Mormonen

Uit Christipedia

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen, in de volksmond ook Mormonen of Mormoonse kerk genoemd, is een kerk (of sekte) gesticht in de Verenigde Staten in de 1ste helft van de 19de eeuw.

Mormoonse tempel van Salt Lake City
Joseph Smith

Stichting. De kerk is in 1830 gesticht door Joseph Smith (1805–1844), die de mormomen voor een profeet van God houden. Zijn gemeente vestigde zich in 1848 aan de oever van het Grote Zoutmeer (Great Salt Lake) in de staat Utah. Daar stichtten zij de stad Nieuwe Jeruzalen, of Zoutmeerstad (Salt Lake City). Hier is ook thans nog hun centrum.

Boek Mormon. De Mormonen hebben naast de Bijbel een tweede gezaghebbende boek. Het heeft even veel of meer gewicht dan de Bijbel. Joseph Smith heeft van het Boek van Mormon gezegd dat "de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk ander boek ook".[1]

"Het Boek van Mormon is het woord van God, net als de Bijbel. Het is heilige Schriftuur, met een soortgelijke vorm en inhoud als de Bijbel. Beide boeken bevatten Gods openbaringen aan de profeten en godsdienstige geschiedenissen van verschillende beschavingen."[1]

Het Boek van Mormon gaat in het bijzonder "over de geschiedenis en Gods handelingen met het volk dat tussen 600 v.C. en 400 n.C. in Amerika leefde. De profeten in het Boek van Mormon hebben over Gods handelingen met zijn volk geschreven. De profeet Mormon heeft ze op gouden platen samengevat."[1] "De kern van het Boek van Mormon is Jezus Christus, zijn zoenoffer en zijn evangelie."[1]

Die profeten waren trouwe christenen. Voordat ze gedood werden, verborgen ze hun kronieken. Joseph Smith, toen 21 jaar oud, zou ze van een engel genaamd Moroni hebben ontvangen. De oude geschriften (gouden platen) waren geschreven in een hem onbekende taal. God zou Joseph Smith als profeet, ziener, openbaarder en vertaler verkozen hebben om de Kerk van Jezus Christus in deze bedeling te herstellen. Het Boek van Mormon was een belangrijk middel daartoe. Met Gods hulp zou hij, die weinig onderwijs genoten had, ze in drie maanden vertaald hebben in wat nu het Boek van Mormon is. In 1830 werden er vijfduizend exemplaren van het Boek van Mormon uitgegeven in Palmyra (New York, VS)[1].

God. Onze God is volgens de mormonen niet eeuwig. Hij, de God van hemel en aarde, is voortgebracht door een ander goddelijk wezen. Hij heeft eens op aarde geleefd en is God geworden. Ook wij mensen, door Hem voorgebracht, kunnen Goden worden als Hij, de Vader der geesten.

De Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens. Dat is ook zo bij de Zoon van God. Maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, hij is een Geest, anders zou Hij niet in ons kunnen wonen.

Jezus Christus. Mormonen geloven dat Jezus een van Gods geesteskinderen is. Hij is de geestelijke broer van alle mensen, engelen en demonen, omdat zij allen dezelfde Vader hebben, die is de Vader van alle geesten is (Hebr. 12:9). Jezus is de broer van Lucifer.

Jezus' vleeswording was het gevolg van lichamelijke gemeenschap tussen God de Vader en Maria. Hij kwam naar de aarde om onze zonden op Zich te nemen. De mormonen menen dat Jezus op aarde trouwde en kinderen kreeg. Hij leerde het Evangelie aan allen die Hem zouden geloven. Hij leed en stierf voor onze zonden, en werd opgewekt uit de dood. Het is alleen door zijn zoenoffer en Zijn genade dat de mensen kunnen terugkeren naar onze hemelse Vader.

Jezus is nu volmaakt en verheerlijkt. Hij is de goddelijke Zoon van God, de Heiland en Verlosser. Hij maakt deel uit van de Godheid.

"Samen met de Bijbel getuigt het Boek van Mormon dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is en dat wij gemoedsrust in dit leven en eeuwig geluk in het volgende leven kunnen vinden."[1] Van Hem wordt beleden: "Wij geloven bovenal dat Jezus Christus de Heiland en Verlosser van de wereld en de Zoon van God is."[2]

In de Bijbel zei Jezus tegen zijn apostelen: ‘Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder’ (Johannes 10:16). Na zijn opstanding zou Christus deze ‘andere schapen’ in Amerika hebben bezocht.

Satan. De satan was eens een grote engel die tegen God in opstand kwam. Hij werd verworpen van Gods aangezicht, samen met alle geesten die hem volgden. Hij is onze tegenstander, de vader der leugen. Hij verzoekt de mensen, opdat zij zondigen en zich tegen de hemelse Vader en Jezus Christus keren. Hij heeft zijn rechten als kind van God afgezworen. Hij heeft als het ware de familie verlaten.

Mens. Alle mensen zijn kinderen van God. De mensen bestonden al voordat ze geboren werden. Ze kunnen naar de hemel terugkeren als zij de geboden onderhouden (Alma 12:24). Een mormoonse man zei: "Ik weet nu dat ik al eerder geleefd heb in Gods nabijheid en dat ik ben gekozen om naar de aarde af te dalen om daar meer ervaring op te doen, zodat ik na de opstanding weer in Gods nabijheid kan komen."[1] Wij mensen kunnen Goden worden als Hij, de Vader der geesten.

Zonde. De erfzondeleer wordt verworpen.

Voorbeschikking. De predestinatieleer wordt afgewezen

Heil. Bekering, vergeving en het dienen van anderen zijn onmisbaar voor ons eeuwig heil[1].

Doop. De zuigelingenbesprenkeling ('zuigelingendoop') wordt afgewezen. De kerk kent de 'dodendoop': de plaatsvervangende doop voor gestorvenen. De Mormonen geloven dat een dode die postuum wordt gedoopt hierdoor in de hemel kan komen. Ze gebruiken de persoonsgegevens van overledenen om mensen na hun overlijden plaatsvervangend postuum mormoons te dopen. Mormonen laten zich daarbij in naam van een overledene onderdompelen in een tempel, zodat iemand die tijdens zijn leven niet mormoon was alsnog de kans krijgt om in de hemel te komen. Wanneer er gedoopt wordt, wordt de naam van de overledene voorgelezen. Ook leden van de Nederlandse koninklijke familie zijn op die manier gedoopt[3].

Eten en drinken. Mormonen drinken geen koffie, thee, alcoholische drank. Ze onthouden zich van tabak.

'Mormonen dopen Anne Frank'
Een tempel van de Mormoonse Kerk heeft afgelopen zaterdag Anne Frank gedoopt. Dat heeft klokkenluidster Helen Radkey gezegd tegen Amerikaanse media. Mormonen zijn ervan overtuigd dat de postume doop ervoor zorgt dat een ziel in de hemel komt. Over de dodendoop is in het verleden veel te doen geweest. In 1995 besloot de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals de Mormoonse Kerk officieel heet, te stoppen met het dopen van Holocaustslachtoffers. Toch gebeurt het nog steeds. Zo werden vorige maand de ouders van nazi-jager Simon Wiesenthal gedoopt.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 22 februari 2012) 

Tienden. De mormonen geven tienden van hun inkomen.

Huwelijk. De kerk huldigde aanvankelijk het beginsel van de veelwijverij (polygamie) en vond daarom veel bestrijding. De polygamie is er inmiddels afgeschaft. In 1890 verklaarde de kerk het 'heilig, meervoudig huwelijk' niet langer na te streven, maar pas vanaf 1904, toen er van overheidswege een sanctie op kwam te staan, werden er geen nieuwe meervoudige huwelijken meer gesloten. De kerk kent een handoplegging voor een onverbreekbaar ‘hemels huwelijk’.

Toekomstverwachting. De Mormonen zijn overtuigd van de spoedige wederkomst van de Heer Jezus en geloven daarom te leven in de ‘laatste dagen’.

Kerkorganisatie. Iedere man kan het priesterschap bekleden. Er zijn geen betaalde gemeentevoorgangers. Het priesterdom is hiërarchisch opgebouwd. Aan het hoofd staat een president, bijgestaan door een college van twaalf apostelen.

Zending. Jonge gelovigen worden verplicht om twee jaren van hun jeugd als zendelingen naar elders in de wereld te gaan. Ze lopen met badges op en vallen verder op door hun nette verschijning; de jonge mannen herkenbaar aan hun witte overhemd met stropdas. In het contact met Mormonen beginnen ze altijd met de Bijbel, maar vroeg of laat komen ze met het boek Mormon voor de dag. Dit boek wordt gratis verstrekt[1].

Verspreiding. Door de intensieve zending is de kerk over Amerika, West-Europa, Zuid-Afrika en enkele Aziatische landen verspreid.

Beoordeling

De mormonen dwalen ernstig ten aanzien van God. God heeft geen begin gehad, Hij is eeuwig. En wij mensen kunnen geen Goden worden zoals Hij God is.
Jes 43:10  Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. (SV)

Meer informatie

Website van de kerk, Nederlandse afdeling: https://www.mormon.org/nld

Raymond Hausoul, De Mormonen (2009). Pagina’s: 25. Online te lezen.

Mormonisme.nl: website van een ex-mormoon, die objectieve informatie wil bieden.

Over contact met Mormonen geeft de gereformeerde predikant L.W. Smelt raad op Refoweb.nl, 6 jan. 2009.

Kritiek op de Mormoonse dodendoop geeft Christelijke Gereformeerd predikant A.K. Wallet op Refoweb.nl, 4 maart 2016.

Billy Crone, Mormonism & the Occult Behavior of Joseph Smith. Get a Life Ministries, 2020. Pagina's: 342.

Mormon Missionary Speechless (Walks Away). Youtube.com: Apologia Studios, 6 dec. 2016. Engels gesproken. Speelduur: 2 minuten. Evangelist en apologeet Jeff Durbin op straat in gesprek met een mormoon, inzonderheid over de gedachte dat wij mensen goden kunnen worden.

Powerful Conversation w/ a Mormon Missionary. Youtube.com: Apologia Studios, 8 dec. 2016. Engels gesproken. Speelduur: 17 minuten. Evangelist en apologeet Jeff Durbin op straat in gesprek met twee mormoonse jongemannen.

Bronnen

Artikel 'Heiligen der laatste dagen, Kerk van Jezus Christus van de.' Microsoft® Encarta® Winkler Prins 2007 [cd]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006.

Artikel Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Wikipedia.nl

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Bron: https://www.mormon.org/nld/boek-van-mormon, geraadpleegd 14 juni 2016.
  2. Bron: www.mormon.org/nld , geraadpleegd 14 juni 2016.
  3. Overheid gaf Mormomen gegevens van miljoenen burgers. Trouw.nl, nieuwsbericht 24 okt. 2012.