Judith is een (deels of geheel verdicht) apocrief boek bij het Oude Testament, genoemd naar de vrome hoofdpersoon, die door haar moed en list de Joodse stad Bethulië verlost van het Assyrische leger van Holofernes.

Het boek is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven, doch slechts in een Griekse vertaling tot ons gekomen.

Het schijnt geschreven te zijn onder de vervolging van Antiochus Epiphanes; door wie, is onbekend. Als een andere Jaël treedt Judith in dit boek op, om door haar heldhaftigheid en godsvrucht mannen en vrouwen in die dagen van verdrukking op te wekken, voor hun vrijheid en godsdienst moedig te strijden, in vast vertrouwen op Gods machtige hulp.

Dit doel tracht de schrijver te bereiken door het volgend verhaal. Nabuchodonosor of Nebukadnezar, de koning van Assyrië, vat het  voornemen op, en volvoert het door het zenden van zijn veldheer Holofernes aan het hoofd van een grote krijgsmacht, om de volken, die hem in de oorlog tegen Medië geen bijstand verleend hebben, voorbeeldig te straffen. Allen bukken voor zijn macht, de Joden uitgezonderd.

Met hun hogepriester Jojakim, kort na hun terugkomst uit de ballingschap, maken zij zich tot het bieden van krachtige tegenstand bereid. Tevergeefs tracht de vorst der Ammonieten Holofernes voor de God der Joden op zijn hoede te doen zijn; de heiden spot met zijn vermaning en tast het eerst de vesting Bethulië aan, aan de zijde van Galilea gelegen bij de ingang van de vlakte van Jizreël of Esdrelon.

Spoedig zou hij haar ook veroverd hebben, had niet de vrome en moedige Judith, de knappe weduwe van een zekere Manasse, zich tot de vijandelijke veldheer begeven en hem door list gedood. Toen deden de Bethuliërs een uitval en versloegen de heidenen.

Judith gaf van deze gelukkige verlossing alleen Jahweh de eer, en bleef tot in hogen ouderdom, door allen geëerd, als weduwe in de stad wonen, die zij van de ondergang gered had.

Dit verhaal is door de schrijver blijkbaar ter wille van het genoemde doel verdicht, ofschoon het zeer mogelijk is, dat verschillende trekken, wellicht al de hoofdzaken, werkelijk gebeurd zijn.

Meer informatie

Judith, het boek in de Statenvertaling.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'judith' is op 30 jan. 2015 verwerkt.