Mattheüs 7

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Mattheus 7)

Mattheüs 7, een hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wordt hier samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken die zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Samenvatting

1-5 Over het oordelen van een ander. 6 Geeft het heilige en kostbare niet aan honden of varkens. 7-11 Wie God bidt, zal ontvangen. 12 Hoofdregel voor ons doen jegens mensen. 13-14 Aansporing om in te gaan door de nauwe poort, die ten leven leidt. 15-23 Waarschuwing voor valse profeten. 24-27 Jezus’ woorden horen en wel of niet doen. 28-29 Indruk van de bergrede op de toehoorders.

9

Mt 7:9  Of welk mens is er onder u, aan wie zijn zoon om een brood zal vragen — zal hij hem soms een steen geven? (Telos)

10

Mt 7:10  of ook om een vis vragen-zal hij hem soms een slang geven? (Telos)

De Heer zelf heeft wellicht om brood en vis gevraagd toen hij de menigte wonderbaarlijk voorzag van brood en vis.

11

Mt 7:11  Als dan u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die er Hem om bidden! (Telos)

U die boos bent. Geneigd tot het kwaad. Gevallen: Petrus verloochende Jezus, Judas verraadde hem, de broers Jakobus en Johannes wilden vuur van de hemel bevelen om de ongastvrije Samaritanen te straffen.

Lu 9:53  En zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op weg was naar Jeruzalem.  Lu 9:54  Toen nu zijn discipelen Jakobus en Johannes dit zagen, zeiden zij: Heer, wilt U dat wij zeggen dat vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren zoals ook Elia heeft gedaan?    Lu 9:55  Hij echter keerde Zich om en bestrafte hen en zei: U weet niet van welke geest u bent. Lu 9:56  Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te verderven maar te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. (Telos)

Goede gaven. Dat moet een reden zijn waarom sommige gebeden niet worden verhoord: men vroeg om iets dat in Gods ogen niet goed was om (nu) te geven.

12

Mt 7:12  Alles dan wat u wilt dat u de mensen doen, doet u hun ook zo; want dat is de wet en de profeten. (Telos)
Bekende voorstelling van de brede en de smalle weg.

Voorbeeld: niemand vindt het fijn om bedrogen te worden; daarom, bedrieg je naaste niet.

13

Mt 7:13  Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor binnengaan; (Telos)

14

Mt 7:14  hoe nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. (Telos)

Weinigen zijn er die hem vinden. Daarom moet Jezus, die de Weg is, bekend worden gemaakt.

15

Mt 7:15 Past u op voor de valse profeten, die tot u komen in schapevachten, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven. (Telos)

Roofzuchtige wolven. Die u beroven en tot hun prooi maken. Beroven waarvan? Geld, goederen.

Tit 1:11  Men moet hun de mond stoppen, daar zij hele huizen omkeren, door te leren wat niet behoort ter wille van schandelijke winst. (Telos)

16

Mt 7:16  Aan hun vruchten zult u hen kennen. Men plukt toch geen druiven van dorens, of vijgen van distels? (Telos)

Hun vruchten. Hun werken (de vrucht van handen) en hun woorden (de vrucht van hun lippen). Vgl. vs. 22: "werkers van de wetteloosheid". Ze doen de woorden van de Heer Jezus niet (vgl. vs. 24, 26).

21

Mt 7:21  Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. (Telos)

Heer, Heer. Zie volgende vers.

22

Mt 7:22  Velen zullen in die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd en door uw naam demonen uitgedreven en door uw naam vele krachten gedaan? (Telos)

Heer, Heer. Zie vorige vers.