Molech

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Molok)

Molech (of MolochMolok, MilchomMilkom) was de god van de Ammonieten en Feniciërs waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden. Molech, wiens naam ‘koning’ betekent, was de hoofdgod van de Ammonieten. Hij werd vereerd met vuur- en kinderoffers.

Naam. 'Moloch' was een bij de Kanaänieten verbreide godentitel[1]. Hij wordt ook Milkom genoemd (Jer. 49:1, 3; 1 Kon. 11:5).

Kind aan Molech geofferd

Bij het brengen van de kinderoffers liet men de kinderen door het vuur gaan, ze werden met vuur verbrand. 

Dergelijke offers aan de Molech waren Israël verboden:

Le 18:21 U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de HEERE. (HSV)

Dit vers in de Statenvertaling:

Le 18:21  En van uw zaad zult gij niet geven, om voor den Molech door het [vuur] te doen gaan; en den Naam uws Gods zult gij niet ontheiligen; Ik ben de HEERE! (SV)

Babylonische voorstelling van een kindoffer

Bij Israël moest de dader ter dood worden gebracht. 

Le 20:1 De HEERE sprak tot Mozes: Le 20:2 U moet vervolgens tegen de Israëlieten zeggen: Iedereen uit de Israëlieten en uit de vreemdelingen die in Israël verblijven, die [iemand] uit zijn nageslacht aan de Molech overgegeven heeft, moet zeker gedood worden: de bevolking van het land moet hem met stenen stenigen. Le 20:3 En Ikzelf zal Mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Hij heeft immers [iemand] uit zijn nageslacht aan de Molech overgegeven, waardoor Mijn heiligdom verontreinigd en Mijn heilige Naam ontheiligd is.  Le 20:4 Maar als de bevolking van het land daadwerkelijk haar ogen sluit ten aanzien van die man, wanneer hij [iemand] uit zijn nageslacht aan de Molech heeft overgegeven, [en] hem niet ter dood brengt, Le 20:5 dan zal Ikzelf Mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn familie keren en Ik zal hem en ieder die [samen] met hem hoererij bedrijft door als in hoererij achter de Molech aan te gaan, uit het midden van hun volk uitroeien. (HSV)

Deze gruwel gebeurde in Israël bij Tofet in het dal Hinnom bij Jeruzalem.

Jer 32:35 Zij bouwden de hoogten van de Baäl, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters voor de Molech door [het vuur] te laten gaan, wat Ik hun niet geboden had. En in Mijn hart was het niet opgekomen dat zij deze gruweldaad zouden doen, zodat ze Juda zouden doen zondigen. Jer 32:36 Welnu, daarom, zo zegt de HEERE, de God van Israël, van deze stad, waar u van zegt: Zij is door het zwaard, door de honger en door de pest in de hand van de koning van Babel gegeven: (HSV)

De kinderen in 't dal Tofet aan de Molech ter verbranding overgegeven.

De H. Schrift noemt Milchom (Molech) “het verfoeisel der Ammonieten” (1 Kon. 11:5), "de gruwel van de kinderen van Ammon" (2 Kon. 23:13).

1Kon 11:5 Want Salomo wandelde Astoreth, den god der Sidoniers, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten. (SV)

2Kon 23:13 De hoogten ook, die vooraan Jeruzalem waren, dewelke waren ter rechterhand van den berg Mashith, die Salomo, de koning van Israël, voor Astoreth, het verfoeisel der Sidoniërs, en voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, en voor Milchom, den gruwel der kinderen Ammons, gebouwd had, verontreinigde de koning. (SV)

In het Nieuwe Testament wordt op één plaats verwezen naar Moloch. Uit de rede van Stefanus, die spreekt van de verwerping van Mozes en Israëls afgoderij:

Hnd 7:39 Onze vaderen wilden hem niet gehoorzaam worden, maar zij stootten hem van zich en wendden zich in hun harten naar Egypte Hnd 7:40 en zeiden tot Aaron: ‘Maak ons goden, die voor ons zullen uitgaan; want deze Mozes die ons uit Egypteland heeft geleid, -wij weten niet wat er met hem gebeurd is’. Hnd 7:41 En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offerande aan de afgod en verheugden zich in de werken van hun handen. Hnd 7:42 En God wendde Zich af en gaf hen over om de legerschaar van de hemel te dienen, zoals geschreven staat in het boek van de profeten: ‘Hebt u Mij soms offerdieren en slachtoffers geofferd gedurende veertig jaar in de woestijn, huis van Israel? Hnd 7:43 U hebt zelfs de tent van Moloch opgenomen en de ster van uw God Raifan, de afbeeldingen die u hebt gemaakt om die te aanbidden. En Ik zal u brengen tot voorbij Babylon’. (TELOS)

De 'tent van Moloch' schijnt de tegenstelling te zijn van de tent der getuigenis, de tabernakel. De Israëlieten vereerden Moloch tijdens de woestijntocht.

Voetnoot

  1. Aldus Groot Nieuws voor u; geillustreerde uitgave van het Nieuwe Testament in de omgangstaal (Haarlem, Boxtel: 1985, 6e druk, 2e oplage), Verklarende woordenlijst s.v. Moloch.