Maleachi 4

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

De volgende hoofdstukken van het boek Maleachi zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Maleachi, hoofdstuk: 4

Maleachi 4 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

2

Mal 4:2  Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. (SV)

Er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen. Vgl.:

Jes 53:5  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (SV)

5

Mal 4:5  Ziet, Ik zend ulieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag van de HEER komen zal. (CP[1])

Ik zend ulieden de profeet Elia. Is deze al gekomen? Er zijn tenminste twee antwoorden op deze vraag gegeven.

I. Een antwoord zegt: Ja, in de persoon van Johannes de Doper. De Heer Jezus heeft gezegd: "Elia is al gekomen" (Matt. 17:12; Marc. 9:13).

Mt 17:10 En de discipelen vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat eerst Elia moet komen? Mt 17:11 Hij nu antwoordde en zei: Mt 17:12 Elia komt wel eerst en zal alles herstellen; Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en zij hebben hem niet erkend, maar aan hem gedaan alles wat zij wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. Mt 17:13 Toen beseften de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de doper had gesproken. (TELOS)

Een tweede antwoord zegt: Elia komt nog. Tegen de gedachte dat Johannes de Doper Elia was, kan dit worden ingebracht: (1) Johannes de Doper ontkende Elia te zijn (Joh. 1:21, "Ik ben het niet"); (2) niet alles is hersteld; de Heer Jezus zei "Elia komt wel eerst en zal alles herstellen" (Matth. 17:12; Marc. 9:12). In het evangelie naar Lukas wordt duidelijk hoe wij het optreden van Johannes de Doper hebben te verstaan: deze ging uit 'in de geest en de kracht van Elia' (Luk. 1:17).

Lu 1:17 En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaders te doen terugkeren tot de kinderen en de ongehoorzamen in de wijsheid van de rechtvaardigen, om de Heer een toegerust volk te bereiden. (Telos)

Een bijzonder antwoord zegt dat de Valse Profeet, die, zoals Elia vroeger, vuur van de hemel zal doen neerkomen, zich zal uitgeven als Elia, hoewel Maleachi's profetie al vervuld is, en de weg zal bereiden voor de Antichrist, dat is het Beest uit de zee[2].

II. Een tweede antwoord zegt: Nee, Elia moet (anno 2020) nog komen. Waarschijnlijk zal de komende Elia één van de twee getuigen zijn, die in de eindtijd 1260 dagen lang profeteren zullen, met zakken bekleed (Opb. 11:3). Want gelijk Elia vroeger zullen zij wonderen als straf verrichten en dezelfde wonderen doen die Elia deed (vuur tegen vijanden zenden, regen van de hemel weerhouden).

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Amir Tsarfati: The Rise of The One World Religion. Youtube.com: Behold Israel, 1 apr. 2020.