Ontucht

Uit Christipedia

Ontucht (Eng. Fornication, Lat. Fornicatio) is ongeoorloofd seksueel contact. Het online woordenboek van Van Dale onderscheidt twee betekenissen:

  1. Onkuisheid
  2. Ongeoorloofde seks: “ontucht met minderjarigen”
Bekende vormen van ontucht zijn verkrachting, hoererij en overspel. “Huizen van ontucht” is een benaming voor bordelen. Een prostitué heeft van ontucht haar beroep gemaakt. “Onnatuurlijke ontucht” of "tegennatuurlijke ontucht" zijn uitdrukkingen die verwijzen naar seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht (homoseks, sodomie) en geslachtsverkeer van een mens met een dier. Tegennatuurlijke ontucht worden verboden in Lev. 18:
Le 18:22  Gij moogt niet bij een man liggen als bij een vrouw, dit is een gruweldaad. Le 18:23  Gij moogt geen enkel dier misbruiken; daardoor bezoedelt ge u. Ook zal geen vrouw zich door een dier laten schenden; dit is tegennatuurlijke ontucht. (Canis)
Ontucht is seksueel contact dat ongeoorloofd is, bijvoorbeeld volgens de heersende moraal van een volk. De wet van een democratische staat en de morele mening van de meerderheid van de burgers kunnen echter in de loop van de tijd veranderen. Wet en volksmening beïnvloeden elkaar. Wat vroeger door een volk of door de wetgever voor ontucht werd gehouden, kan in later tijden worden aanvaard. Een voorbeeld is homoseksuele contacten tussen meerderjarigen. Een christen, die behalve burger van een aardse staat tevens een burgerschap in de hemelen heeft en tot Gods volk behoort, heeft vooral te maken met de seksuele moraal van de Bijbel, het Woord van de Hemelse vader en Wetgever. Onder Gods volk kan dan ook een andere seksuele moraal heersen dan onder 'hen die buiten zijn'. Zo hadden de eerste christenen een (deels) andere seksuele moraal dan de omringende Romeinse cultuur.

Uit de gelijkenis van Ohola en Oholiba (Ezech. 23), die het figuurlijk ontuchtige Samaria en Jeruzalem voorstellen, blijkt dat seksueel contact vóór het huwelijk schandelijk is. De beide zusters hadden al seksuele omgang met minnaars voordat God ze tot zijn vrouwen nam. Israël (tienstammenrijk) en Juda (tweestammenrijk) pleegden ontucht ('hoereerden') met de Egyptenaren voordat ze in een verbondsverhouding met Jahweh traden.

In het bijbels Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament is overgeleverd, wordt voor ontucht het woord Porneia gebruikt. Dit wordt in de Nederlandse bijbelvertalingen doorgaans vertaald door ‘hoererij’ of ‘ontucht’. Porneia omvat hoererij en andere vormen van ongeoorloofde seksuele omgang.

In het Nieuwe Testament is sprake van ‘hoeren’ (Gr. pornai, o.a. in Matth. 21:31; Luk. 15:30) en in het enkelvoud van een of de ‘hoer’ (Gr. pornè, o.a. in 1 Kor. 6:15,16; Hebr. 11:31; Jak. 2:25). Het gebruik maken van de diensten van zo’n vrouw heet dan ook ‘hoereren’ (Gr. porneuoo, zie 1 Kor. 6:18), en een man die dat doet, wordt een ‘hoereerder’ genoemd (Gr. pornos, zie o.a. 1 Kor. 5:9,10,11; 6:9; Ef. 5:5; 1 Tim. 1:10; Hebr. 12:16; 13:4; Openb. 21:8; 22:15).

In 1 Korinthe 5:1 is sprake is van een ernstige vorm van ontucht:

1Co 5:1 Men hoort algemeen van hoererij (Gr. porneia) onder u, en zo’n hoererij als zelfs onder de volken niet bestaat, dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. (TELOS)

Hier gaat het duidelijk niet om prostitutie. Ook in het niet-Bijbelse Grieks is dit gebruik van het woord porneia bekend. Het heidendom kende naast ‘gewone’, rituele en tempelprostitutie ook een triest arsenaal aan andersoortig seksueel wangedrag. ‘Ontucht’ of ‘hoererij’ als vertaling van Porneia heeft ook in het Nieuwe Testament ten diepste betrekking op elke vorm van seksueel verkeer buiten het huwelijk. Daaronder vallen dus zowel voor- als buitenechtelijk geslachtsverkeer, alsook incest, homoseksualiteit en bestialiteit. Of de daders wel of niet getrouwd zijn, doet op zichzelf niet terzake: in al deze gevallen wordt de seksualiteit beleefd buiten het kader dat de Schepper het schepsel gesteld heeft, en dat is het monogame huwelijk tussen man en vrouw (zie o.a. Gen. 2:24).

God zal hoereerders en overspelers oordelen.

Heb 13:4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksleven onbezoedeld, want hoereerders en overspelers zal God oordelen. (TELOS)
Maar gelukkig is er zowel voor hoererij als voor overspel na berouw reiniging, heiliging en rechtvaardiging. Zowel van hoereerders als van overspelers zegt Paulus:
‘En dit waren sommigen [van u]; maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus <Christus> en door de Geest van onze God’ (1 Kor. 6:9,11). (TELOS)

Seks voor het huwelijk

Seks voor het huwelijk is een vorm van ontucht. De uitdrukking 'seks voor het huwelijk' wordt meestal gebezigd met het oog op mensen die nog niet getrouwd zijn - bijvoorbeeld verkering hebben of verloofd zijn - en toch al seksuele omgang kennen. Op grond van de Bijbel moet dit gedrag als ontucht worden beschouwd en afgewezen. In de Nederlandse maatschappij echter is seks voor het huwelijk geen abnormale aangelegenheid meer en wordt niet meer als 'ontucht' aangemerkt.

Zie Seks voor het huwelijk voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Gevallen

Sommige vormen van ontucht zijn in de Nederlandse maatschappij niet aanvaard en halen soms het nieuws. Ter illustratie enkele gevallen van ontucht volgens de Nederlandse wet (en ook volgens de Bijbel):

Man bekent verkrachting bejaarden 

Een 33-jarige oud-inwoner van Glanerbrug heeft bekend dat hij zeven jaar geleden in zijn vroegere woonplaats drie bejaarde vrouwen seksueel heeft misbruikt. Het ging om twee pogingen tot verkrachting van een vrouw van 82 jaar en een van 75 jaar. Een jaar later verkrachtte hij een vrouw van 92 jaar. De slachtoffers woonden in een bejaardencentrum in Glanerbrug, aan de Duitse grens. Twee van hen zijn inmiddels overleden. De man werd twee jaar geleden in Duitsland veroordeeld wegens ontucht met minderjaringen. Tijdens zijn verpleging en behandeling biechtte hij zijn verleden op. Hij is inmiddels aan de Nederlandse justitie uitgeleverd.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 25 juni 2004)
Judoleraar krijgt celstraf wegens ontucht 

De rechtbank in Amsterdam heeft een judoleraar veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. De 38-jarige man pleegde van 1993 tot en met 2002 ontucht met vijf leerlingen van een judovereniging in Amsterdam-Oost. De rechtbank acht bewezen dat de veroordeelde sportleraar alle vijf de slachtoffers zowel over als onder de kleding heeft betast. Naast de celstraf heeft de rechter de man ook psychiatrische behandeling opgelegd.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 19 juli 2004).

Bron

Gerard Kramer, ‘Hoererij en overspel’, in: Rechtstreeks, jaargang 2, nr. 10, oktober 2005. Bronbestand (pdf) op OudeSporen.nl. Tekst hieruit is, onder toestemming van de auteur, gebruikt bij de opzet van dit lemma in september 2010.