Numeri

Uit Christipedia
Bovendeel van de eerste bladzijde van Numeri in een oude Nederlandse vertaling (Statenvertaling). In deze editie begint elk hoofdstuk met een samenvatting.

Numeri is het vierde boek van de Bijbel en één van de vijf boeken ('Pentateuch') van Mozes. Numeri beschrijft de tocht van Gods volk door de woestijn op weg naar het beloofde land.

Voorgaande boek: Leviticus. Volgende boek: Deuteronomium.

De naam Numeri is Latijn en wil zeggen "getallen". Dit boek wordt zo genoemd, omdat erin vermeld staan het aantal Israëlieten aan het begin en aan het einde van de woestijnreis.  In het Hebreeuws heet het boek Bemidbar (במדבר), lett. "in de woestijn" omdat deze woorden in de eerste zin voorkomen. In de oude Latijnse vertaling Vulgaat heet het boek Numeri en zo heet het nog in onze Nederlandse vertalingen.
Nu 1:1 Voorts sprak de HEERE tot Mozes, in de woestijn van Sinaï, in de tent der samenkomst, op den eersten der tweede maand, in het tweede jaar, nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren, zeggende: (SV)
De gebeurtenissen in dit boek vermeld, beperken zich tot het verblijf van de Israëlieten in de woestijn en hun tocht naar het beloofde land. God voorziet Zijn volk voor die reis van allerlei hulpmiddelen. We kunnen lessen trekken uit de (mis)dragingen van het volk. Sinds de wetgeving op de Sinaï is de wet de grondslag is van Gods handelen met Zijn volk. Hij straft dan ook direct als het volk overtreedt. Tegelijk blijkt ook dat Hij genadig is en Zijn volk niet verlaat.

Inhoud van de hoofdstukken

Het boek telt 36 hoofdstukken. Hun inhoud wordt hieronder samengevat.

Hoofdstuk 1-12 Bij de berg Sinaï

Num. 1. Telling van de manschappen: God beveelt een volkstelling van alle strijdbare mannen die 20 jaar of ouder zijn, behalve de Levieten. Het is een telling van de krijgsmacht. Vermeld worden daarbij de namen van de dertien stammen. Ook de kinderen van de hoofden van de twaalf stammen worden genoemd. Al de getelden waren 603.550. Taak en legering van de Levieten.  

Num. 2. Legering en optrekken der stammen.

De legering[1] in de woestijn van de twaalf stammen wordt nauwkeurig door de Here aangegeven. Ze legeren zich rondom tegenover de Tent der samenkomt. Ze trekken op in de door God bepaalde volgorde: in de voorhoede het leger van Juda (met Issaschar en Zebulon), vervolgens het leger van Ruben (met Simeon en Gad), daarna de Levieten met in hun midden de tabernakel, gevolgd door het leger van Efraïm (met Manasse en Benjamin) en, in de achterhoede, het leger van Dan (met Aser en Naftali).  

Num. 3. Geslachten der Levieten. De Levieten worden geteld van één maand en ouder. Het totaal bedraagt 22.000. Deze Levieten kwamen in de plaats van alle eerstgeborenen van het volk Israël.

Num. 4. Ook wordt hun de taak aangewezen, die ze hadden te verrichten.

Num. 5. Wegdoening der onreinen en over de jaloersheid (verdenking van overspel door een vrouw).

Num. 6. Nazireeërschap en Priesterlijke zegen.

Num. 7. Inwijding van het altaar, nadat het gezalfd was (vers 88). Offeranden van de twaalf stammen ter inwijding van het altaar. Verdeeld over 12 opeenvolgende dagen brengen de 12 stammen - op elke dag door de overste van één stam - hun gaven, die alle gelijk zijn.

Num. 8. Wet over het aansteken van de lampen in het heilige. De wijding van de Levieten.

Num. 9. De viering van het pascha, en de wolk, die als teken van Gods tegenwoordigheid hun zou voorgaan en beschermen.

Num. 10. De voorschriften betreffende het blazen op de trompetten en het vertrek van de berg Sinaï.

Num. 11. Murmurering van het volk. De aanstelling van 70 oudsten. God zendt een menigte kwakkels. De vraatzucht der Israëlieten door een dodelijke plaag gestraft.

Verslag van de verkenning van het beloofde land (Num. 13)

Num. 12. Mirjam met melaatsheid gestraft.

Hoofdstuk 13-21 In de woestijn van Paran

Num. 13. De twaalf verspieders van Kanaän en hun afschrikkend bericht.

Num. 14. Murmurering gevolgd door Gods toorn: het volk moet terugtrekken en mag Kanaän niet binnengaan. Zij die toch optrekken worden geslagen door de vijanden.

Num. 15. Onderscheidene ofleranden. De sabbatsovertreder met de dood gestraft.

Num. 16. De opstand van 'Korach en zijn vergadering' (vs. 40), en de straf daarop. Oproer van het volk, en plaag daarop. De plaag opgehouden.

Num. 17. Murmurering tegen Mozes, Aäron en daarmee tegen God gestild door de bloeiende staf van Aäron.

Num. 18. Plichten en rechten van priesters en Levieten; hun deel.

Num. 19. De rode vaars (jonge koe). Ontzondiging en reiniging van onreinen door water vermengd met de as van de verbrande vaars.

Mozes en de koperen slang (Num. 21)

Num. 20. Mirjam sterft. Mozes en Aäron in overtreding door tweemaal op de rots te slaan. Edom verzet zich tegen de doortocht van Israël. Aäron sterft en zijn zoon Eleazar volgt hem op.

Num. 21. De strijd bij Horma; beten van vurige slangen als oordeel; de verhoogde koperen slang als middel tot genezing; beschrijving van de tocht naar het veld van Moab en de strijd tegen Sihon en Hesbon.

Hoofdstuk 22-36 Op de vlakte van Moab

Num. 22 - 24. Balak en Bileam

Bileam zegent het volk van Israël. God bewerkt door hem het tegenovergestelde doel van Balak, de koning van Moab.

Num. 25. Afgoderij met Baäl-Peor; als oordeel sterven 24.000 personen.

Num. 26. Tweede telling van strijdbare mannen; totaal 601.730. Levieten 23.000.

Num. 27. Jozua aangewezen als opvolger van Mozes. Het recht van de dochters van Zelafead.

Num. 28 en 29. Het dagelijkse offer en de feestoffers.

         29:1-6 Offers op het feest der bazuinen

         29:7-11 Offers op de Grote verzoendag

         29:12-30:1 Offers op het loofhuttenfeest.

Num. 30. Wetten inzake geloften.

Num. 31. Wraak van de Heer op de Midianieten; verdeling van de buit.

Num. 32. De stammen Ruben en Gad verzoeken hun erfdeel in het Overjordaanse. Ze beloven mee te strijden in Kanaän. Ook de halve stam Manasse krijgt een deel van het Overjordaanse.

Num. 33. Terugblik op de tochten en legerplaatsen in de woestijn. Regels voor de aanstaande intocht in Kanaän.

Num. 34. De grenzen en verdeling van het land Kanaän door de Here bepaald; de oversten die met de verdeling belast worden.

         34:1-15 De grenzen

         34:16-29 God noemt de oversten die de erfenissen moeten uitdelen

Num. 35. De steden der Levieten; de vrijsteden voor doodslagers.

         35:1-8 Steden der Levieten

         35:9-34 Vrijsteden voor doodslagers; strafrecht voor bloedschuld

Num. 36. Over het huwelijk van de dochters van Zelafead. Het verbod van erfdochters om buiten hun stammen te trouwen.

Lessen en voorafbeeldingen

De feiten die in Numeri vermeld worden, zijn de gelovigen tot lering en waarschuwing meegedeeld (1 Kor. 10: 1-13; Hebr. 3 : 7-19). Hoewel het volk verlost was uit Egypte, is het in de woestijn gestorven en heeft op enkele uitzonderingen na het beloofde land niet betreden.

De koperen slang (Num. 21) is een duidelijk type van de Heer Jezus, die aan het kruis verhoogd werd om de gelovigen van het verderf te bevrijden (Joh. 3:14).

Ook de rode koe of vaars (Num. 19) ziet op de Heer, die voor de gelovigen, die gedurende hun woestijnreis zo licht verontreinigd worden, zijn leven heeft gegeven en die de Heilige Geest en Gods woord (levend water) gebruikt tot reiniging (Hebr. 9:13-14; Ef. 5:26).

Samenvatting en commentaar

Hoofdstukken van dit Bijbelboek samengevat en/of verzen ervan becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 27

Meer weten

Hugo Bouter, De woestijnreis volgens het boek Numeri. OudeSporen.nl 2007. Pagina's: 2. Samenvatting en indeling. Download van OudeSporen.nl in pdf-formaat.

Ger de Koning, Numeri, Toegelicht & toegepast 04. Uitgeverij Daniel, 2019, 2e druk. Pagina's: 340. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Ger de Koning, Overzicht van Numeri. Geluidsopname van de bijbelstudiedag op 25 februari 2012. Geluidsbestand (wma-formaat) op oudesporen.nl.

Kris Tavernier, Inleiding op het boek Numeri. OudeSporen.nl 2009. Pagina's: 3. Download van OudeSporen.nl

Engels

Ger de Koning, Numbers, Explained & Applied 04. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 308. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.

Duits

Ger de Koning, Das Vierte Buch Mose, Ausgelegt & Angewandt 04. Jetzt lesen auf kingcomments.com. Download pdf von oudesporen.nl. Seiten: 318. E-book ePub-format. E-book Mobi-format.

Bronnen

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 15-17. De tekst hiervan is onder toestemming verwerkt op 1 nov. 2013.

G.G. v. M., Korte inhoud der hoofdstukken van het Oude en Nieuwe Verbond tot gemak van hen die den Bijbel in hun huisgezinnen waarderen en gebruiken. Utrecht: J.G. Andriessen, 1842. Hieruit is tekst verwerkt op 9 dec. 2013.

T.M. Looman, Handboek der bijbelverklariong voor huisgezinnen. Amsterdam: H. Höveker, 1854. Hieruit is voor het inhoudsoverzicht enige tekst verwerkt op 6 sept. 2014.

Voetnoot

  1. Zie over de legering en opstelling J.P. Spoor, Opstelling van de stammen volgens Numeri 2. OudeSporen.nl, 2007.