Markus 9

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Marcusevangelie/Hoofdstuk 9)

Markus 9 van het Evangelie naar Markus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.

Marc. 9:13

Mr 9:13  Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat. (Telos)

Zoals van hem geschreven staat. Waar staat dit geschreven? Op deze vraag zijn de volgende antwoorden gegeven:

1. Het is onbekend waarnaar verwezen wordt;

2. Het is een verwijzing naar Elia's komst (Mal 4), niet naar zijn lijden[1];

3. Wat Johannes de Doper overkwam is de vervulling van Achabs en Izebels plannen. Elia had de profeten van Baäl gedood. Wat Izebel wilde, namelijk Elia doden, gebeurde niet, maar werd later vervuld aan Johannes. Elia ontkwam destijds, maar Johannes werd opgepakt en gedood. Vergelijk Izaak als type van Christus: Izak werd bijna geslacht, Christus werd geslacht.

1Kon 19:2 Toen zond Izebel een bode tot Elia, om te zeggen: Zo doen [mij] de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uw ziel stellen, als de ziel van een hunner. (SV)

1Kon 19:10 En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.

Voetnoot

  1. Aldus John Gill in John Gill's Expositor.