Kerk van Jezus Christus

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Kerk van Jezus Christus is Zijn volk op aarde, dat Hij uit vrijmachtig welbehagen van eeuwigheid liefheeft. Deze liefde maakt Hij ze door Woord en Geest bekend. Het is een volk dat Hij uit satans macht verlost[1] en aan Zich verbindt door de Heilige Geest, de Goddelijke Band van Leven. Hij zet dat volk apart[2], Hij gaf het vóór de grondlegging der wereld aan Zijn Zoon[3] en Hij bepaalde dat het eeuwig zalig zal worden, hoe fel de hel ook woedt en strijdt[4] en hoe onwillig dat volk zelf ook was![5] Dit is de enige reden waarom er vandaag een kerk is waarom er voor de kerk hoop is voor de dag van morgen, zelfs in deze donkere tijd, waarin zoveel doemdenken is. Deze kerk is dus het geschenk van de genade van God en het werk van de Heilige Geest. Haar diepste geheim is de inwoning van deze Geest in haar (in haar leden).[6]

Kenmerken van de kerk

Deze kerk is (1) een eenheid, (2) heilig, (3) katholiek (=algemeen), (4) apostolosch. We zullen deze kenmerken toelichten.

Eenheid

(1) één in Christus door de Geest, in de Waarheid, in het ene geloof. Zij is dus niet verdeeld in wezenlijk verschillende kerken. Deze eenheid is Gods opdracht aan ons, maar vooral Zijn gave aan ons, Zijn bede voor ons.[7] Deze eenheid is gegrond in Gods verkiezend welbehagen, in Christus’ kruisverdiensten, en in de inwoning van de Heilige Geest. Deze eenheid vindt onder andere uitdrukking in de eenheid aan het avondmaal: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam... (I Korinthiërs 10 vers 17). Zo wordt de gemeenschap der heiligen gevoed, die daarin bestaat dat je in liefde alles voor de ander doet – in het bijzonder: elkaar aan Gods genadetroon opdragen in het gebed!

Heiligheid

(2) heilig, dat is: aan Christus verbonden in hartelijke geloofstoewijding (daarom heet ze ook christelijk) en dus even hartelijk en ook praktikaal afgescheiden van alle zonden, door de Heilige Geest Die in haar werkt en haar heiligt. De kerk is met dát doel heilig, dat zij deze wereld weer onder de duistere macht van satan en zonde vandaan haalt. Zij is gericht op heel het geschapen leven, dat geleefd moet worden naar de wil van de heilige God. Toch komt zij (als hebbend maar een klein begin van deze nieuwe gehoorzaamheid) in deze bedeling nooit, zegt Luther, boven de gestalte uit van een zondares aan de voet van het kruis. De heiligheid van de kerk betekent dus niet dat ze een gemeenschap is van zondeloze mensen, maar dat Christus met zondaren wil samenkomen en samenwonen. Deze heiligheid-in-praktijk is ook meteen één van de redenen waarom zij door de wereld wordt gehaat.[8] Dit heilig zijn is én opgave  én gave én bede.

Katholiciteit

(3) katholiek of algemeen; ze is over heel de aarde verspreid, ze omvat alle rassen, culturen en talen[9] en overstijgt die – zodat een slavenheer naast zijn slaaf aan één (avondmaals)tafel zit en uit dezelfde beker drinkt! Haar boodschap geldt heel de mensheid, zoals God al aan Abraham beloofde[10], hoewel ze zich vooral plaatselijk openbaart. Deze kerk wordt dus niet door landsgrenzen beperkt, ook niet door culturele gewoonten. Ze is de vervulling van Christus , Die Zelf alle dingen vervult. Daarom proclameert zij de heerschappij van Christus, haar Hoofd, over heel de aarde.  Dit roept natuurlijk ergernis op: de kerk bezit in Christus immers de volle waarheid[11], en komt hier vrijmoedig-bescheiden voor uit![12] Deze katholiciteit geeft haar spreken een zeker gezag onder andere om, zoals Augustinus belijdt, tot geloof in het gezag van de Schrift te komen.

Apostoliciteit

(4) apostolisch en wijkt dus geen streepje van de leer en het goede voorbeeld van de door Christus geroepen en aan haar geschonken apostelen.[13] Er zijn wel opvolgers van apostelen, maar zij zelf zijn geen apostelen. Apostelen waren grond- of fundamentleggers.[14] De apostolische geschriften zijn het eten en drinken van Jezus' kerk.

Voetnoten

 1. Kolossenzen 1:13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
 2. Galaten 1:4 Christus heeft Zichzelf gegeven voor onze zonden, opdat Hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader. Titus 2:14 Christus heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en voor Zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
 3. Johannes 17:6 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U, en Gij hebt ze aan Mij gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. II Timotheüs 1:9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen.
 4. Mattheüs 16:18 Ik zeg u: “Op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.” Johannes 10:28-29 Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is sterker dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vader.
 5. Romeinen 5:10 Indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon... Titus 3:3 Ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.
 6. I Korinthiërs 6:19 Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt?
 7. Johannes 17:11, 21-23 Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij ... Opdat zij allen één zijn, zoals Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelooft dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn: Ik in hen en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekent dat Gij Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals Gij Mij liefgehad hebt.
 8. Johannes 17:14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, zoals Ik van de wereld niet ben. I Petrus 4:4 Waarin de heidenen zich vreemd houden, als gij niet meeloopt tot dezelfde uitgieting van overdadigheid, en u lasteren.
 9. Openbaring 7:9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen.
 10. Genesis 12:3 In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Genesis 22:18 In uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde.
 11. I Timotheüs 3:15 … de gemeente van de levende God is een pilaar en vastigheid der waarheid.
 12. Psalm 138:1,4 Ik zal U loven met mijn hele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen ... Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen van Uw mond.
 13. Handelingen 2:42 Zij waren volhardend in de leer van de apostelen.
 14. I Korinthiërs 3:10 Naar de genade van God, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een ieder zie toe, hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen, dan dat gelegd is, dat is Jezus Christus. Efeziërs 2:20 Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen.