Mirjam

Uit Christipedia

Mirjam was een zuster van Mozes en Aäron.

Zij was een dochter van Amram en Jochebed uit de stam Levi. Haar naam betekent ‘bitterheid’. Zij was de oudere zus van Mozes en Aäron.
Jochebed en Mirjam laten Mozes in het mandje het water opgaan. Uit de film De Tien Geboden.
Toen haar broertje Mozes in een biezen mandje in het water was gelaten en door de dochter van Farao gevonden, stelde zij een Hebreeuwse voedster (haar moeder) te gaan roepen.
Ex 2:7 Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? Ex 2:8 De dochter van de farao zei tegen haar: Ga [maar]. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. (HSV)
"En Mirjam, de profetes... nam een trommel in haar hand; en al de vrouwen gingen uit, haar na, met trommelen en met reien" (Ex. 15:20). Schilderij van James Tissot.

Na de uittocht uit Egypte leidde zij een vrouwenrei die Gods machtige verlossing van Israël bezong (Ex 15:20}. Zij werd een "profetes" genoemd.

Later stond zij op tegen Mozes en werd daarom door God plotseling gestraft met melaatsheid, maar op de voorbede van Mozes was zij na zeven dagen hersteld.

Volgens de joodse (buitenbijbelse) overlevering werd Mirjam de vrouw van Hur (Ex. 17 :10; 24 :14).

Mirjam stierf in Kades (Num. 20:1), waar zij ook werd begraven.
Nu 20:1 De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand, en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam, en zij werd er begraven. (HSV)
Daar zij een oudere zus van Aäron was en deze vier maanden na haar op 123-jarige leeftijd overleed, zal zij waarschijnlijk een leeftijd van 124 of ouder hebben bereikt. Later herinnert God aan haar dienst:
Mic 6:4 Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uit gezonden. (HSV)