Jeremia 31

Uit Christipedia

Jeremia 31 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

Vervolg over de verlossing, hervergadering, terugkeer en het herstel van Israël. De Israëlieten zullen worden verblijd naar hun droefenis en met goed verzadigd worden. God zal met het huis van Israël en met dat van Juda een nieuw verbond maken. Jeruzalem zal herbouwd worden.

1

Jer 31:1  Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten Israëls tot een God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn. (SV)

Ter zelfder tijd. In die tijd, namelijk 'in het laatste der dagen' (30:24)

Zij zullen Mij tot een volk zijn. Enkele verzen terug:

Jer 30:22  En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. (SV)

2

Jer 31:2  Zo zegt Jahweh: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, [namelijk] Israël, als Ik heenging om hem tot rust te brengen. (CP[1])

Aan het toekomstig herstel van Israël gaat oorlog en strijd vooraf.

In de woestijn. Van Jordanië, waar Petra ligt?

Als ik heenging. En aan hem verscheen (3).

3

Jer 31:3  De HEERE is mij verschenen van verre [tijden]! Ja, Ik heb u liefgehad [met] een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken [met] goedertierenheid. (SV)

De HEERE is mij verschenen. De HEERE, die tot Israël heenging (2).

Van verre [tijden]. Zoals God vroeger aan Israël verscheen, zo zal Hij opnieuw aan het volk verschijnen.

22

Jer 31:22  Hoe lang zult u zich onttrekken, afkerige dochter? Want Jahweh heeft wat nieuws op de aarde geschapen: een vrouw zal een man omringen. (CP[1])

Afkerige dochter. Dat is de jonkvrouw Israëls (21).

Een vrouw zal een man omringen. Statenvertaling: "de vrouw zal den man omvangen". Het bepaalde lidwoord 'de' (Hebr. ha) ontbreekt. Vandaar de Herziene Statenvertaling: "een vrouw zal een man omvatten".

Deze woorden zijn moeilijk te verstaan. In dit hoofdstuk gaat het over het herstel van Israël, inclusief het herstel van de band met God, die als een huwelijksband en - verbond wordt gezien (32). De betekenis is wellicht deze: dat de afkerige vrouw (Israël) zich niet langer van haar man (God) zal afkeren, maar, integendeel, Hem zal omhelzen, uit verlangen naar Hem. Het nieuwe zit hierin, dat Israël na eeuwenlange verwerping van de Messias, een grote omkeer vertoont en Hem zal aanhangen. Vgl. de voorlopers, de 144.000 Joden uit alle stammen van Israël, die het Lam zullen volgen waar het ook gaat. "Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heengaat." (Opb. 14:4)

Anderen verstaan door 'vrouw' Maria en door 'man' Christus Jezus, die in de schoot van Maria mens en man is geworden. Weer anderen verstaan 'vrouw' door de gemeente van Christus, die haar Heer zal omringen, wanneer hij komt om Israël te herstellen. Bij het herstel van Israël zal de Messias blijken vergezeld te zijn van een vrouw, te weten Zijn gemeente, Zijn bruid.[2]

31

Jer 31:31  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; (SV)

Dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. 'Een eeuwig verbond' (32:20). Dit verbond is nog niet gemaakt, nog niet gesloten. Wel heeft de ene partij inmiddels aan alle voorwaarden voldaan en is het bloed van het verbond vergoten. God is er klaar voor, maar de andere partij (Israël) is nog niet zover dat ze het verbond kan sluiten.

32

Jer 31:32  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; (SV)

Als Ik hun hand aangreep. Als een man de hand van zijn vrouw.

Hoewel ik hen getrouwd had. Zie ook vs. 22. Het huwelijk berust op een verbond tussen een man en een vrouw. De verhouding van God en Israël is als een huwelijk, gelijk dit gegrond op een verbond.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Vragenbespreking - Aflevering 24: De 5 wijze en de 5 dwaze maagden, wat betekent dit? Youtube.com: Stichting Groeien in Geloof, 11 dec. 2021. Duur: 12 min. 33 sec. Vanaf 3 min. 39 sec. Door Dato Steenhuis.