Johan Herman Landwehr

Uit Christipedia

Johan Herman Landwehr (Leiden, 4 maart 1864 – Rotterdam, 29 april 1930) was een Nederlands (Christelijk) gereformeerd predikant en kerkhistoricus. Na zijn studie aan de Theologische School te Kampen diende hij als predikant de gemeenten te Monster (1886), Sneek (1892), en Rotterdam (1894-1925). Vooral in de laatste stad was hij actief op tal van terreinen.

Hij was een zeer geliefd prediker. Vooral in Rotterdam trok een groot gehoor, van jong en oud. “Zijn preken, berustend op zorgvuldige exegese, bevatten nooit uiteenzettingen in de ruimte, maar gingen steeds op de man af. Geen ogenblik verloor hij zijn hoorders uit het oog. Als een veldheer zijn leger monsterde hij van de kansel zijn gemeente. Zijn prediking had iets bijzonder boeiends, iets oorspronkelijks in aanpak en opzet. Als hij klaar was met wat hij te zeggen had, hield hij op, al was het nog vroeg. Preken was zijn liefste werk.”[1]

Ook het Christelijk onderwijs diende hij met zijn tijd en gaven.

Zesmaal maakte hij deel uit van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken (1908-1923).

Zijn lievelingsstudie was de kerkgeschiedenis, waarover hij artikelen en boeken schreef.

Hij legde een grote ijver en werkkracht aan de dag. Hij was een man van de praktijk. Hij hield van klaarheid en eenvoudigheid. Hij wist aan te pakken en door te zetten.

Hij was gehuwd met B.H. Tiel, die hem overleefde.

Geschriften

Van Landwehr hebben onder meer de volgende geschriften het licht gezien:

 • Kort overzigt van de Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland, gedurende de 19e eeuw ten dienste van de catechisanten. Leiden, 1898; 2e verm. dr. (met wijziging van: ‘gedurende de 19e eeuw.’ in: van 1795 tot heden). aldaar, 1905; 7e herz. en verm. dr. Kampen 1929.
 • Beknopt leerboek der Kerkgeschiedenis. Utrecht, 1910; 5e verm. dr. Kampen, 1930.
 • Handboek der Kerkgeschiedenis. Rotterdam, 1910-'13. 4 delen.
 • Kort overzicht van de Kerkgeschiedenis. Rotterdam, 1913
 • Leesboek van de Geschiedenis der Kerk voor school en huis. Kampen, 1915. 2 dln.
 • Kort Begrip der Christelijke Religie, voor eerstbeginnenden in vragen en antwoorden toegelicht. Kampen. 1915. 9e druk, aldaar, 1931.
 • De behandeling van de Kerkgeschiedenis in onze Scholen. No. 11 in de serie: Voor Onderwijs en Opvoeding. Uitg. v.h. Geref. Schoolverband, Amsterdam, 1916.
 • De Heidelbergse Catechismus toegelicht. Met blinde vragen. 3e dr. Kampen 1916. 10e druk, 1931.
 • Handboekje voor de kennis van Bijbel en Belijdenis ten dienste van school en catechisatie. Kampen. 1921.
 • De gewijde geschiedenis voor meergevorderden. 3e druk, Kampen, 1923.
 • Christus is alles. Schriftoverdenkingen uit de Evangeliën. Kampen, 1925.
 • Kort Begrip der Christelijke Religie, voor meergevorderden in vragen en antwoorden toegelicht. 8e druk, Kampen, 1928. 9e druk, 1935.
 • Adriaen van Haemstede, Historie der Martelaren .... onveranderd naar de editie van 1671, Rotterdam, 1909-1911.
 • Landwehr publiceerde regelmatig in het tijdschrift De Vrije Kerk.
 • Diverse artikelen schreef hij in de Christelijke Encyclopaedie, red. F.W. Grosheide e.a., Kampen, 1926-1931. Landwehr was mederedacteur.

Meer informatie

Biografisch artikel in: Jan Pieter de Bie, Johannes Lindeboom en G.P. van Itterzon, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 5. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1943.

Bronnen

Biografisch artikel op wwwn.Neocalvinisme.nl

Biografisch artikel in: Jan Pieter de Bie, Johannes Lindeboom en G.P. van Itterzon, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 5. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1943.

Voetnoot

 1. Jan Pieter de Bie, Johannes Lindeboom en G.P. van Itterzon, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 5 (Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1943) s.v. Landwehr (Johan Herman). Spelling van het citaat gemoderniseerd door Kees Langeveld.