Jason

Uit Christipedia

Jason is in de Bijbel een naam die naar een of twee mannen verwijst.

Naam. De Griekse naam is Ιασων, Iasoon, en betekent "iemand die zal genezen"[1]. De eigennaam komt 5x voor in het Nieuwe Testament. Het strongnummer is G2394.

Jason de bekeerling in Thessalonika

Jason was een christen in Thessalonika, gelovig geworden op de prediking van Paulus tijdens diens tweede zendingsreis. Jason nam de apostel en zijn medewerker Silas in huis, maar werd door de door de Joden opgehitste bevolking voor de plaatselijke overheid gesleept, Zie Hand. 17:5-9.

Hij werd, omdat hij Paulus en Silas gastvrij had opgenomen, met enige broeders voor de stadsbestuurders van Thessalonika gesleept.
Hnd 17:6 ... sleepten zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders en riepen: Dezen, die het aardrijk in oproer brengen, zijn ook hier gekomen, Hnd 17:7 en Jason heeft hen opgenomen; en dezen handelden allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is: Jezus. Hnd 17:8 En zij brachten de menigte en de stadsbestuurders, die dit hoorden, in verwarring. Hnd 17:9 En toen zij van Jason en de overigen een borgtocht hadden ontvangen, lieten zij hen gaan. Hnd 17:10 De broeders nu zonden terstond ‘s nachts Paulus en Silas weg naar Berea, ... (TELOS).
Volgens de overlevering zou Jason later bisschop van Tarsus geweest zijn.

Misschien is hij dezelfde, dien Paulus in Rom. 16: 21 zijn bloedverwant noemt.

Jason de bloedverwant van Paulus

Paulus zond in zijn brief aan de christenen te Rome hun namens Jason en anderen groeten.
Ro 16:21 U groeten Timotheüs, mijn medearbeider, en Lucius, Jason en Socipater, mijn verwanten. (Telos)
Mogelijk was deze Jason een neef van Paulus. Misschien is hij dezelfde als de eerstgenoemde Jason.

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Jason. Enige tekst van dit lemma is op 13 jan. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.