Jhwh/Jhwh is mijn banier

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jhwh is mijn Banier (Hebr. Jahweh nissi; in Nederlandse vertalingen de HEER(E) is mijn banier) is de naam die Mozes aan het altaar gaf, dat hij bouwde ter gedachtenis van de overwinning die God schonk over Amalek.

Strijd tegen Amalek. Links bovenop de heuvel staat Mozes met opgeheven armen, later worden zijn (vermoeide) armen ondersteund door Jozua en Hur.

Ex 17:8  Toen kwam Amalek en streed tegen Israel in Rafidim. Ex 17:9 Mozes dan zeide tot Jozua: Kies ons mannen, en trek uit, strijd tegen Amalek; morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Ex 17:10 Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek; doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. Ex 17:11 En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israel de sterkste; maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Ex 17:12 Doch de handen van Mozes werden zwaar; daarom namen zij een steen, en legden dien onder hem, dat hij daarop zat; en Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere [zijde]; alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Ex 17:13 Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, door de scherpte des zwaards. Ex 17:14 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel. Ex 17:15 En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier! Ex 17:16 En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!

Met het oog op de staf Gods, die Mozes tijdens de strijd omhooghield, noemde hij, ter gedachtenis van de victorie, het altaar Jahweh Nissi, Jahweh mijn banier.

“… Mozes heeft hier willen zeggen, dat de Heere en Hij alleen de Beschermer en Leidsman van zijn volk is, onder wiens bescherming zij veilig zijn, en door wie zij tegen alle vijanden zullen beschermd en verdedigd worden." (Van Griethuijsen)[1]

Mozes is een voorafbeelding van Christus en de staf Gods wellicht een zinnebeeld van het kruis. God is onze banier, naar wie mogen opzien, en deze Banier krijgt gestalte en wordt getoond in de Heer Jezus. De Heer Jezus bidt voor ons, is onze voorspraak, die zijn priesterlijke (Aaron) en Koninklijke (Hur, uit de stam van Juda) dienst uitoefent. De dienst van de Heer Jezus duurt tot zonsondergang, tot de avond van ons leven en van de gemeente.

De banier diende ook als verzamelpunt en richtingwijzer. Zo scharen de gelovigen zich rondom hun God en zijn zij navolgers van Christus.

In de toekomst zal de Heer Jezus staan als een Banier der volken. Hij zal eenmaal de oorlogen doen ophouden tot aan het einde der aarde (Ps. 46:10). Hij zal de volken leiden tot herstel en Hij zal hun raadsman zijn.

Jes 11:9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren [den] [bodem] der zee bedekken. Jes 11:10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. Jes 11:11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee. Jes 11:12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks. Voor de gelovigen staat Gods liefde als een banier over hun leven.

Voor de gelovigen staat Gods liefde als een banier over hun leven.

Hoo 2:4 Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.

Voetnoot

  1. Aangehaald in: Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).