Leviticus 4

Uit Christipedia

Leviticus 4 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

In het kort: de wet van het zondoffer, voor zonden door afdwaling. 1-12 het zondoffer van de hogepriester. 13-21 het zondoffer der gemeente. 22-26 het zondoffer van een overste. 27-35 het zondoffer van iemand van het (overige) volk.

Zondoffer van de hogepriester (1-12)

5

Le 4:5  Daarna zal die gezalfde priester van het bloed van den var nemen, en hij zal dat tot de tent der samenkomst brengen. (SV)

Tot. Versta: 'tot in', niet 'tot aan'.

6

Le 4:6  En de priester zal zijn vinger in dat bloed dopen; en van dat bloed zal hij zevenmaal sprengen voor het aangezicht van Jahweh, voor de voorhang van het heilige. (CP[1])

Zie ook vs. 17.

Zevenmaal sprengen. Zeven spreekt van volkomenheid.

Voor de voorhang van het heilige. Het voorhangsel dat het Heilige scheidt van het Allerheilige. Sommigen menen dat het bloed tegen de voorhang werd gesprengd, maar voor deze mening is geen grond. De bloeddruppels vielen neer op de bodem vóór het voorhangsel.

7

Le 4:7  Ook zal de priester van dat bloed doen op de hoornen van het reukaltaar der welriekende specerijen, voor het aangezicht van Jahweh, dat in de tent der samenkomst is; dan zal hij al het bloed van de var uitgieten aan de voet van het altaar van het brandoffer, dat is aan de deur van de tent der samenkomst. (CP[1])

De voet van het altaar. Het voetstuk, het fundament, waarop het altaar rustte. Het Hebreeuwse woord betekent: fundament, grondslag[2]. Zie ook vs. 18, 24, 30.

12

Le 4:12  En dien gehelen var zal hij tot buiten het leger uitvoeren, aan een reine plaats, waar men de as uitstort, en zal hem met vuur op het hout verbranden; bij de uitgegoten as zal hij verbrand worden. (SV)

Zie ook vs. 21.

Deze plaats van de as, waar de var verbrand werd, doet denken aan Golgotha = schedelplaats. De Heer werd niet in de voorhof van de tempel gekruisigd, maar buiten de stad Jeruzalem, op een plaats die spreekt van dode lichamen ('schedelplaats').

Zondoffer der gemeente (13-21)

13

Le 4:13  Indien nu de gehele vergadering van Israël afgedwaald zal zijn, en de zaak voor de ogen der gemeente verborgen is, en zij iets gedaan zullen hebben [tegen] enige van alle geboden des HEEREN, dat niet zoude gedaan worden, en zijn schuldig geworden; (SV)

De meest beruchte voorbeeld van een dergelijke afdwaling door de vergadering van Israël is de verwerping en kruisiging van hun Messias. Deze zaak is nog voor de ogen der gemeente van Israël, uitgenomen een gering aantal zielen, verborgen.

15

Le 4:15  En de oudsten der vergadering zullen hun handen op het hoofd van den var leggen, voor het aangezicht des HEEREN; en hij zal den var slachten voor het aangezicht des HEEREN. (SV)

De oudsten der vergadering. Die het volk vertegenwoordigen en leiden en verantwoordelijk zijn te houden. Oudsten speelden een hoofdrol in de veroordeling van de Messias.

Mt 27:12  En toen Hij door de overpriesters en oudsten werd beschuldigd, antwoordde Hij niets. (Telos)

Mt 27:20  De overpriesters en de oudsten echter overreedden de menigten dat zij Barabbas moesten vragen, maar Jezus ombrengen. (Telos)

Zondoffer van een overste (22-26)

25

Le 4:25  Daarna zal de priester van het bloed des zondoffers met zijn vinger nemen, en [dat] op de hoornen van het altaar des brandoffers doen; dan zal hij zijn bloed aan den bodem van het altaar des brandoffers uitgieten. (SV)

Werd het bloed van het zondoffer voor de hogepriester en de gemeente voor het voorhangsel gesprenkeld en aan de hoornen van het wierookaltaar gestreken; dat der zondoffers van de vorst en van iemand uit het volk (zie hierna) kwam in het geheel niet in het heiligdom.

Zondoffer van iemand van het volk (22-35)

32

Le 4:32  Maar zo hij een lam voor zijn offerande ten zondoffer brengt, het zal een volkomen wijfje zijn, dat hij brengt. (SV)

Wijfje. Zo'n wijfje, zo'n jong vrouwelijk schaap wordt een ooilam genoemd.

Jes 53:7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. (SV)

Dat stomme schaap is, gelet op het Hebreeuwse woord, een ooi. Zie Ooi.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de commentaar op vers 25 is onder wijziging verwerkt op 27 juli 2022.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.