Messiasbelijdende Joden

Uit Christipedia

Messiasbelijdende Joden zijn Joden die Jezus als de beloofde Messias erkennen en op Hem vertrouwen.

In Israël noemen de joodse christenen zichzelf 'messiaanse joden'. Ze vermijden zich 'christenen' te noemen terwille van hun volksgenoten. Want 'christenen' in het Hebreeuwse taalgebruik verwijst naar niet-Joden[1].

Volgens het boek Handelingen der apostelen groeide de Gemeente van Christus in Jeruzalem na de Pinksterdag in korte tijd van ruim honderd naar vele duizenden gelovigen. Deze eerste gelovigen zijn allemaal Joden. In feite ontstond een crisis toen niet-joodse mensen lid van de Kerk wilden worden. De Joodse gelovigen moesten beslissen of heidenen eigenlijk wel lid konden worden, en zo ja, op welke voorwaarden. De uitkomst daarvan staat in Handelingen 15: door aan een paar eenvoudige voorwaarden te voldoen, konden heidenen samen met Joodse gelovigen lid zijn van hetzelfde lichaam.

Na de verwoesting van Jeruzalem en doordat de meerderheid van het joodse volk de Messias afwees, werd de Kerk steeds ‘heidenser’ van karakter. Toen het christendom in de 4e eeuw de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk werd, maakte de Kerk zich bewust helemaal los van haar Joodse wortels en door "Joodse gebruiken" (door God in de wet van Mozes voorgeschreven) te verbieden, werd het joden in feite onmogelijk gemaakt om lid van de Kerk te worden.

Toch is er door alle eeuwen heen een minimaal aantal Joden geweest, die Jezus als Messias accepteerden.

In het tweede gedeelte van de twintigste eeuw ontstond een dramatische groei in het aantal Joden dat Jezus als Messias erkende. Velen van hen hebben hun historische identiteit als Jood zorgvuldig bewaard. Het gevolg is dat er binnen het universele lichaam van Christus een bepaalde groep gelovigen is, die zich ‘Messiaanse Joden‘ noemen. Zij zijn zich zeer bewust van de roeping van het volk Israël om een licht voor de volken te zijn.

In Romeinen 11:25-26 spreekt Paulus specifiek tot gelovigen uit de heidenen en ontsluiert hij een ‘geheimenis - een goddelijke openbaring die tot dan toe verborgen was gehouden, maar die nu aan de gelovigen bekendgemaakt wordt: 'Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaat; en dan zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal de goddeloosheid van Jakob wegdoen. En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.' Deze tekst laat zien dat twee opeenvolgende fases van Gods plan het einde van de tijd inluiden.

Ten eerste moeten de woorden van Jezus uit Mattheüs 24:14 vervuld worden: "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn."

Ten tweede zal God, wanneer het volledige aantal heidenen binnen de Kerk is bereikt, zijn aandacht volledig richten op het overblijfsel van Israël en zich in barmhartigheid en reddende genade aan hen openbaren. Het belangrijkste moment van de openbaring van de Heer aan Israël wordt profetisch voorzegd in Zacharia 12:10: "Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest van genade en van gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene."

Meer informatie

C. den Boer, M. van Campen, J. van der Graaf (ed.): Messiasbelijdende joden. 's Gravenhage: Uitgeverij Boekencentrum B.V., 1989. Pagina's: 232.

Pieter A. Siebesma, Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen. Een geschiedenis van een vergeten groep. Uitgeverij Den Hertog, 219. Aantal pagina's 200. De auteur behandelt de geschiedenis van christenjoden vanaf de eerste pinksterdag tot vandaag, voornamelijk in (West-)Europa en Nederland. Boekbesprekingen op Vergadering.nu.

Beth Yeshua, Messiasbelijdende Joodse Gemeente te Amsterdam: http://www.beth-yeshua.nl/index.php

Messiaanse Gemeenschap Bacha te Apeldoorn, http://www.mg-bracha.nl/

Messianic Jewish Alliance of Israel: http://www.mjai.org/9,0,home-page.html

Messianic Jewish Alliance of America: http://www.mjaa.org/site/PageServer

JewishTestimonies.com : Nederlandstalige site met getuigenissen van Joden die Jezus Christus als hun messias hebben erkend en aangenomen. De site is ook in enkele andere talen te zien.

ImetMessiah.com: Engelstalige videogetuigenissen van Joden die de Heer Jezus als messias erkennen.

Ger de Koning, Messiaanse beweging – wat moet de christen ermee? op KingComments.com. De schrijver behandelt vragen gesteld door iemand die een messiaanse gemeente bezoekt.

Voetnoot

  1. Amir Tsarfati Speaks on Israel Rebuilding the Temple. Youtube.com: To Every Man An Answer, 10 juli 2020. Vanaf 25 sec.