Jahaziël

Uit Christipedia

Jaháziël (= "door God gezien") of Jachaziël is in de Bijbel de naam van verschillende mannen.

De klemtoon van de uitspraak ligt op de tweede lettergreep. De Hebreeuwse naam is יחזיאל, Yachaziy’el, en betekent "door God gezien"[1]. Het Strongnummer is 03166. De naam komt 6x voor in het Oude Testament. De volgende mannen in de Bijbel dragen die naam:

1. Een der helden van David, een Benjaminiet uit het geslacht van Saul. Hij sloot zich aan bij David te Ziklag.

2. Een priester ten tijde van David die de ark hielp overbrengen 

3. Derde zoon van Hebron, de zoon van Kahath; een Kohathietisch Leviet.

4. Een Leviet, zoon van Zecharja, van de zonen van Asaf; op wie de Geest van de HEER kwam, toen de koning Josafat uit zijn benauwdheid God had aangeroepen in de voorhof van de tempel. Jaháziël kondigde de koning van Juda de overwinning op de Moabieten en Ammonieten aan.
2Kr 20:14 Toen kwam de Geest des HEEREN in het midden der gemeente, op Jahaziel, den zoon van Zecharja, den zoon van Benaja, den zoon van Jehiel, den zoon van Matthanja, den Leviet, uit de zonen van Asaf; 2Kr 20:15 En hij zeide: Merkt op, geheel Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem, en gij, koning Josafat! Alzo zegt de HEERE tot ulieden: Vreest gijlieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte; want de strijd is niet uwe, maar Gods. 2Kr 20:16 Trekt morgen tot hen af; ziet, zij komen op bij den opgang van Ziz; en gij zult hen vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. 2Kr 20:17 Gij zult in dezen [strijd] niet te strijden hebben; stelt uzelven, staat en ziet het heil des HEEREN met u, o Juda en Jeruzalem! Vreest niet, en ontzet u niet, gaat morgen uit, hun tegen, want de HEERE zal met u wezen. (SV)
5. Een voorvader van een van de families, die met Ezra uit Babel teruggekeerd waren.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jahaziël' is op 26 aug. 2017 verwerkt. 

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.