Huisknecht

Uit Christipedia

Een huisknecht of huisslaaf is iemand die bij zijn meester in huis woont.

Een huisknecht, vermoedelijk op Java.

Grieks woord. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is οικετης, oiketes. Oiketes betekent: huisgenoot, iemand die in hetzelfde huis woont als een ander. Het wordt gezegd van hen die onder het gezag van een en dezelfde huisvader staan. In het Nieuwe Testament komt het woord vier keer voor en wordt het gebruikt in de betekenis van: huisknecht, huisslaaf.  Het strongnummer is G2610.

Huisknecht van Mammon. Men kan een huisknecht van Mammon zijn, een slaaf van geldzucht.
Lu 16:13  Geen huisknecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander liefhebben, of zich aan de een hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon. (Telos)
Huisknechten van Cornelius. De Romeinse hoofdman Cornelius, een vroom en godvrezend man (Hand. 10:2), had meerdere huisknechten.
Hnd 10:7  Toen nu de engel die tot hem sprak, was weggegaan, riep hij twee van zijn huisknechten en een godvrezende soldaat uit hen die voortdurend bij hem waren; (Telos)
Huisknecht van Jezus. Een gelovige is een huisknecht van de Heer Jezus.
Ro 14:4  Wie bent u, dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. En hij zal staande gehouden worden, want de Heer is machtig hem staande te houden. (Telos)
Vermaning aan huisknechten. In 1 Petr. 2:18-25 vermaant de apostel de gelovige huisknechten ook onderdanig te zijn aan verkeerde meesters en, in navolging van hun hemelse Heer, eventueel lijden te verdragen.
1Pe 2:18  Huisknechten, weest aan uw meesters in alle ontzag onderdanig, niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde.  1Pe 2:19  Want dat is genade, als iemand droeve dingen verdraagt ter wille van het geweten voor God, terwijl hij onrechtvaardig lijdt.  1Pe 2:20  Want wat voor roem is het, als u volhardt terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen? Maar als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. 1Pe 2:21  Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt; 1Pe 2:22  Hij ‘die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden’, 1Pe 2:23  die als Hij uitgescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar Zich overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt; 1Pe 2:24  die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ‘door zijn striemen bent u gezond geworden’. 1Pe 2:25  Want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. (Telos)