Lam van God

Uit Christipedia

Lam van God is een benaming van Jezus Christus als het figuurlijke offerlam dat de zonden wegneemt.

Minstens tweemaal werd Jezus door de profeet Johannes de Doper het ‘Lam van God’ genoemd.

Joh 1:29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. (TELOS)

Joh 1:36 En toen hij op Jezus zag, die daar wandelde, zei hij: Zie, het Lam van God. (TELOS)

Het lam als offerdier is dan ook een zinnebeeld van Christus. De profeet Jesaja voorzag dat de messias ‘als een lam ter slachting werd geleid’.

Jes 53:7 Toen [betaling] geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. (HSV)

De Ethiopische kamerheer las dat gedeelte en de evangelist Filippus legde hem uit dat ‘lam’ op Jezus Christus betrekking had.

Hnd 8:32 De schriftplaats nu die hij las was deze’: Als een schaap werd Hij naar de slachting geleid, en zoals een lam stom is tegen zijn scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. Hnd 8:33 In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen; wie zal zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen’. Hnd 8:34 De kamerling nu antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit: van zichzelf of van iemand anders? Hnd 8:35 En Filippus opende zijn mond en te beginnen van die Schrift verkondigde hij hem Jezus. (TELOS)

De volmaakte mens Jezus was gelijk een offerlam zonder gebrek. De apostel Petrus wijst erop dat gelovigen verlost zijn ‘door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam’.

1Pe 1:18 daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, 1Pe 1:19 maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus. (TELOS)

Johannes ziet in het midden van Gods troon ‘een Lam staan als geslacht’.

Opb 5:6  En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het midden van oudsten een Lam staan als geslacht; het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven Geesten van God, uitgezonden over de hele aarde. (TELOS)

Het Lam zal hen die uit de grote verdrukking komen weiden.

Opb 7:17 want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar bronnen van levenswateren, en God zal elke traan van hun ogen afwissen.

Het Lam zal staan op de berg Sion te Jeruzalem.

Opb 14:1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met hem honderdvierenveertigduizend, die zijn naam en de naam van zijn Vader hadden, geschreven op hun voorhoofden. (TELOS)

Tien koningen, verbonden met het Beest, zullen oorlog voeren tegen het Lam:

Opb 17:14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen-want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen-en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. (TELOS)

Het Lam is – met God – de tempel van het nieuwe Jeruzalem.

Opb 21:22 En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer, God de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. (TELOS)

De lamp, die met Gods heerlijkheid het nieuwe Jeruzalem verlicht, is het Lam.

Opb 21:23 En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het Lam. (TELOS)

Varia

{{#widget:Facebook Video|id=389269571467388|width=600|height=450}}
Lied "Worthy is The Lamb" (= Waardig is het Lam"). Samenzang met het Brooklyn Tabernacle Choir, ter aanbidding van het Lam.