Numeri 18

Uit Christipedia

Numeri 18 is een hoofdstuk van Numeri, een geschrift in de Bijbel, en telt 32 verzen.

Hoofdstukken van Numeri samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36
Verzen van Numeri 18 becommentarieerd: · 1 · 9 · 10 · 23

Samenvatting

1-7 God draagt aan Aäron en zijn nakomelingen het priesterschap op en geeft hun de Levieten tot helpers. 8-10 Welke gedeelten van de offers de priesters toekomen; door wie de heilige spijzen mogen worden gebruikt. 11-19 Daarenboven vallen de keurgaven, het met de ban belegde, de eerstgeborenen, waarvan sommige gelost moeten worden, en al de heilige gaven van de Israëlieten de priesters ten deel. 20-24 Jahweh Zelf is het erfgoed van de Levieten; zij zullen geen stuk land, maar als erfdeel tienden ontvangen. 25-32 De Levieten zullen van de ontvangen tienden een tiend, het beste deel, als hefoffer voor Jahweh, aan de priesters geven; het overige is hun eigendom.

1

1 Zo zeide de HEERE tot Aäron: Gij, en uw zonen, en het huis uws vaders met u, zult dragen de ongerechtigheid van het heiligdom; en gij, en uw zonen met u, zult dragen de ongerechtigheid van uw priesterambt. (SV)

Zult dragen de ongerechtigheid van het heiligdom ... van uw priesterambt. Wat in het heiligdom en in de heilige dienst misdreven wordt, zal door de priesters alleen worden geboet, omdat dat alles alleen en uitsluitend voor hun verantwoording komt[1].

9

9 Dit zult gij hebben van de heiligheid der heiligheden, uit het vuur: al hun offeranden, met al hun spijsoffer, en met al hun zondoffer, en met al hun schuldoffer, dat zij Mij zullen wedergeven; het zal u en uw zonen een heiligheid der heiligheden zijn. (SV) 

Uit het vuur. D.w.z. dat niet door het vuur verteerd wordt, dat niet verbrand wordt. Petrus Canis-vertaling: "voor zover ze niet worden verbrand".

10

10 Aan het allerheiligste zult gij dat eten; al wat mannelijk is zal dat eten; het zal u een heiligheid zijn. (SV) 

Aan het allerheiligste. Op een hoogheilige plaats. Anderen vertalen: "als 't meest heilige"[2], "als zeer heilige dingen"[3].

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 18 is onder wijziging verwerkt op 17 nov. 2023.

23

23 Maar de Levieten, die zullen bedienen den dienst van de tent der samenkomst, en die zullen hun ongerechtigheid dragen; het zal een eeuwige inzetting zijn voor uw geslachten; en in het midden van de kinderen Israëls zullen zij geen erfenis erven. (SV) 

Hun ongerechtigheid dragen. Wanneer zij zondigen in hun dienst, want zij zijn verantwoordelijk voor de dienst van de tent der samenkomst.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Numeri 18 is onder wijziging verwerkt in nov. 2023.

Voetnoten

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).  Enige tekst van het commentaar is onder wijziging verwerkt.
  2. Darby: "as most holy".
  3. Franse Darby-vertaling: "comme des choses très saintes".