Kir-Hareseth

Uit Christipedia

Kir-Haréseth (=schervenmuur), was een belangrijke stad in Moab.

De stad werd ook genoemd Kir in Moab, Kir-Moab, Kir-Moabs of Kir-héres.

Jes 15:1 De last van Moab. Zekerlijk, in den nacht is Ar-moabs verwoest, zij is uitgeroeid; zekerlijk, in den nacht is Kir-moabs verwoest, zij is uitgeroeid! (SV)

Jes 16:7 Daarom zal Moab over Moab huilen, altemaal zullen zij huilen; over de fondamenten van Kir-haréseth zult gijlieden zuchten, gewisselijk, zij zijn gebroken. (SV)

Jes 16:11 Daarom rommelt mijn ingewand over Moab, als een harp, en mijn binnenste over Kir-héres. (SV)

Ligging van Kir-Hareseth ten oosten van de Dode Zee.

Op de stadsmuur van Kir-Hareseth offerde Mesa, de koning van de Moabieten, zijn zoon ten brandoffer, om zijn god te bewegen uitredding te schenken in de strijd met de legers van Israël, Juda en Edom

2Kon 3:25 De steden nu braken zij af, en een iegelijk wierp zijn steen op alle goede stukken lands, en zij vulden ze, en stopten alle waterfonteinen, en velden alle goede bomen, totdat zij in Kir-hareseth [alleen] de stenen daarvan lieten overblijven; en de slingeraars omsingelden en sloegen hen. 2Kon 3:26 Doch als de koning der Moabieten zag, dat hem de strijd te sterk was, nam hij tot zich zevenhonderd mannen, die het zwaard uittogen, om door te breken tegen den koning van Edom; maar zij konden niet. 2Kon 3:27 Toen nam hij zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem ten brandoffer op den muur. Daaruit werd een zeer grote toorn in Israël; daarom trokken zij van hem af, en keerden weder in [hun] land. (SV)