Koper (metaal)

Uit Christipedia

Koper is een metaal dat vaak in de Schrift genoemd wordt en een plaats in de bijbelse symboliek heeft. Het spreek van gerechtigheid die aan de eisen van Gods recht voldoet.

Het Hebreeuwse woord is nechosheth. In sommige gevallen kan het in de Schrift om brons gaan, omdat brons in gebruik was in het oude Egypte.

In de voorhof, de afgeschermde ruimte rondom de Tentwoning van God, stonden twee bijzondere voorwerpen, die beide van koper waren: het brandofferaltaar en het wasvat.

Koperen brandofferaltaar en wasvat. Links grijpt een man een altaarhoorn, wellicht om zich in veiligheid te stellen.

De Israëlieten die na gemurmureer in de woestijn door de giftige slangen gebeten werden, konden genezen worden door een blik op de koperen slang die Mozes aan een stang had verhoogd.

Nu 21:8 En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Nu 21:9 Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. (HSV)

Later werd deze koperen slang verbrijzeld, omdat de Israëlieten er reukoffers aan brachten.

2Kon 18:4 Hij nam de [offer] hoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden; men noemde hem Nehustan. (HSV)

De verhoogde koperen slang is een symbolische voorafbeelding van de aan het kruis verhoogde Heiland.

Joh 3:14 En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, Joh 3:15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (TELOS)

Voor ons werd Hij tot zonde gemaakt en aan het vuur van Gods oordeel blootgesteld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem (Jes. 53).

2Co 5:21 Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (TELOS)

In Kanaän, het beloofde land waar de Israëlieten zich zouden vestigen, kon koper gewonnen worden.

De 8:9 een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal; een land waarvan de stenen ijzer zijn, en [waarin] u uit zijn bergen koper kunt hakken. (HSV)

Onder het hefoffer dat Ezra afzonderde vóór zijn reis naar Judea waren ”twee voorwerpen van goed, glanzend koper, kostbaar als goud” (Ezr. 8:27).

Koper wordt gebruikt als een symbool voor gerechtigheid naar de eisen van God ten aanzien van de mens, zoals uitgebeeld in het koperen brandofferaltaar.

De Heer Jezus zoals Johannes hem zag in een visioen, had voeten “blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven”:

Opb 1:12 En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij sprak en toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars; Opb 1:13 en in het midden van de kandelaars iemand, de Zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel, Opb 1:14 en zijn hoofd en haar als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam Opb 1:15 en zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven, en zijn stem als een gedruis van vele wateren. (TELOS)

Het blinkende koper spreekt hier van rechtvaardig oordeel door de Heer overeenkomstig de verantwoordelijkheid van de mens[1].

Vergelijk de woorden die de Heer Jezus tot de gemeente in Thyatira spreekt:

Opb 2:18  En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend kopergelijk: TELOS)

Zijn alziend oog merkt de goede dingen op (vers 19), maar hij stelt ook misstanden aan de kaak en tuchtigt die verkeerd doen (vers 20v).

Opb 2:19 Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste. Opb 2:20 Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. (…) Opb 2:23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven ieder naar uw werken. (TELOS)

De volgende video toont verhitting (en smelting) van koper. Daardoor krijgen we een indruk van wat Johannes in zijn visioen zag: de voeten van de Heer "aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven" (Opb. 2:18).


Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Brass. Tekst van dit lemma is op 18 okt. 2014 vertaald en verwerkt.

Voetnoot

  1. Aldus A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Brass.