Iddo

Uit Christipedia

Iddo is in de Bijbel de naam van verschillende mannen:

1. overste of vorst van oostelijk Manasse. Vermoedelijk is hij de vader van Ahinadab, een der twaalf bestelmeesters van Salomo.

2. een zoon van Gerson, de zoon van Levi, naar het schijnt ook Adaja genoemd; dezelfde als Jedi de ziener, een profeet, Wiens profetieën door de schrijver van Kronieken als bron gebruikt werden. Overigens is niets van hem bekend. Waarschijnlijk profeteerde hij in de 10e eeuw vóór Christus onder de regering van Rehabeam en Abia. Hij was een tijdgenoot van de profeet Semaja. Iddo heeft een en ander van de geschiedenis van koning Rehabeam en diens zoon Abia beschreven.
2Kr 12:15 De geschiedenis van Rehabeam, van het begin tot het einde, is die niet beschreven in de woorden van de profeet Semaja en de ziener Iddo, volgens het geslachtsregister, evenals de oorlogen tussen Rehabeam en Jerobeam, al hun dagen? (HSV)
2Kr 13:22 Het overige nu der geschiedenissen van Abia, zo zijn wegen als zijn woorden, zijn beschreven in de historie van den profeet Iddo. (SV)
4. een hoofd van de Levieten, tot wie Ezra zond, om enige Levieten te ontbieden.

5. een priester, die met Zerubbabel naar zijn vaderland terugkeerde. In zijn priesterlijke waardigheid werd hij opgevolgd door zijn kleinzoon Zacharia, den profeet, die daarom wellicht in het boek Ezra zijn zoon genoemd wordt.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Iddo' is op 26 aug. 2017 verwerkt.