toegeroepen door de menigte, toen Hij zijn intocht in Jeruzalem hield, nadat hij kort hiervoor zijn vriend Lazarus uit de dood had opgewekt. Zelfs de kinderen in de tempel riepen Jezus “hosanna” toe. Men begeerde van Hem de verlossing van de Romeinse bezettingsmacht en het herstel van Israëls koninkrijk, maar wenste Hem ook heil en zegen toe.

Mt 21:9 De menigten nu die voor Hem uitgingen en zij die volgden, riepen de woorden: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in de hoogste hemelen! Mt 21:15 Toen nu de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel de woorden riepen: Hosanna voor de Zoon van David, namen zij het zeer kwalijk (TELOS)
Mr 11:9 En zij die vooruitgingen en zij die volgden, riepen: Mr 11:10 Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in de hoogste hemelen! (TELOS)
Joh 12:12  De volgende dag, toen de grote menigte die naar het feest was gekomen, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, Joh 12:13  namen zij de takken van de palmbomen en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, en: De koning van Israel! (TELOS)

De uitdrukking “Hosanna in de hoogste hemelen!” kan men verstaan als “Geef heil, alstublieft, U die in de hoogste hemelen bent!”[3]

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 Aldus de hebraïcus Danny Ben-Gigi, zie https://www.youtube.com/watch?v=J1MkCVQvnHU
  2. Zoals in het bekende lied "The Holy City' (De Heilige Stad), gezongen door Mahalia Jackson, https://www.youtube.com/watch?v=QsgEkW6eQl8.
  3. Vergelijk A New and Concise Bible Dictionary s.v. Hosanna. George Morris, 1899.