Jabes

Uit Christipedia

Jabes was reeds ten tijde van de Richteren een van de aanzienlijkste steden in Gilead, d. i. in het oostelijk-Jordaanland. In Jabes liggen de lichamen van Saul en zijn zoon Jonathan begraven.

Ligging. De naam van Jabes leeft voort in de naam van de tegenwoordige Wadi Jabes; de stad lag dus waarschijnlijk op een hoogte aan deze Wadi.

Ligging van Jabes in het Overjordaanse in vak 2C.

De mannen van Jabes waren niet op komen dagen toen heel Israël werd opgeroepen voor een strafexpeditie tegen de stad Gibea in Benjamin. Voor straf mochten de maagden van Jabes door de Benjaminieten worden geroofd (Richt. 21: 8 vv.).

Zij is bekend door de eerste zege van Saul, die haar van de belegering van Nahas de koning der Ammonieten bevrijdde (1 Sam. 11 : 1 vv). De inwoners van Jabes bleven sedert die tijd aan Saul verkleefd; want zij waren het, die zijn beenderen zowel als die van zijn drie zonen Jonathan, Abinadab en Malchi-sua op een eervolle wijze begroeven (1 Sam. 31: 11 vv. vgl. 2 Sam. 21 : 12-14), waarvoor David hun dank zegt (2 Sam. 2: 4-7).
1Kr 10:11 Als geheel Jabes in Gilead hoorde alles, wat de Filistijnen Saul gedaan hadden, 1Kr 10:12 Zo maakten zich alle strijdbare mannen op, en zij namen het lichaam van Saul, en de lichamen zijner zonen, en zij brachten ze te Jabes; en zij begroeven hun beenderen onder een eikenboom te Jabes, en zij vastten zeven dagen. (SV)

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Jabes. Hieruit is op 12 aug. 2016 tekst genomen en verwerkt.