Jona

Uit Christipedia

Jona (= 'duif') was een Israëlitische profeet. Hij is de hoofdpersoon in het Bijbelboek Jona. Over hem lezen wij ook in 2 Kon. 14:25.

Zie Jona (Bijbelboek) voor het hoofdartikel over het Bijbelboek. 
Jona uitgespuwd door de grote vis.

Jona - zijn naam betekent "duif" - kwam uit Gath-Hachefer niet ver van Nazareth, in Galilea.  Veel weten we niet over Jona, doch hij wordt ook genoemd in 2 Koningen 14:25, waardoor we weten dat hij een profeet was tijdens de regering van Jerobeam II (780-751 v.C.). Hij begon zijn profetische carriëre dus kort na het eind van de bediening van Elisa. Sommige oude joodse bronnen gaan ervan uit dat Jona de zoon van de weduwe van Zarfath zou zijn, waarvoor overigens geen enkel bewijs is.

Prediking van Jona te Ninevé

Door vlucht over zee onttrok hij zich aan de opdracht, door God gegeven, om de Assyrische hoofdstad Ninevé het gericht aan te kondigen. Het schip waarop hij meevoer werd door stormen geteisterd. Op eigen verzoek werd Jona over boord geworpen. De grote vis, door God gezonden, slikte hem in en spuwde hem na drie dragen op het land uit.

Nu gehoorzaamde Jona en Ninevé bekeerde zich. De geschiedenis van Jona laat zien dat de lankmoedigheid en genade van God zich ook over heidenen uitstrekt.

Waarschijnlijk is het boek Jona geschreven door de profeet zelf, maar het kan ook door één van zijn tijdgenoten opgeschreven zijn.

Geschiedkundig verband:

859-824 v.C.: koning Salmanassar III.

853: Slag van Qarqar. Assyriers worden tot staan gebracht.

840: Joas koning van Juda (840-801).

818: Joahaz koning van noordelijke rijk Israël (818-802).

802: Joas koning van noordelijke rijk Israël (802-787)

c. 800-780: Profeet Jona, die tegen Ninevé profeteert. Ninevé bekeert zich en Gods oordeel wordt niet uitgevoerd.

801: Amazia koning van Juda (801-773)

787: Jeróbeam II koning van noordelijke rijk Israël (787-747). Azária (Uzzia) koning van Juda (787-736).

782: Koning Salmanasser IV wordt heerser over het Assyrische Rijk.

c. 773: Koning Assur-dan III wordt heerser over het Assyrische Rijk. Hij regeert tot 755 v.Chr.

765: Een epidemie in het Assyrische Rijk geeft koning Assur-dan III aanleiding om zijn veldtocht tegen de Arameeërs te beëindigen.

745-727: Tiglatpileser III sticht het Nieuw-Assyrische rijk. In 745 of 744 wordt hij koning van Assyrië. Hij regeert tot 727 v. Chr. In zijn regeringsperiode behoudt hij het Assyrische rijk en verovert eerder verloren gegane rijksgebieden en breidt hij Assyrië tot in Israël uit.

701: De Assyrische koning Sanherib verplaatst de hoofdstad van Assyrië naar Ninevé. Voorheen was de hoofdstad Assur.

650: Assyrische rijk op het toppunt van zijn macht.

612: Ninevé door de Meden en Chaldeeën veroverd.

In de tijd van Jerobeam II was er grote welvaart in Israël, alleen was er steeds de dreiging vanuit het Noorden, het Assyrische rijk. Dit volk stond bekend om zijn geweldadigheid. Gezien dit gegeven is het begrijpelijk dat Jona niet stond te trappelen om naar de grote stad Ninevé te gaan om te profeteren. Assur en Ninevé waren de voornaamste steden van het rijk, Assur was de hoofdstad.

Type van Christus

Jona, die drie dagen in de buik van de vis was en daarna weer levend te voorschijn kwam, is een type van de Heer Jezus, die drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde (graf) was en weer uit de dood opstond.
Mt 12:38 Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en farizeeen Hem en zeiden: Meester, wij willen van U een teken zien. Mt 12:39 Hij antwoordde echter en zei tot hen: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken worden gegeven dan het teken van de profeet Jona. Mt 12:40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Mt 12:41 Mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij bekeerden zich op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! (TELOS)

Bronnen

T.P. Sevensma (red.), Zoek-licht, Nederlandsche encyclopaedie voor allen (Arnhem: Van Loghum Slaterus & Visser, 1924) s.v. Jona. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 22 okt. 2018.

Jona (Bijbelboek). Een deel van dit artikel is overgenomen op 22 okt .2018.