Leviticus 21

Uit Christipedia

Leviticus 21 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

Heiliging van de priesters. 1-6 De priester mag, als een aan God gewijd man, zich alleen bij een sterfgeval in zijn naaste kring verontreinigen en moet enige tekenen van rouw mijden. 7-9 Ook mag hij hoer, onteerde of verstotene tot vrouw nemen; de priestersdochter die ontuchtig leeft worde ter dood gebracht. 10-12 De hogepriester mag zich bij geen sterfgeval verontreinigen, geen teken van rouw aannemen en het heiligdom niet verlaten. 13-15 Hij mag alleen een maagd huwen. 16-24 Een nakomeling van Aäron, die een lichaamsgebrek heeft, mag geen spijsoffer brengen, geen vuuroffers offeren. Hij mag wel van de heilige spijzen eten. Hij mag niet in het heilige komen of het altaar bestijgen.

4

4 Hij zal zich niet verontreinigen [over] een overste onder zijn volken, om zich te ontheiligen. (SV) 
Een overste. Hebr. baäl, dat behalve 'heer' of 'overste' ook kan betekenen 'eigenaar', 'echtgenoot'[1]. Een gehuwde man is 'heer' van zijn vrouw. Vandaar een vertaling als deze:
Le 21:4  Hij mag zich [als] echtgenoot niet verontreinigen met zijn volksgenoten. Hij zou zichzelf daardoor ontheiligen. (HSV)

6

6 Zij zullen hun God heilig zijn, en de Naam van hun Gods zullen zij niet ontheiligen; want zij offeren de vuurofferen van Jahweh, de spijze van hun God; daarom zullen zij heilig zijn. (SV) 

De spijze van hun God. Zie ook vs. 8.

8

8  Daarom zult gij hem heiligen, omdat hij de spijze van uw God offert; hij zal u heilig zijn, want Ik ben heilig; Ik ben de HEERE, die u heilige! (CP[2]) 

De spijze van uw God. Zie ook vers 6.

9

9 Als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden. (SV) 

Zal beginnen te hoereren. Niet een enkelen misstap, aldus het commentaar bij de Leidse vertaling, maar een voortdurend oneerbare wandel.

Met vuur zal zij verbrand worden. Er is verschil van mening over het verbranden: sommige uitleggers[3] denken dat zij levend werd verbrand, andere[4] dat haar lijk, nadat zij door steniging of wurging gedood is, werd verbrand. In het laatste geval werd een begrafenis onmogelijk gemaakt.

10

10 En hij, die de hogepriester onder zijn broederen is, op wiens hoofd de zalfolie gegoten is, en wiens hand men gevuld heeft, om die klederen aan te trekken, zal zijn hoofd niet ontbloten, noch zijn klederen scheuren. (SV) 

Het gaat hier om rouwgebruiken.

Zijn hoofd ontbloten. Het Hebreeuwse werkwoord is para, in de werkwoordsvorm qal. In deze vorm kan het betekenen: laten gaan, loslaten; alleen laten, vermijden, negeren; losmaken[1]. Daarom verstaan sommigen het als: zijn haar laten gaan, d.w.z. laten groeien; of als "los laten hangen" (Herziene Statenvertaling), "in de war maken"[4].

Noch zijn klederen scheuren. De hogepriester die Jezus veroordeelde scheurde zijn kleren uit verontwaardiging.
Mt 26:65  Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft gelasterd; waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u de lastering gehoord; wat vindt u ervan? (Telos)

12

12 En uit het heiligdom zal hij niet uitgaan, dat hij het heiligdom zijns Gods niet ontheilige, want de kroon der zalfolie zijns Gods is op hem; Ik ben de HEERE! (SV)

Uit het heiligdom zal hij niet uitgaan. Om een dode mocht hij zijn dienst niet onderbreken en het heiligdom verlaten om naar de dode te gaan.

14

14 Een weduwe, of verstotene, of ontheiligde hoer, deze zal hij niet nemen; maar een maagd uit zijn volksgenoten zal hij tot een vrouw nemen. (CP[2]) 
Een maagd uit zijn volksgenoten zal hij tot een vrouw nemen. Vergelijk Paulus' streven:
2Co 11:2 Want ik ben naijverig over u met een naijver van God; want ik heb u aan een man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. (TELOS)

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Lev. 21 is onder wijziging verwerkt, 't laatst op 28 jan. 2023.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. 2,0 2,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  3. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987).
  4. 4,0 4,1 Albert Barnes, Notes on the Old Testament: Explanatory and Practical.