Magadan

Uit Christipedia

Magadan is een plaats genoemd Matth. 15:39. De Heer Jezus deed het gebied aan. De ligging is onzeker, waarschijnlijk aan de oostelijke oever van het meer van Galilea.

De naam Magadan komt alleen voor in Matth. 15:39:
Mt 15:39 En nadat Hij de menigten had weggestuurd, ging Hij aan boord van het schip en kwam in het gebied van Magadan. (TELOS)

De Textus Receptus (en daarom ook de Statenvertaling) heeft hier Magdala, de Syrische vertaling heeft Magedun, de Latijnse Vulgaat heeft Magedan. Het ons bekende Magdala lag aan de westelijke oever. 

Dalmanutha. In de parallelplaats in Marcus is sprake van Dalmanutha.
Mr 8:10 En terstond ging Hij aan boord van het schip met zijn discipelen en kwam in de streek van Dalmanutha. (TELOS)
De ligging van Dalmanutha is eveneens onbekend.