Leviticus 9

Uit Christipedia

Leviticus 9 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd:
Leviticus: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27.

Samenvatting

1-4 De dag na de wijdingsweek gelast Mozes Aäron, diens zonen en Israëls oudsten, verschillende offers te brengen, omdat Jahweh heden aan hen zal verschijnen. 5-6 Zij gehoorzamen. 7-22 Aäron draagt de offers op en zegent het volk. 23-24 Nadat Mozes en Aäron de tent der samenkomst binnengetreden zijn en haar weer verlaten hebben, zegenen zij het volk en vertoont zich Jahweh's heerlijkheid, en worden het brandoffer offer en het vet verteerd door vuur dat van Hem uitgaat.

9

Le 9:9  En de zonen van Aäron brachten het bloed tot hem, en hij doopte zijn vinger in dat bloed, en deed het op de hoornen van het altaar; daarna goot hij het bloed uit aan de voet van het altaar. (CP[1])

Bloed ... op de hoornen van het altaar. De vier hoornen. Dit beeldt misschien af, dat mensen uit de vier hoeken (windstreken) van de aarde een beroep op het vergoten bloed van de Heiland Jezus Christus kunnen doen voor verzoening en vergeving.

11

Le 9:11  Doch het vlees, en de huid verbrandde hij met vuur buiten het leger. (SV)
Buiten het leger. Buiten de legerplaats, waar ook Christus geleden heeft (buiten Jeruzalem).
Heb 13:12  Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Heb 13:13  Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, terwijl wij zijn smaad dragen. (Telos)

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Lev. 9 is onder wijziging verwerkt op 26 sept. 2022.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.