Mysië

Uit Christipedia
Mysië was een landschap in het noord-westelijk deel van Klein-Azië. De apostel Paulus kwam met Silas en Timotheüs in Mysië tijdens zijn tweede zendingsreis.
Hnd 16:7 en bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynie te gaan, en de Geest van Jezus liet het hun niet toe. Hnd 16:8 Toen zij nu Mysië waren voorbijgereisd, kwamen zij in Troas. (TELOS)
Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Mysië was ten oosten door Frygië en Bithynië, ten zuiden door Lydië, ten westen door de Egeïsche zee begrensd.

Ligging van Mysië, in het noordwesten van Klein-Azië

Het was oudtijds door Thraciërs bevolkt en later verdeeld in:

  • Klein-Mysië, de noordelijke kuststreek
  • Groot-Mysië, het zuidoostelijk binnenland;
  • Troas, de noordwestelijke strook tussen de Egeïsche zee, de straat der Dardanellen en de kust langs de voet van de Ida;
  • Aeolis, het zuidelijk gedeelte van de westkust met de Aeolische bondsteden;
  • Teuthranië, de zuidwestelijke strook van Temnus tot Lydië.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Mysië' is op 30 maart 2018 verwerkt.