Mara

Uit Christipedia

Mara is de bron van water in de woestijn Sur die de Israëlieten ‘Mara’ (= bitter) noemden, daar het water bitter en ondrinkbaar was. De bron lag drie dagreizen gaans van de oversteekplaats van de Schelfzee. Te Mara legerden de Israëlieten zich (Num. 33:8). Mara was ook de naam die Naomi zichzelf gaf.

Naam. De Hebreeuwse woorden vertaald door Mara zijn Marah (מרה) en Mara (מרא). Het strongnummer van Marah (מרה) is 04785. Het woord betekent 'bitter'. In het Engels (Kind James vertaling): Marah. In Nederlandse vertalingen: Mara. Mara in de zin van Marah wordt vijfmaal genoemd in het Oude Testament en wel in de volgende Schriftplaatsen: Ex. 15:23, Num. 33:8-9.

Kampement van Israël.
Nu 33:8 En zij verreisden van Hachiroth, en gingen over, door het midden van de zee, naar de woestijn, en zij gingen drie dagreizen in de woestijn Etham, en legerden zich in Mara. (SV)
Ex 15:22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in de woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. Ex 15:23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara  niet drinken, want het was bitter; daarom werd die naam genoemd Mara. Ex 15:24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? Ex 15:25 Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het [volk] een inzetting en recht, en aldaar verzocht Hij het, Ex 15:26 En zei: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester! (SV)
Bittere ervaringen, opgedaan tijdens de levensreis op aarde, kan God door 'het hout' (= het kruis van Christus) zoet maken. De volgende pleisterplaats na Mara was Elim.
Nu 33:9 En zij verreisden van Mara, en kwamen te Elim; in Elim nu waren twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen, en zij legerden zich aldaar.
De route van het volk Israël van Egypte naar Kanaän.

Egypte (vertrek 14e dag van 1e mnd) → Pi-HachirothSchelfzeeSurMaraElimWoestijn Sin (aankomst 15e van 2e mnd) → Rafidim → woestijn Sinaï (aankomst in de 3e mnd) → TaberaKibroth-TaävaHazeroth → woestijn Paran, Kades → ... → Kanaän (aankomst 40 jaar na uittocht).

Ligging. De ligging van Mara is onzeker. Een hypothese plaatst de woestijn en Mara langs de golf van Suez.

Naomi 'Mara'

Naomi, die een man en twee zoons verloren had in Moab, gaf zichzelf bij haar terugkomst in Bethlehem de naam 'Mara'. Deze eigennaam betekent 'bitterheid', 'de bittere'. Het Strongnummer is 04755. Het Hebreeuwse woord is מרא, Mara. Het komt alleen voor in Ruth 1:20.
Ru 1:20 Maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. (HSV)

Meer informatie

Hugo Bouter, Met God in de woestijn, 2007, op OudeSporen.nl. Artikel over Ex. 15:22-27, Mara en Elim. Typologisch en praktisch.