Mattheüs 8

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Mattheus 8)

Mattheüs 8, een hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wordt hier samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken die zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Samenvatting

1-4 Reiniging van een melaatse. 5-13 Genezing op afstand van de knecht van een hoofdman. 14-17 Genezing van Petrus’ schoonmoeder en alle aangebrachte lijdenden. 18-22 Het volgen van Jezus. 23-27 Jezus stilt een storm op het meer van Galilea. 28-34 Jezus bevrijdt twee bezetenen in het land van de Gadarenen.

1

Mt 8:1  Toen Hij nu van de berg was afgedaald, volgden Hem vele menigten. (Telos)

Toen Hij nu van de berg was afgedaald. Vanaf deze berg had hij de discipelen en de menigte toegesproken.

Mt 5:1  Toen Hij nu de menigten zag, klom Hij op de berg; en nadat Hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar Hem toe. (Telos)

Volgden Hem vele menigten. Zie 5:1, hierboven aangehaald.

12

Mt 8:12  de zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. (Telos)

De zonen van het koninkrijk. De Israëlieten.

Zullen worden uitgeworpen. Zij die Jezus, de Heiland en Koning van Israël, hebben verworpen.

19

Mt 8:19  En een schriftgeleerde kwam en zei tot Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heengaat. (Telos)

Meester, ik zal U volgen, waar U ook heengaat. In de toekomst zullen er 144.000 Israëlieten zijn "die het Lam volgen waar het ook heengaat".

Opb 14:4  Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heengaat. Dezen zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam.  Opb 14:5  En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn onberispelijk. (Telos)

20

Mt 8:20  En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten; maar de Zoon des mensen heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd kan neerleggen. (Telos)

Geen plaats waar Hij zijn hoofd kan neerleggen. Aanstonds zal Hij slapen in een schip, dat geteisterd wordt door de wind en de golven, terwijl de discipelen in paniek zijn. Als Hij aan het kruis zijn leven aflegt, is het als Hij zijn hoofd te rusten legt, omdat zijn werk op aarde is volbracht.

Joh 19:30  Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. (Telos)

21

Mt 8:21  Een ander van zijn discipelen nu zei tot Hem: Heer, sta mij toe eerst mijn vader te gaan begraven. (Telos)

Eerst mijn vader te gaan begraven. Niet dat deze discipel zojuist vernomen had dat zijn vader was gestorven. Waarschijnlijk was hij dan al weggegaan. De bedoeling van het verzoek is: sta mij toe te wachten met u te volgen totdat mijn vader is overleden en begraven. Mogelijk was zijn vader al op leeftijd.

22

Mt 8:22  Jezus echter zei tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven. (Telos)

Volg Mij. In het volgende vers: "volgden zijn discipelen Hem".

De doden hun doden. De geestelijk doden hun fysieke doden (overledenen).

Efe 2:1  En u heeft God opgewekt, toen u dood was in uw overtredingen en zonden, (Telos)

Storm op zee (23-27)

23

Mt 8:23  En toen Hij aan boord van het schip was gegaan, volgden zijn discipelen Hem. (Telos)

Volgden zijn discipelen Hem. Zie de vorige verzen over iemands wens om Jezus te volgen.

24

Mt 8:24  En zie, er ontstond een grote onstuimigheid op de zee, zodat het schip door de golven werd bedekt; Hij echter sliep. (Telos)

Schaduwt deze gebeurtenis iets vooraf? Vergelijk:

Lu 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, (Telos)

Hij echter sliep. Door vermoeidheid wellicht, maar ook door het grote geloofsvertrouwen dat in zijn boezem woonde.

Christus slapend tijdens de storm. Schilderij door Pieter Stalpaert (1617)

Typologie (23-27)

Typologisch duidt de storm op het woeden der volken en de verdrukking van de gelovigen in de eindtijd. Jezus' slaap duidt op het feit dat Joden hem voor gestorven houden. Wanneer zij hem in de nood van de toekomstige verdrukking zullen aanroepen, zal hij ontwaken: hij zal blijken de levende Messias en uit de dood opgestane Heer te zijn. Bij Zijn verschijnen in de wereld zal hij de vijandige machten onderwerpen. Daarna breekt de rust van het Vrederijk aan. De verwondering van de mensen zal de Messias gelden: "Wat voor iemand is Deze?" Hij zal blijken Jahweh, de God van Israël te zijn.

Christ in the Storm on the Sea of Galilee , schilderij door Ludolf Backhuysen (1695).

Muziekvideo (23-27)

Het koor van de Canadese school Fountainview Academy zingt het lied "Peace Be Still" (Vrede, wees stil) dat de gevoelens vertolkt van iemand die in de storm op de levenszee dreigt de zinken en dan de Meester aanroept en tenslotte vrede vindt.

Peace be still

Master, the tempest is raging!
The billows are tossing high!
The sky is o’ershadowed with blackness.
No shelter or help is nigh.
Carest thou not that we perish?
How canst thou lie asleep
When each moment so madly is threat’ning
A grave in the angry deep?

Refrein:
The winds and the waves shall obey thy will:
Peace, be still.
Whether the wrath of the storm-tossed sea
Or demons or men or whatever it be,
No waters can swallow the ship where lies
The Master of ocean and earth and skies.
They all shall sweetly obey thy will:
Peace, be still; peace, be still.
They all shall sweetly obey thy will:
Peace, peace, be still.

Master, with anguish of spirit
I bow in my grief today.
The depths of my sad heart are troubled.
Oh, waken and save, I pray!
Torrents of sin and of anguish
Sweep o’er my sinking soul,
And I perish! I perish! dear Master.
Oh, hasten and take control!

Refrein

Master, the terror is over.
The elements sweetly rest.
Earth’s sun in the calm lake is mirrored,
And heaven’s within my breast.
Linger, O blessed Redeemer!
Leave me alone no more,
And with joy I shall make the blest harbor
And rest on the blissful shore


Peace Be Still. Youtube.com: Fountainview Academy, 14 jan. 2022. Duur: 4 min. 49 sec.

Bevrijding van twee bezetenen in Gerasa (28-34)

29

Mt 8:29  En zie, zij schreeuwden deze woorden: Wat hebben wij met U te maken, Zoon van God? Bent U hier gekomen om ons voor [de] tijd te pijnigen? (Telos)

Vóór [de] tijd. Voordat zij in de hel gepijnigd zullen worden.

31

Mt 8:31  De demonen nu smeekten Hem aldus: Als U ons uitdrijft, zend ons dan in de kudde varkens. (Telos)

Varkens. Dit zijn volgens de wet van Mozes onreine dieren. Demonen zijn onreine geesten.