Jehovah's Getuigen

Uit Christipedia

Jehovah’s Getuigen (Eng. Jehovah’s Witnesses), officieel genaamd Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen, zijn een adventistische sekte in het christendom die ontstaan is in de tweede helft van de 19e eeuw. De centrale leiding is het Wachttorengenootschap, het ‘Besturend Lichaam’, dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Zij hechten grote waarde aan het gebruik van de Godsnaam Jehovah, geloven dat Jezus de engel Michaël is, dat de Heilige Geest een kracht en geen goddelijke persoon is, en dat ze eens, op 144.000 voor de hemel bestemde getuigen na, op een paradijselijke aarde zullen leven. Ze leggen zich toe op huis-aan-huis verkondiging van het Koninkrijk van God.

Verspreiding van Jehovah's getuigen in de wereld in absolute aantallen (2017). Donkergroen: > 500.000 Jehovah's Getuigen. Lichtgroen: > 100.000 tot 499.999. Geel: 10.000 tot 99.999. Beige: 1000 tot 9999. Lichtgrijs: < 1000. Donkergrijs: onbekend.

Geschiedenis

De beweging is ontstaan binnen de stroming van het adventisme (advent = aankomst) in de 19e eeuw. In deze stroming hield men zich bezig met de komst van de Heer Jezus. William Miller berekende die voor 1843/1844.

De richting van Jehovah's Getuigen ontstond eind 19e eeuw in de Verenigde Staten als de Bijbelonderzoekers, gesticht door de Amerikaan Charles Taze Russell (1852-1916). Zij noemden zichzelf Vereniging van ernstige Bijbelonderzoekers. In 1879 begon Russell met de publicatie van het tijdschrift The Wachtower (De Wachttoren). In Russells boek Het Gods plan der eeuwen worden allerlei oude dwalingen in een nieuw kleed aangediend. In zijn boek The Time is at Hand (1889) voorzegde hij dat 'de oorlog van de grote dag van God de Almachtige' (Opb. 16:14), die reeds begonnen was, zou eindigen in 1914 met volledige omverwerping van de huidige heerschappij op aarde[1]. Russell goochelde met cijfers, om de toekomst te openbaren, die niemand weet dan God alleen. Hij loochende de Drie-eenheid, omdat hij ontkende, dat Jezus Christus de tweede persoon is in het goddelijke Wezen. Hij loochende de onsterfelijkheid van de ziel en de eeuwigheid van de straf. Een hel is er volgens hem niet.

Leer en organisatie

Naam. Hun naam Jehovah's Getuigen is ontleend aan de naam van God, die volgens hen ‘Jehovah’ luidt.

Omvang. Wereldwijd zijn er zo’n 7,5 miljoen Jehovah's Getuigen (afgekort JG), verspreid over ruim 107.000 gemeenten in 236 landen (stand 2010). In België leven naar hun eigen zeggen ruim 25.000 JG, verdeeld over 375 gemeenten, en in Nederland ruim 30.000 leden verdeeld over 395 gemeenten (stand 2010).

Leergezag. Bepalend voor het geloof van JG is niet alleen de Schrift, maar ook de leer van het Wachttorengenootschap, 'Gods enige kanaal' dat 'voedsel te rechter tijd verschaft'. 

Bijbelvertaling. JG hebben een eigen Bijbelvertaling, de zogeheten Nieuwe-Wereldvertaling.

Alleen de Vader is God. JG verwerpen de leer van de Drie-Eenheid als heidens en onbijbels. Alleen de Vader is volgens hen God. 

Jezus Christus is, zo leren zij, niet gelijk aan God. Hij is de eerste van Gods schepselen, de aartsengel Michaël. Als schepsel is Hij de zoon van God. Hij is een vleesgeworden engel. Christus stierf niet aan een kruis, maar aan een paal. Hij is niet lichamelijk, maar geestelijk opgestaan. Hij verdient geen bijzondere aanbidding. Jehovah's getuigen bidden niet tot Hem; ze bedanken Hem niet voor zijn verlossingswerk. "Jezus is de Koning van Gods hemelse Koninkrijk. Hij begon in 1914 te regeren (Openbaring 11:15)."[2] "... de goddelijke heerschappij werd hersteld toen Jezus Christus in 1914 als Koning in Gods hemelse regering begon te heersen."[3]

Heilige Geest. JG ontkennen dat de Heilige Geest een persoon is, het is Gods werkzame kracht.

Zondeval. Van de zondeval van Adam en Eva had God geen vóórkennis. 

Val van Satan. De val van Satan vond plaats na de schepping van Adam en Eva en gebeurde toen hij Eva verzocht in de hof van Eden. Hij naderde Eva niet als een reeds gevallen engel. 

Klassen van gelovigen. Jehovah's getuigen onderscheiden twee klassen van gelovigen: zij die een hemelse roeping hebben en zij die aan aardse roeping hebben. Een 'kleine kudde' van 144.000 'gezalfden', heeft een hemelse roeping en zal met Christus zullen regeren in het Vrederijk. In 2018 zouden er nog 18.000 van hen op aarde leven. De overige getuigen zijn bestemd voor de aarde en zullen in het vrederijk op de paradijselijke aarde leven.

Doden. Vernietiging. De doden hebben volgens de JG geen bewustzijn. Wie sterft houdt op te bestaan[4]. Wel staan alle gestorvenen eenmaal uit de dood op. De zielen van de goddelozen worden, nadat zij uit de dood zijn opgestaan, vernietigd. De Getuigen geloven niet aan een eeuwig oordeel en een eeuwige straf. Er is geen eeuwig lijden van verlorenen.

Terugkeer van Jezus Christus. Volgens de JG eindigden omstreeks in oktober 1914 de “tijden der heidenen”. In dat jaar brak de Eerste Wereldoorlog uit en zijn de laatste dagen begonnen[5]. In dat jaar kwam Jezus Christus terug om Zijn Koningschap in de hemel te aanvaarden. Zijn terugkomst was onzichtbaar voor onze natuurlijke ogen. Doch Hij is nu aanwezig, tegenwoordig. Van 1926 tot 1938 heette een Nederlands tijdschrift van JG: De Wachttoren en Verkondiger der Tegenwoordigheid van Christus. "In 1914 begon Gods Koninkrijk in de hemel te regeren. Om te beginnen werden Satan de Duivel en de demonen uit de hemel gegooid zodat hun invloed beperkt zou worden tot de aarde (Openbaring 12:7-12)," aldus leren de JG.[5]

Wereldeinde. Het einde van het huidige goddeloze bestel op deze aarde zou in 1914 zijn. Toen dat het bestel niet ten onder ging, werd het einde opgeschort tot een later jaar, waarvan de jaren 1925 en 1975 de meest bekende zijn.

Vrederijk. Jezus Christus zal een vrederijk stichten, een aards paradijs, waar de rechtvaardigen mogen ingaan. Vanuit de hemel zal hij regeren met een uitverkoren gezelschap van 144.000 rechtvaardigen.

Gebed. JG bidden alleen tot Jehovah, tot de Vader, niet tot de Heer Jezus, de Zoon, die de engel Michaël is. Zij bedanken de Heer Jezus niet voor zijn verlossingswerk, zij bedanken alleen de Vader.

Samenkomsten. JG komen bij elkaar in een 'koninkrijkszaal'. 

Avondmaal. Het avondmaal wordt wel gevierd, éénmaal in het jaar, maar alleen de enkeling die overtuigd is tot de genoemde groep van 144.000 te behoren, mag het avondmaal gebruiken. Zie Jehovah's Getuigen/Avondmaalsviering voor het hoofdartikel.

Bloedtransfusie. JG verwerpen op grond van de Bijbel bloedtransfusie. Sinds 1945 leren de JG dat de dood te verkiezen is boven bloedtransfusie[1].

Enige ware godsdienst. JG menen dat ze de enige ware godsdienst hebben. Alle andere religies zijn uit de duivel.

Zielen winnen. JG winnen zielen door huis-aan-huis het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Vooral onder rooms-katholieken, die over het algemeen weinig Schriftkennis hebben, vinden zij gehoor.

Tijdschriften. In de Nederlandse taal verschijnen twee tijdschriften van JG: De Wachttoren en Ontwaakt. De Wachttoren (The Watchtower), sinds 1879 uitgegeven, is vertaald in vele talen en behoort tot de meest verspreide religieuze tijdschriften ter wereld. "Het doel van dit tijdschrift, de Wachttoren, is Jehovah God, de soevereine heerser van het universum, te eren. Net zoals een wachttoren in de oudheid iemand in staat stelde iets al van verre te zien aankomen, zo laat dit tijdschrift de betekenis van het wereldgebeuren zien in het licht van de Bijbelse profetieën. Het troost mensen met het goede nieuws dat Gods koninkrijk, een echte regering in de hemel, binnenkort een eind zal maken aan alle slechtheid en de aarde in een paradijs zal veranderen. Het spoort aan tot geloof in Jezus Christus, die gestorven is opdat wij eeuwig leven kunnen krijgen, en die nu in de hemel regeert als koning van Gods koninkrijk. Dit tijdschrift wordt al sinds 1879 door Jehovah's getuigen uitgegeven, en heeft geen politieke inslag. Het houdt zich aan de Bijbel als autoriteit," zegt het tijdschrift.  

Vanaf 1926 werd De Wachttoren regulier uitgegeven in het Nederlands onder de naam De Wachttoren en Verkondiger der Tegenwoordigheid van Christus. In 1939 werd deze naam veranderd in De Wachttoren en Aankondiger van Jehova’s Koninkrijk. Sinds 1983 draagt het tijdschrift de huidige titel De Wachttoren: Aankondiger van Jehovah's koninkrijk[6]

Opleidingsniveau. Het gemiddelde opleidingsniveau van JG is relatief laag. 

Uittreding. Veel genootschappen van Jehovah's Getuigen verbieden omgang met hen die de sekte verlaten. Dezen worden als 'afvalligen' betiteld. 

Sekte. De JG kunnen beschouwd worden als een sekte. Sektarische trekken zijn:

 1. Naast de Schrift is de leer van het Wachttorengenootschap gezaghebbend.
 2. Kritiek op de organisatie ('Gods organisatie') wordt niet verdragen en als van de duivel aangemerkt.
 3. Veroordelende houding tegenover andere christelijke kerken en bewegingen.
 4. Mensen die JG de rug toekeren worden als 'afvalligen' streng gemeden, vaak ook door familie.

Beoordeling

De Naam

JG wijzen op de noodzaak om de naam 'Jehovah' te gebruiken. Zij willen uitdrukkelijk 'Jehovah's Getuigen' zijn. Jehovah is echter - volgens JG - niet gelijk aan Jezus. De Heer Jezus heeft zijn leerlingen evenwel opgedragen om zijn getuigen te zijn. 

Hnd 1:8 Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. (TELOS)

De apostel Petrus verkondigde dat we alleen door de naam van Jezus behouden moeten worden.  

Hnd 4:12 En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. (TELOS)
Johannes noemt in zijn derde brief "de Naam", zonder toevoeging "van Jezus Christus", doch Hij doelt op de Heiland der wereld, voor wiens naam de zendelingen zijn uitgegaan.
3Jo 1:5 Geliefde, u handelt trouw in alles wat u jegens de broeders bewerkt, en dat jegens vreemdelingen, 3Jo 1:6 die van uw liefde getuigd hebben tegenover de gemeente; u zult er goed aan doen, als u hen voorthelpt op een wijze God waardig; 3Jo 1:7 want zij zijn voor de Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van hen die tot de volken behoren. (TELOS)

De Geest slechts een kracht?

De Geest is volgens de JG niet een goddelijke Persoon, maar Gods werkzame kracht. In de Schrift echter komt de Geest als een goddelijke Persoon over. Bijvoorbeeld in Hand. 8: eerst spreekt een engel tot Filippus, even later de Geest.
Hnd 8:26 Een engel van de Heer nu sprak tot Filippus de woorden: Sta op en ga zuidwaarts de weg op die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza; deze is woest. Hnd 8:27  En hij stond op en ging. En zie, een Ethiopier, een kamerling, een machthebber van Candace, koningin van de Ethiopiers, die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden; Hnd 8:28  en hij was op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Hnd 8:29  En de Geest zei tot Filippus: Ga naar die wagen en blijf er in de buurt. Hnd 8:30  En Filippus liep er snel heen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen; en hij zei: Begrijpt u wel wat u leest? (Telos)
Zie Heilige Geest voor informatie over het Persoon-zijn van Hem.

Jezus de engel Michaël?

Hoewel de JG bijbelgetrouw willen zijn, verkondigen zij leringen die op grond van de Bijbel onhoudbaar zijn. Zij vereenzelvigen de Heer Jezus en de engel Michäel. Echter, Jezus wordt door de Schrift (zie Hebr. 1) onderscheiden van de engelen en boven hen gesteld. Bijvoorbeeld:

Heb 1:13 Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd: ‘Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten’? 
Heb 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beerven? 
(TELOS)

Jezus zelf onderscheidt zich van de engelen:

Mt 24:36 Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen. (TELOS)
Joh 1:51 (1-52) En Hij zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: Je zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen. (TELOS)
Het opstijgen en neerdalen van de engelen zien wij ook in het droomgezicht van Jacob. Dan stijgen ze op tot God en dalen van Hem neer. God en Jezus zijn gebieders van de engelen. Deze dienen hen. 
Mark 3:11 En als de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en schreeuwden de woorden: U bent de Zoon van God! (Telos)
Merk op dat de onreine geesten, die Michaël kennen, niet zeggen: "U bent een engel", "U bent een zoon van God" (in plaats van "dé zoon van God"), "U bent een aartsengel" of "U bent Michaël".

Jezus een schepsel?

Door Jezus te vereenzelvigen met een engel, verlagen ze Hem tot schepsel. Zij ontkennen en miskennen de Godheid van Christus.

Heb 1:7 En van de engelen zegt Hij wel: ‘Die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam’, 
Heb 1:8 maar van de Zoon: ‘Uw troon, O God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap.
(TELOS)

Geen engel daalde neer om ons te verlossen, het was God zelf, in Zijn Zoon.

Door en omdat zij Jezus voor een engel te houden, onthouden de JG Hem goddelijke eer. In de Schrift echter ontvangt de Heer Jezus goddelijke eer, van engelen en mensen. 

Heb 1:6 En opnieuw, wanneer Hij de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: ‘En laten alle engelen van God Hem aanbidden’. (TELOS)

Engelen weigeren aanbidding van mensen, de Heer Jezus niet. Een engel zei tot Johannes, die voor hem neerviel dat hij hem niet moest aanbidden.

Opb 19:10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden; en hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. (TELOS)

Over de aanbidding van Jezus: 

Lu 24:52 En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. (TELOS)

Joh 9:36 Hij antwoordde en zei: En Wie is Hij, Heer, opdat ik in Hem geloof?
Joh 9:37 Jezus zei tot hem: U hebt Hem niet alleen gezien, maar Hij die met u spreekt, Die is het.
Joh 9:38 En hij zei: Ik geloof, Heer. En hij aanbad Hem.
(TELOS)
Mt 28:9 En terwijl zij heengingen om het zijn discipelen te berichten, zie, Jezus ontmoette hen en zei: Gegroet! Zij nu kwamen naar Hem toe, grepen zijn voeten en huldigden Hem.
Opb 5:13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.
(TELOS)

Niet bidden tot Jezus?

Jehovah's Getuigen leren om te bidden alléén tot de Vader, dus met uitsluiting van de Zoon. Dat is echter niet bijbels. We mogen zowel de Vader als de Zoon aanroepen:
1Pe 1:17 En als u als Vader Hem aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning, (TELOS)
De martelaar Stefanus riep de Heer Jezus aan toen hij gestenigd werd.
Hnd 7:59 En zij stenigden Stefanus, die de Heer aanriep en zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hnd 7:60 En terwijl hij neerknielde, riep hij met luider stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dit gezegd had, ontsliep hij. (TELOS)
Saulus had volmacht om allen die de naam van Jezus aanriepen in de boeien te slaan. Ananias zei dat tot de Heer, die in een gezicht aan hem verscheen.
Hnd 9:14 en hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen te boeien. (TELOS)
Toen Saulus tot bekering en geloof was gekomen, spoorde Ananias hem aan gedoopt te worden onder aanroeping van Jezus' naam:
Hnd 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn naam. (TELOS)
Saulus predikte vervolgens in de synagogen dat Jezus de Zoon van God is.
Hnd 9:21 En allen die het hoorden, raakten buiten zichzelf en zeiden: Is deze niet degene die in Jeruzalem hen verdelgde die deze naam aanroepen, en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? (TELOS)
Paulus schreef later een brief ...
1Co 1:2 aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen, in elke plaats, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel hun als onze Heer: (TELOS)
Wie in Jezus gelooft, roept Hem aan.
Ro 10:11 Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. Ro 10:12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want dezelfde Heer van allen is rijk jegens allen die Hem aanroepen: Ro 10:13 ‘want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden’. Ro 10:14 Hoe zullen zij nu Hem aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? (TELOS)
2Ti 2:22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. (TELOS)

Jezus in 1914 teruggekomen?

De JG leren aangaande de wederkomst van Christus dat Hij al in 1914 is teruggekomen, zij het onzichtbaar voor de natuurlijke ogen. Dat is een onbijbels denkbeeld. Want wanneer Hij verschijnt in de wereld, zal elk oog hem zien. 

Opb 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen.
(TELOS)

Alle geslachten van Israël zullen Hem zien en vervolgens over hem weeklagen, zoals in het Oude Testament de profeet Zacharia al heeft voorzegd.

Zac 12:10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als [met] de rouwklacht over een enig [kind]; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
Zac 12:11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Zac 12:12 Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 
Zac 12:13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,
 Zac 12:14 al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.
(HSV)

Christus' verschijning is niet slechts zichtbaar. Zijn zichtbare verschijning zal een openbare en grootse manifestatie van macht en heerlijkheid zijn. 

Mt 24:23 Als iemand in die tijd tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: hier, gelooft het niet. Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Mt 24:25 Zie, van tevoren heb Ik het u gezegd. Mt 24:26 Als zij dan tot u zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, Hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Mt 24:27 Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. (TELOS)

Bovendien, wanneer Christus verschijnt, komt Hij niet alleen. Wijzelf, die in Hem geloofd hebben, zullen met Hem geopenbaard worden. Ook de engelen zullen met Hem en Zijn gemeente verschijnen. 

Col 3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
(TELOS)

144.000

De groep van 144.000 genoemd in het boek Openbaring zijn allen Israëlieten.
Opb 7:4 En ik hoorde het getal van de verzegelden: honderdvierenveertigduizend verzegelden uit elke stam van de zonen van Israel (TELOS)
Vervolgens worden de stammen, waaruit ze afkomstig zijn, genoemd in Opb. 7:5v. De 144.000 ter onderscheiding van de andere Jehovah's Getuigen gezalfden noemen is misleidend. Elke gelovige in Christus is een gezalfde, voorzover hij of zij (de zalving van) de Heilige Geest heeft.
1Jo 2:20 En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. (...) 1Jo 2:27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en u hebt niet nodig dat iemand u leert; maar zoals zijn zalving u over alles leert, en waar is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, blijft u in Hem. (TELOS)

Nieuwe-Wereldvertaling

Jehovah's Getuigen roemen in hun 'Nieuwe-Wereldvertaling' van de Bijbel, vervaardigd door het Wachttorengenootschap. De vertaling is echter aangepast aan de leer van het genootschap. Enkele gevallen van aanpassing of gebrekkige vertaling volgen ter illustratie.

'Jehovah' in NT. In hun vertaling van het Nieuwe Testament hebben zij de naam 'Jehovah' opgenomen, hoewel deze in de grondtekst van het Nieuwe Testament ontbreekt. Waar zij 'Jehovah' vertalen, moet naar de Griekse grondtekst 'Heer' worden vertaald. Weliswaar verwijst 'Heer' in aantal gevallen (denk aan citaten uit het Oude Testament) naar 'Jehovah', maar een nauwkeurige vertaling heeft 'Heer' en vult niet in 'Jehovah'.

Col. 1:16. Een tweede geval van aanpassing is de toevoeging van 'andere' in de vertaling van Col. 1:16
Want via hem zijn alle andere dingen in de hemel en op aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen, heersers, regeringen of autoriteiten zijn. Alle andere dingen zijn via hem en voor hem geschapen.
Vergelijk hetzelfde vers in (bijvoorbeeld) de Telos-vertaling:
want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. (Telos)

De vertalers van de Nieuwe-Wereldvertaling hebben 'andere' toegevoegd, omdat zij menen dat ook Jezus geschapen is.

Zach. 12:10. Hier nog enkele andere voorbeelden uit de Nieuwe-Wereldvertaling (NWV).
Zach. 12:10 Ik zal de geest van gunst en smeekgebeden uitstorten over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem, en ze zullen kijken naar degene die ze hebben doorstoken. Ze zullen om hem rouwen als om een enige zoon. Hun verdriet om hem zal zo bitter zijn als het verdriet om een eerstgeboren zoon. (NWV)
Waar de NWV heeft 'naar degene", vertaalt de Statenvertaling 'Mij', welke laatste vertaling overeenkomt met het Hebreeuws[7].
Zac 12:10  Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als [met] de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. (SV)

Naardense vertaling: "kijken zullen ze naar mij". NBV'04: "naar mij". King James vertaling: "upon me". Young's literal translation: " unto Me". Elberfelder Bibel: "auf mich". Er zijn weliswaar ook andere vertalingen die 'hem' hebben, maar letterlijk staat er 'mij'.

Flp. 2:6. Een ander voorbeeld:
Flp 2:6 Hoewel hij in Gods gedaante bestond, heeft hij niet eens de gedachte overwogen om te proberen aan God gelijk te zijn. (NWV)
Letterlijk: "die in de gestalte Gods zijnde, geen roof geacht heeft te zijn gelijk God"[8].
Flp 2:6  die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, (Telos)
De NWV is omgebogen naar de leer van JG, door woorden als 'hoewel', 'niet eens' en 'om te proberen'. De woorden van Paulus willen integendeel juist zeggen dat Jezus aan God gelijk is en dat zijn gelijk-zijn geen eerroof jegens God is, geen hoogmoedige zelfverheffing tegen de Allerhoogste, niet een zich aan de Allerhoogste gelijk (willen) stellen als de duivel eens.
Jes 14:12  Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! [hoe] zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!  Jes 14:13  En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Jes 14:14  Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. (SV)
Pred. 9:9. De Nieuwe Wereldvertaling maakt ons bestaan en leven op aarde 'zinloos'.
Geniet van het leven met de vrouw van wie je houdt, alle dagen die Hij je heeft gegeven in dit zinloze leven onder de zon, alle dagen van je zinloze bestaan. Want dat is je lot in dit leven van hard werken en zwoegen onder de zon. (NWV)
Beter is om te vertalen met 'nietig', 'kortstondig', 'ijl' of iets dergelijks. Hier zijn enkele alternatieve vertalingen:
Pre 9:9  Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. (HSV)
Pre 9:9  Zie het leven aan met de vrouw die je liefhebt, alle dagen van je ijle leven die hij je onder de zon zal geven, al die dagen van je ijle leven; want dat is je deel in het leven, ook voor je zwoegen waarmee jij zwoegt onder de zon. (NaB)
Ons leven is immers als "een damp die een korte tijd gezien wordt".
Jak 4:14  u die niet weet wat morgen gebeuren zal. (Want hoe is uw leven? Want u bent een damp die een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt) (Telos)
Maar al is ons leven kort en vergankelijk, Gods woord zegt niet dat ons leven op aarde zinloos (= zonder zin, betekenis) is; integendeel.

De Nieuwe-Wereldvertaling is te vinden op de site van Jevohah's Getuigen: https://www.jw.org/nl/publicaties/bijbel/studiebijbel/boeken/

Meer informatie

Officiële site van Jehovah's Getuigen in Nederland: www.JehovahsGetuigen.nl

De officiële site bevat ook hun 'Nieuwewereldvertaling' van de Bijbel: https://www.jw.org/nl/bibliotheek/bijbel/studiebijbel/boeken/.

De tijdschriften De Wachttoren en Ontwaakt en andere publicaties zijn te vinden op http://www.jw.org/nl/

Leen Stehouwer, Liefdevol tegengeluid. Evangelische Traktaatzending, 2016. Pagina's: 64. Gericht op Jehovah's Getuigen behandelt het boekje liefdevol enkele belangrijke geloofsonderwerpen vanuit de Bijbel, zoals 'Wie is Jezus?', 'Wie is God?', 'Hoe wordt een mens gered'? Het boekje is geschikt om bij contact aan de deur aan te bieden.

J. G. Fijnvandraat, ‘Jevovah’s Getuigen’ … getuigen van God? Artikel op www.JaapFijnvandraat.nl

J.G. Fijnvandraat, Jehovah’s getuigen, mag ik ook wat zeggen? Vaassen: uitgeverij Medema.

Antwoorden voor Jehovah's Getuigen, website die in liefde het ware evangelie aan Jehovah's Getuigen wil meedelen. Leerstellingen van de getuigen worden kritisch behandeld. Voor de leer van de Wachttorengenootschap wordt gewaarschuwd.

God or a god: John 1:1c the Greek Grammar. Youtube.com: Jack Kinneer, 5 mrt 2015. Duur: 8 min. 29 sec. Verdedigt de standaard vertaling 'Het Woord was God'. De Bijbelvertaling van Jehovah's Getuigen heeft "Het Woord was een god".

Jehova’s Getuigen, artikel op Wikipedia.nl

De Wachttoren artikel op Wikipedia.nl

Jehovah's Witnesses and Child Abuse - Is there a problem? Over seksueel misbruik van kinderen bij JG. Zie ook het verhoor van Geoffrey Jackson, lid van het besturend lichaam van JG: deel 1 (Youtube.com, 14 aug. 2015; speelduur 1 uur en 10 min) en deel 2 (Youtube.com, 14 aug. 2015, speelduur 1 uur 55 min).

Engelstalig

Over de geschiedenis van JG handelt de Engelstalige video Into Darknes - Jehovah's Witnesses History. Youtube.com, upload 2013. Speelduur: 47 minuten. 

4Jehovah.org. Website van ex-Jehovah's Getuigen die niettemin blijven getuigen van Jehovah en belijden dat Jezus gelijk is aan God de Vader.

Een gesprek tussen de predikanten Jeff Durbin en Zach Conover en twee vrouwelijke JG-en: video (Youtube.com, upload 11 juni 2019 door Apologia Studios. Speelduur: 30 minuten. De focus van het gesprek ligt op de vraag wie Jezus is.

John Cedars Channel bevat video's, waarin ex-JG en atheïst Lloyd Evans grondig de gedragingen van Jehovah's getuigen onderzoekt.

Christina R (Harvey) Darlington, Christian Conversations with Jehovah's Witnesses. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012. Pagina's: 442. De auteur, een christin, bestudeert de leer en organisatie van JG sinds 1995 en heeft gesprekken met tal van ex-Jehovah's Getuigen gehad. Ze geeft een presentatie van haar boek: Christian Conversations with Jehovah's Witnesses, Youtube: Witforjesus, 21 aug. 2018.

Ex-Jehovah's Getuigen

Raymond Franz, Gewetensconflict. AnkhHermes, 1998. Oorspronkelijk in het Engels verschenen in 1983. Raymond Franz (1922-2010) was van 1971-1980 lid van het Besturend Lichaam (het hoogste bestuursorgaan) van het Wachttorengenootschap. Dit boek is voor Jehovah's Getuigen tot verboden lectuur verklaard. Het gaat over de organisatie, niet-uitgekomen voorspellingen, de 'gekenmerkte jaren' 1914, 1925 en 1975, en hoe de schrijver door het genootschap werd uitgesloten. Een lezer merkt op[2]: "Het is een heel liefdevol boek. Ik wou dat ik het eerder had gelezen en jammer dat het nu overal is uitverkocht. Er niets in dit boek waarvan ik zeg, dat komt mij vreemd voor. (...) Wat dhr Franz in zijn boek beschrijft kunnen vele eerlijke JG's met een geweten echt beamen, want hij schrijft echt de waarheid. Thanks mr. Franz, dit boek is een Gods geschenk en totaal niet haatdragend naar de JG toe." 

De Vlaamse internetpublicist Marc Verhoeven was Jehovah's getuige in de jaren '70 van de 20e eeuw, waarvan 5 jaar ouderling. In 1981 bekeerde hij zich en werd gedoopt. In 2002 startte hij met een website, waarop veel artikelen over Jehovah's getuigen te vinden zijn: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm.

Elle Wiltjer, Jehovah's Getuige, interview met hem door Henk Medema, gepubliceerd op Keerpunt.net. Elle Wiltjer was 26 jaar Jehovah's Getuige, waarvan 5 jaar als gemeente-opziener. 

Paul Blizard, Ze wilden dat onze baby zou sterven, op Keerpunt.net, 2000. Getuigenis van een Amerikaanse ex-JG. 

Wachttorenkijker, een site van ex-JG Wim en Mirjam de Goeij. In 1994 verlieten zij JG. "We zijn ... bevrijd van het juk van slavernij en hebben de echte rust gevonden in ons leven als kind van God. De Here Jezus Christus is onze enige Heer en wij danken Hem ervoor dat hij ons heeft laten inzien wat zijn woorden uit Matthéüs werkelijk betekenen: “Want mijn juk is zacht en mijn last is licht“. (Mattheüs 12 : 30) 

Discussieplek op internet: Discussiebord over het Wachttoren-Genootschaphttp://members.boardhost.com/getuigen/

Bron

J. H. Landwehr, Handboek der kerkgeschiedenis. Deel 4 (Kampen: J.H. Kok, 2e druk 1924), blz. 149-150. Enige tekst hiervan is verwerkt op 2 febr. 2017.

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 John Cedars, Everything You Need to Know About Jehovah's Witnesses in 5 Minutes, Youtube.com, 6 maart 2018, speelduur 5 minuten.
 2. Bron: https://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/faq/jehovah-getuige-geloof/. Citaat overgenomen op 27 aug. 2018.
 3. Bron: https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1984241. Geraadpleegd 27 juni 2023.
 4. "Mensen die sterven, houden op te bestaan (Psalm 146:4;Prediker 9:5, 10)." Bron: https://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/faq/jehovah-getuige-geloof/. Citaat overgenomen op 27 aug. 2018.
 5. 5,0 5,1 Wat is het teken van ‘de laatste dagen’ of de ‘eindtijd’?, op: JW.org. Gezien op 17 nov. 2023.
 6. Art. De Wachttoren op Wikipedia.nl
 7. Zie de interlineaire vertaling in http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/biblevers?Zacharia%2012:10
 8. Zie het Grieks en de interlineaire vertaling: http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/biblevers?Filippenzen%202:6